Sluit

Raad van Bestuur (voorzitter en lid) voor ActiVite

Collegiaal samenwerkend en gezamenlijk integraal verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van zorg en welzijn voor cliënten, de bedrijfsvoering en ketensamenwerking.

Schermafbeelding 2021 04 29 om 12 32 10

Organisatie

ActiVite is een professionele, betrokken en betrouwbare zorgorganisatie voor ouderen en kwetsbare mensen en biedt wonen, welzijn, zorg en ondersteuning. ActiVite stimuleert de zelfredzaamheid van mensen, vanuit de missie om haar cliënten, zo lang mogelijk actief, vitaal en zelfstandig te laten deelnemen aan de samenleving. Iedereen wil immers zo lang mogelijk voor zichzelf zorgen, eventueel met ondersteuning van familie of vrienden. Als dat niet meer gaat, geeft ActiVite de hulp of zorg die nodig is. Hierbij zijn de volgende kernwaarden van belang:
  • Waardevol: Iedereen is van waarde en verdient respect.
  • Resultaat: We maken doelen waar en doen wat we afspreken. Resultaat is voor ActiVite een tevreden cliënt en de best mogelijk zorguitkomsten.
  • Verbinding: De beste resultaten krijg je door samen te werken met de cliënt en zijn omgeving, met collega’s en met professionals van andere (zorg)organisaties.
ActiVite is actief in de regio’s Duin en Bollenstreek, Amstelveen, Kaag en Braassem, Leiden-Noord & -Zuid, Leiderdorp, Rijndorpen en Alphen aan den Rijn en heeft als enige aanbieder in deze regio een compleet en samenhangend aanbod van zorg en welzijn. De organisatie biedt 24/7: verpleeghuiszorg, palliatief (terminale) zorg, (gespecialiseerde) wijkverpleging, verzorging, huishoudelijke ondersteuning, thuisbegeleiding, ontmoetingscentra, gemaksdiensten aan huis en cursussen. Bij ActiVite werken ca. 2.300 medewerkers (1.354 fte). De omzet bedraagt ca. € 97 miljoen.
Voor meer informatie over de organisatie zie: www.activite.nl.

Aanleiding

De Raad van Toezicht van ActiVite heeft, naar aanleiding van de pensionering van de voormalige bestuurder per 1 januari 2021, een extern onderzoek laten doen naar de best passende topstructuur. Dat onderzoek heeft geresulteerd in een adviesrapport. Mede op basis hiervan is het besluit genomen dat de topstructuur die het beste aansluit bij de opgaven en omvang van de organisatie bestaat uit een tweehoofdige Raad van Bestuur. Vanwege de behoefte aan zowel continuïteit en stabiliteit als aan vernieuwing, is het streven dat één bestuurder (het lid) uit ActiVite voortkomt en één van buiten aangetrokken wordt (de voorzitter). Namens ActiVite zijn wij op zoek naar kandidaten voor beide posities.

Het proces van benoeming van een interne kandidaat als lid zal eerst worden afgerond alvorens gestart wordt met het zoeken naar externe kandidaten voor de positie van voorzitter.

Governance

Het dagelijks bestuur van ActiVite is in handen van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de strategie, het beleid, de financiën en de realisatie van de organisatiedoelstellingen van ActiVite. Sinds het vertrek van de voormalige bestuurder per 1 januari 2021, is vanuit het managementteam een waarnemend bestuurder benoemd. Het managementteam bestaat uit de directeuren Intramurale Dienstverlening, Extramurale Zorg en Bedrijfsvoering, de controllers Sociaal Beleid, Zorgbeleid en Financieel beleid en de bestuurssecretaris. De organisatie heeft een betrokken Ondernemingsraad, een Centrale Cliëntenraad en een Professionele Adviesraad, waarin alle professies die direct betrokken zijn bij de cliënt (verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaren) zijn vertegenwoordigd.

De Raad van Toezicht van ActiVite bestaat uit vijf leden en houdt, vanuit de statutaire verantwoordelijkheid, toezicht op de voorbereiding en uitvoering van het beleid van ActiVite. Daarnaast houdt de Raad toezicht op de bedrijfsvoering door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen ActiVite. De Raad van Toezicht adviseert de Raad van Bestuur van ActiVite en functioneert als klankbord.

Het nieuwe bestuur gaat werken volgens een collegiaal samenwerkend besturingsmodel, waarin zij samen integraal verantwoordelijk zijn voor de aansturing van de organisatie. De bestuurders zullen in onderling overleg de portefeuilleverdeling afstemmen en deze ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Toezicht. Uitgangspunt is dat deze evenredig en evenwichtig is en beide bestuurders, zowel intern als extern, gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor zowel de zorg als de bedrijfsvoering. De voorzitter draagt de bestuurlijke verantwoording voor de besluitvorming.

Bestuurlijke opgaven

ActiVite staat er goed voor, de organisatie is financieel gezond en heeft een goede positie in het regionale netwerk. Ontwikkelingen in de markt staan echter niet stil. Zo zorgt de vergrijzing voor een toenemende zorgvraag en krapte op de arbeidsmarkt. Van ActiVite vraagt dit enerzijds dat ze de komende jaren behouden wat goed gaat en anderzijds dat innovatie en vernieuwing wordt gestimuleerd. Specifieker zijn de volgende uitdagingen:
• Actualiseren van de visie op zorg, passend bij de maatschappelijke ontwikkelingen.
• Realiseren van een bijbehorende wijze van besturen: stimuleren van een open cultuur, waarin wordt gestuurd en samengewerkt vanuit vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid.
• Het stimuleren van zorginnovatie en moderniseren van bedrijfsvoering
• Vernieuwing op het vlak van digitalisering, ICT en e-Health.
• Behouden en, waar nodig, uitbreiden van de regionale samenwerking.
• Steviger positioneren van de organisatie, zowel als merk als op de arbeidsmarkt.
• Handhaven van de financiële stabiliteit van de organisatie.

Profielen

Gezien de omvang en breedte van de bestuurlijke opgaven, kiest de organisatie voor aansturing door een tweehoofdige Raad van Bestuur. Hierbij zal sprake zijn van een collegiaal samenwerkend bestuur, waarbij de twee leden gezamenlijk integraal verantwoordelijk zijn voor de inhoud en kwaliteit van zorg en welzijn voor cliënten, de bedrijfsvoering en ketensamenwerking. Zoals eerder beschreven wordt binnen dit collegiale bestuur een voorzitter en een lid benoemd. Beide rollen, voorzitter en lid, worden nader uitgewerkt in een directiereglement.

Voor beide bestuurders zijn de volgende algemene criteria van belang:
• Academisch werk- en denkniveau: analytisch vermogen.
• Goed bedrijfsmatig inzicht en inzicht in bedrijfsprocessen.
• Innovatief: visie op de toekomstige ontwikkelingen in de zorgsector en in staat deze te vertalen naar kansen en risico’s voor de organisatie.
• Ervaring in een positie op vergelijkbaar organisatorisch niveau binnen de zorg.
• Aantoonbaar succesvol in het sturing geven aan complexe verandertrajecten.
• Sterk in het onderhouden en verder uitbouwen van de voor ActiVite relevante netwerken.
• Goed oog voor kwaliteit en innovatie van zorg; ziet kansen op dat vlak en weet die te verzilveren: ondernemend en met lef.
• Aandacht en oog voor de belevingswereld van cliënten en medewerkers; erkent de kracht en waarde van medezeggenschap en cliëntenparticipatie.
• Affiniteit met de wereld van ouderenzorg en VVT.

Voor beide bestuurders zijn de volgende persoonlijkheidskenmerken van toepassing:
• Toegankelijk en betrouwbaar, zorgt voor een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect.
• Verbindend en gericht op samenwerking, zowel in- als extern.
• Flexibiliteit.
• Inspirerend, enthousiast en authentieke persoonlijkheid.
• Geeft medewerkers ruimte, is transparant en communicatief sterk.
• Daadkrachtig en met overtuigingskracht.
• Authentiek.
• (Organisatie)sensitief, met een goed gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.

Voor de voorzitter geldt in het bijzonder:
• Een (professionele) zorgachtergrond.
• Bestuurlijke ervaring binnen een complexe organisatie.
• Focus op en gedreven door kwaliteit van zorg.

Voor het lid geldt in het bijzonder:
• Een gedegen bedrijfsmatige achtergrond.
• Kennis van digitalisering, ICT en eHealth.
• Kennis van en ervaring met het efficiënt inrichten van ondersteunende diensten en het stroomlijnen van processen.

Inzet en vergoeding

Het betreffen fulltime posities waarbij de maximum bezoldiging conform inschaling WNT klasse IV is (maximaal € 193.000,-).

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de begeleiding van het gehele traject van werving & selectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan ActiVite. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. De eerste stap is het onderzoeken van de benoeming van een interne kandidaat in de positie van lid. Zodra hier duidelijkheid over is, vindt de selectie van externe kandidaten voor de positie van voorzitter plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure voor benoeming van de eerste bestuurder in mei.

Week 17 Delen van de vacature binnen ActiVite
Week 18 Responstermijn
Week 19 Gesprekken bij Boer & Croon / Presentatie van kandidaten
Week 20-21 Vervolggesprekken bij ActiVite / Assessment
Week 22 Inwinnen referenties en benoeming kandidaat

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 9 mei uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt (020 - 3014307).