Sluit

Bedrijfskundig Manager Radiologie, Apotheek, Paramedische Dienst, Biometrie en Diëtetiek voor Gelre ziekenhuizen

734 logo gelre ziekenhuizen 1024x768 2

Bedrijfsinformatie

Gelre ziekenhuizen is een groot topklinisch ziekenhuis met locaties in Apeldoorn en Zutphen. Er werken ruim 3.500 betrokken medewerkers, van medisch specialist tot vrijwilliger, waarmee iedere dag wordt gewerkt aan een betere gezondheidszorg voor de 350.000 mensen in het verzorgingsgebied. Op deze manier is Gelre ziekenhuizen letterlijk en figuurlijk (in) het hart van de zorg in de regio. Gelre ziekenhuizen excelleert op het gebied van medisch specialistische basiszorg en vervult vanuit het STZ-profiel topklinische functies die passen bij haar unieke competenties en de vragen vanuit het zorglandschap. Door het bieden van kwalitatief hoogwaardige (medisch specialistische) vervolg-opleidingen blijft de zorgverlening ook richting de toekomst geborgd. De omzet van Gelre ziekenhuizen bedraagt circa € 390 miljoen.

Missie
“Als Gelre is het onze missie om excellente en persoonlijke zorg voor de mensen in onze regio bereikbaar en betaalbaar te houden. We bieden hiervoor medisch specialistische basiszorg en passende topklinische functies vanuit ons STZ-profiel. Door intensief samen te werken met onze partners houden we de zorg in de regio persoonlijk én doelmatig. Onze kernwaarden – persoonlijk, verbindend, energiek en ondernemend – dragen wij uit in ons werk.”

Ambitie
Gelre ziekenhuizen is ambitieus en zal de komende jaren vanuit een solide fundament gaan transformeren naar een veelzijdige (netwerk)organisatie voor persoonlijke en hoogwaardige medisch specialistische zorg. Gelre ziekenhuizen biedt haar medewerkers een inspirerende en stimulerende werkomgeving waarin veel ruimte is voor eigen initiatief, persoonlijke ontwikkeling en krachtige samenwerking. Gelre ontwikkelt zich qua cultuur en structuur richting een organisatie waar eigenaarschap en verantwoordelijkheid laag in de organisatie worden belegd. In 2019 heeft Gelre de nieuwe strategie voor de periode tot 2025 vastgesteld met als centraal thema ‘Zorg beter voor elkaar’. Onder die vlag werkt Gelre sindsdien aan de uitdaging de zorg menselijk én betaalbaar te houden.

De nieuwe strategie wordt samengevat in 4 lijnen op weg naar 2025:
 1. Gelre biedt waardegedreven zorg.
 2. Gelre is een belangrijke speler in een sterk georganiseerde keten in de regio.
 3. Gelre brengt zorg naar de patiënt thuis.
 4. Gelre biedt mensen een waardevolle werkomgeving.
Deze strategisch lijnen zijn overzichtelijk samengevat op een metrokaart met tussen- en eindstations en goed geland in de organisatie.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.gelreziekenhuizen.nl

Functieomschrijving

De rol van Bedrijfskundig Manager binnen Gelre

Gelre ziekenhuizen kent sinds september 2017 een duaal besturingsmodel, waarin elke zorgeenheid wordt aangestuurd door een medisch manager en een bedrijfskundig manager, die samen een collegiaal zorgbestuur vormen. Een bedrijfskundig manager doet dit voor meerdere eenheden (elk dus met zijn eigen zorgbestuur). Hij/zij geeft direct leiding aan afdelingsmanagers en indirect aan de medewerkers binnen een eenheid. De bedrijfskundig managers levert bovendien een bijdrage aan de ontwikkeling van het strategisch organisatiebeleid. Als onderdeel van het zorgbestuur rapporteren de bedrijfskundig managers aan de Raad van Bestuur.

Specifiek zijn de taken en verantwoordelijkheden van een bedrijfskundig manager binnen Gelre:
 • Organisatie: neemt, in afstemming met medisch managers, de leiding in de organisatie van de zorg en de implementatie van strategie en beleid, voortvloeiend uit de strategiekaart 2025.
 • Bedrijfsvoering: zorgt voor een effectieve en gezonde bedrijfsvoering. Begeleidt de zorgeenheden in de P&C cyclus, strategisch personeelsmanagement en HRM. Heeft een focus op capaciteitsbenutting en logistieke optimalisatie. Zorgt voor adequate informatievoorziening en verantwoording en stuurt bij waar nodig.
 • Leidinggeven: Geeft op motiverende wijze leiding aan de Afdelingsmanagers en indirect aan de professionals. Creëert een samenwerkcultuur waarin ieder gericht is op de doelen van Gelre ziekenhuizen en hierin eigenaarschap toont.
 • Strategie en beleid: Werkt aan continue innovatie en verbetering. Is hierin initiator, sparringpartner en adviseur voor collega’s en de Raad van Bestuur.
 • Samenwerking: Heeft de regie in het onderhouden van goede werkrelaties met alle andere zorgeenheden en ondersteunende diensten in beide ziekenhuizen, ten behoeve van een optimale afstemming van zorg- en dienstverlening.
 • Innovatie: Neemt vanuit inzicht en overzicht een proactieve en initiërende rol in de innovatie van zorg, processen en techniek.
Vanwege vertrek is de positie van bedrijfskundig manager Radiologie, Apotheek, Paramedische Dienst, Biometrie en Diëtetiek vacant.

Zorgeenheden Radiologie, Apotheek, Paramedische Dienst, Biometrie en Diëtetiek

De zorgeenheden Radiologie, Apotheek, Paramedische Dienst, Biometrie en Diëtetiek bieden diagnostiek en zorg voor patiënten in het hele ziekenhuis. Het zijn slagvaardige en stabiele zorgeenheden, met merendeels zeer ervaren afdelingsmanagers. Er zit een sterk, ondernemend en samenwerkingsgericht team van medisch managers.

De vakgroepen van Apeldoorn en Zutphen zijn gefuseerd en er is een goede samenwerking tussen de twee locaties. De vakgroepen werken ook voor externe opdrachtgevers, zij werken samen in de regio. Daarin zijn zij vooruitstrevend en commercieel / ondernemend. De apotheek is ook verantwoordelijk voor de farmaceutische zorg van een aantal instellingen in de regio en doet bijzondere bepalingen voor landelijke (overheids)instanties. Productie en voorraadbeheer zijn in eigen huis.

De bedrijfskundig manager Radiologie, Apotheek, Paramedische Dienst, Biometrie en Diëtetiek geeft direct leiding aan zeven afdelingsmanagers en indirect aan 275 FTE medewerkers. Doordat vanuit dit domein de zorg in het hele ziekenhuis wordt ondersteund, en het deels technisch hoog-complex is, betreft het een bijzondere positie.

Functie-eisen

Gelre is op zoek naar een bedrijfskundig manager met een veelzijdig profiel. In de basis ben je bedrijfskundig onderlegd. In de uitvoering van de rol ben je gericht op het creëren van de randvoorwaarden om de vier strategische doelen samen met medici en afdelingsmanagers te realiseren. Je bent proactief, denkt mee met de medici en afdelingsmanagers en stuurt op eigenaarschap, vanuit de dialoog. Als type creëer je rust, duidelijkheid, houd je overzicht, breng je anderen in hun positie en ben je een onafhankelijke en stevige partner. Vanuit respect voor de medicus ben je open in het contact en de afstemming; je benoemt zaken, brengt focus aan, verbindt waar nodig tegengestelde belangen en zorgt voor executiekracht. Je bent gedreven om steeds weer te verbeteren en nieuwe initiatieven te ontplooien. Je handelt kans- en marktgericht. Hiertoe analyseer en (onder)bouw je business cases.

Functie-vereisten
 • Academisch werk- en denkniveau, financieel en bedrijfskundig goed onderlegd. Gewend te analyseren en business cases te bouwen.
 • Ruime ervaring met de diverse aspecten van bedrijfsvoering, waaronder financiën & control, HRM, ICT en facilitaire zaken.
 • Leidinggevende ervaring, zowel direct als indirect middels een managementteam.
 • Ervaring in de gezondheidszorg en het werken met medisch specialisten; bijvoorbeeld in een ziekenhuis, huisartsenorganisatie of GGZ-instelling, bij een leverancier van medische techniek of zorginformatie-systemen, farmaceut, advies-organisatie, etc.
 • Ervaring met onderhandelen en intern en extern contracteren, inclusief het afsluiten van SLA’s.
 • Aantoonbare affiniteit met techniek en ICT
Gevraagde competenties en persoonskenmerken

Verbinding
 • Haalt als verbindend manager het beste uit de afdelingsmanagers en professionals. Bevordert onderlinge samenwerking. Neemt een verbindende rol in de relatie met de medisch managers, collega bedrijfskundig managers, de interne samenwerkpartners (bijv. kwaliteit en finance), externe partnerorganisaties, leveranciers en betrokkenen.
 • Bewaakt in de hectiek van alledag en onder voortdurende budgettaire druk, de menselijke maat. Is zichtbaar, toegankelijk en geïnteresseerd in de ander.
 • Verbindt ‘binnen’ en ‘buiten’. Is aangehaakt op ontwikkelingen in de maatschappij, de zorg en de zorgeenheden waar je voor werkt. Haalt nieuwe inzichten naar binnen en past de visie en strategie aan waar nodig.
Leiderschap
 • Betrekt de medisch managers, afdelingsmanagers en professionals in visievorming, verbeterplannen en probleemoplossing. Hakt - samen met de medisch managers - knopen door, vraagt commitment en geeft richting. Delegeert en spreekt mensen aan op de eigen verantwoordelijkheid. Monitort de voortgang.
 • Is stevig en duidelijk als het gaat om de kwaliteit van zorg, kaders en afspraken. Is tegelijkertijd een mensgericht manager, coachend en met een luisterend oor als het gaat om zorgen, nieuwe ideeën, verbeteringen en de professionele ontwikkeling van mensen. Overtuigend en enthousiasmerend. Besluitvaardig en voortvarend waar het kan, tactisch en geduldig waar het moet.
 • Is als leider evenwichtig, nuchter, integer en met een persoonlijke senioriteit. Brengt rust en geeft vertrouwen. Is pragmatisch en oplossingsgericht.
 • Is organisatiesensitief en handelt hiernaar.

Communicatie
 • Communiceert proactief, deelt kennis, informatie, afspraken en besluiten. Kent de waarde van veelvuldige en duidelijke communicatie. Is hierin ‘dichtbij’, loopt over de afdelingen, zoekt mensen geregeld even persoonlijk op, op de werkvloer of telefonisch.
 • Deelt de gemaakte stappen, de verbeteringen en de successen. Bevordert hiermee saamhorigheid, trots en energie.
 • Communiceert tevens actief binnen het ziekenhuis en met andere belanghebbenden. Neemt mensen mee in nieuwe ontwikkelingen binnen het domein, het ziekenhuis en de zorg.
 • Communiceert vanuit dialoog.

Structuur
 • Creëert randvoorwaarden voor zorgeenheden om persoonlijke en doelmatige zorg te bieden.
 • Creëert en handhaaft effectieve structuren en processen in de operatie en de samenwerking. Is gericht op transparantie en inzicht in bedrijfsvoering en financiën.
Visie en strategie
 • Heeft overzicht over het geheel en is in staat om te schakelen tussen de korte en de (middel)lange termijn. Kan anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.
 • Heeft visie, zowel op inhoud en innovatie, als op moderne bedrijfsvoering en HRM.
 • Is sparringpartner in strategische vraagstukken, ook wanneer deze de eigen portefeuille te buiten gaan.
Onderhandelen en contracteren
 • Zoekt actief naar gezamenlijke belangen in een onderhandelingssituatie en is creatief in het vinden van oplossingsrichtingen die voor beide partijen acceptabel zijn, zowel intern als extern. Is in staat de mening en houding van anderen te beïnvloeden en verkrijgt instemming voor voorstellen, plannen en ideeën. Weet gemakkelijk anderen voor zich te winnen. Onderbouwt op heldere wijze en houdt vol, ook bij weerstand. Is in de onderhandeling altijd gericht op het lange termijn belang van de patiënten, de medewerkers, de zorgeenheden en het ziekenhuis. Contracteert, maakt af.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een positie voor 36 uur per week. Ingeschaald in FWG 75 CAO Ziekenhuizen (maximaal € 8.128,- bruto per maand op basis van 36 uur per week, exclusief 8,33% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering. Beide berekend over het verdiende jaarsalaris). Uw standplaats is Apeldoorn en Zutphen (Zutphen een dag/week).

De secundaire arbeidsvoorwaarden (conform CAO ziekenhuizen) zijn goed en omvatten onder meer:
 • een baan in een top(klinisch) ziekenhuis;
 • de ruimte om je breed en strategisch te ontplooien, o.a. middels participatie in domein-overstijgende commissies;
 • een jaarcontract met uitzicht op een vast contract;
 • een extra vergoeding van reiskosten (fiscale regeling);
 • een aantrekkelijk opleidingsbudget;
 • een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (denk aan bijvoorbeeld sporten met korting, kiezen voor extra vakantiedagen, een nieuwe fiets).

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor het begeleiden van het proces van werving en selectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Gelre ziekenhuizen. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in juli.
Week 25 Plaatsing advertentie online
Week 26-27 Benaderen kandidaten en responstermijn (t/m 11 juli)
Week 28-29 Gesprekken bij Boer & Croon / Presentatie van kandidaten
Week 30 Vervolggesprekken bij Gelre ziekenhuizen / Assessment / Referentiecheck en benoeming kandidaat

Contactinformatie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 11 juli uw cv en motivatiebrief. Deze kunt u uploaden via onderstaande link. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw J. van der Kruijs. Voor vragen kunt u contact opnemen met Janneke van der Kruijs (via 020 - 301 40 04).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct