Sluit

Sluit

Katalysator in de energietransitie

De Energietransitie is in volle gang: steun en sturing vanuit de overheid zijn belangrijke succesfactoren. Aangespoord door het besef dat we écht niet langer kunnen wachten met het nemen van drastische maatregelen zijn het bedrijfsleven, de overheid en consumenten druk bezig om werk te maken van de energietransitie.

Adobe Stock 422279488

Welke impact heeft dit op het bedrijfsleven, de samenleving en de overheid en welke rol ziet Boer & Croon hier voor zichzelf weggelegd? Een gesprek met Cees den Ouden en Adriaan Swaak, respectievelijk Associate Partner met een schat aan ervaring in de energiesector, en Manager Transformation & Programmamanagement bij Boer & Croon.

Risicovolle investeringen

Cees, wat is jouw ervaring met de energietransitie?
Cees: "Ik heb een groot deel van mijn leven in de energiesector gewerkt. Ik kom zelf uit Pernis, dus ik ben opgegroeid met olie en raffinaderijen. Ik ben, na onder meer een kleine 10 jaar als registeraccountant bij PWC te hebben gewerkt, CFO bij Argos Oil geworden, een allround oliebedrijf. Wij waren een van de voorlopers van alternatieve energieprojecten in West-Europa: we hebben onder andere de eerste biodieselfabriek in de Botlek opgezet."
"Wat ik daarvan geleerd heb is dat energietransitieprojecten met nieuwe technologie– vanuit bedrijfseconomisch perspectief – zeer risicovolle investeringen zijn. Als voorloper is het dan ook van groot belang om je allereerst van politieke steun te verzekeren."
Possessed photography zn C Ldh5 Srk unsplash
Cees den Ouden

Verduurzaming energiebronnen

Hoe definieer jij de energietransitie?
Cees: "Voor mij is de energietransitie de overgang naar een emissieloos tijdperk. Dat heeft natuurlijk tijd nodig en het moet met beleid gebeuren. In Duitsland en België gebruikt men gas als tussenoplossing voor de energietransitie, de schoonste conventionele energiebron. In Nederland ligt dat gevoeliger. Maar goed, iedereen is het erover eens dat we snel ernst moeten maken met de verdere verduurzaming van onze energieproductie."
"De eerste berichten uit Glasgow zijn hoopvol, maar er zijn ook landen die qua ontwikkeling op het niveau van NL in de jaren 60 zitten, en toen waren wij ook verre van schoon. Die moeten we mee zien te krijgen, en daar zullen we een bijdrage aan moeten leveren

Hoop goede dingen

Wat zijn in jouw ogen de belangrijkste factoren om deze energietransitie tot een succes te maken?
Cees: "Er moet meer support komen vanuit de overheden. Het bedrijfsleven wil wel, ook aangespoord door de publieke opinie, maar er moet gewoon meer sturing komen, in de volle breedte. Dus de industrie steunen (met name middelgrote en kleinere bedrijven) met subsidies om de transitie te financieren, maar tegelijkertijd “strafmaatregelen" invoeren of uitbreiden, zoals CO2-beprijzing, voor het geval er onvoldoende inzet wordt getoond."
"En natuurlijk moeten ook de huishoudens worden geholpen, zodat mensen zonnepanelen kunnen aanschaffen en hun huis isoleren. Schonere auto´s horen daar ook bij, al kunnen we niet allemaal tegelijkertijd op elektrisch rijden overstappen, want dan gaat ´s-avonds het licht uit. Je moet allereerst kijken waar quick wins vallen te behalen."
"Er wordt nu met behulp van de overheid heel serieus naar waterstof gekeken. Ik ben zelf betrokken bij het Porthos-project voor CO2-opslag in lege gasvelden in de Noordzee. Er gebeuren echt al wel een hoop goede dingen, maar er kan best wel een tandje bij, want het is natuurlijk wel verontrustend wat ons boven het hoofd hangt."

Schonere productieprocessen

Die regels vanuit de overheid gaan er komen. In welke sectoren krijgt dit de meeste impact?
De olie- en gasindustrie voorop, gevolgd door de chemische industrie. Die chemische industrie blijft belangrijk, al kunnen we er wel voor zorgen dat de productieprocessen schoner worden gemaakt. Verder de transportsector. Als je kijkt naar het containervervoer en andere logistieke diensten, dan zie je dat logistieke processen nog beter op elkaar kunnen gaan aansluiten.

Problematiek per sector

Hoe kan Boer & Croon helpen bij de energietransitie?
Adriaan: "We doen opdrachten voor zowel netbeheerders, energieproducenten als bedrijven die de infrastructuur produceren voor energieprojecten. Per sector verschilt de problematiek. Bij netbeheerders zien we een grote vraag naar procesoptimalisatie en ervaren projectmanagers. Er moet veel werk verzet worden met een beperkte hoeveelheid personeel. Hierbij is het een extra uitdaging om voldoende geschoold technisch personeel te vinden voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet."

Nieuwe businessmodellen

"Daarnaast helpen we energieproducenten bij het implementeren van nieuwe businessmodellen. Waar in het verleden de focus lag op het zo efficiënt mogelijk aanbieden van elektriciteit en gas, verschuift dit nu enerzijds naar het stroomlijnen van de bestaande klantinteractie om kosten te besparen, en anderzijds het ontwikkelen van nieuwe diensten om dichter bij de klant te komen en de omzet te vergroten."
"De drijvende kracht hierachter is het gegeven dat de gas en elektriciteitsmarkt steeds lastiger te voorspellen is door de toename van het gebruik van hernieuwbare energie. Ook willen consumenten graag verduurzamen maar ze hebben niet altijd de financiële ruimte of de kennis om dit zelf te doen. Dit levert kansen op waar energieproducenten op in kunnen springen."
"Tot slot werken we voor bedrijven die de infrastructuur leveren voor de energiesector zoals transformatoren, batterijen, zonneparken en generatoren. Hier zien we steeds meer een verschuiving van een product gedreven businessmodel naar Energy-as-a-Service businessmodellen waarbij niet langer de apparatuur zelf het product is maar juist de output in de vorm van elektriciteit verkocht wordt."
"Voor de klant een mooie kans om de energievoorziening te verduurzamen zonder druk op de balans, en voor de producent de mogelijkheid om een langdurige relatie met de klant aan te gaan. Boer & Croon kan ondernemers in de industrie en logistiek eveneens ondersteunen in de investeringsbeslissingen rondom de energietransitie."

Meer weten over Boer & Croon en Energietransitie? Neem dan contact op met Adriaan of Mariska.