Sluit

Gedragscode

Boer & Croon stelt hoge eisen aan zichzelf en staat voor hoogwaardige dienstverlening op het gebied van management. Naleving van deze gedragscode is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van onze medewerkers en professionals, maar wordt eveneens getoetst door de leiding van Boer & Croon.

Opdrachtgevers: vertrouwen en respect

 • Opdrachtgevers en opdrachtnemers vertrouwen ons hun belangrijkste, meest gevoelige en vertrouwelijke managementinformatie toe. Wij zullen deze informatie altijd met vertrouwen en respect behandelen en hier op een objectieve en integere manier mee omgaan.
 • Informatie van opdrachtgevers zal nooit zonder hun toestemming worden gebruikt buiten het verband van de opdracht. Evenmin zullen we voordeel proberen te behalen door het gebruik van vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever.
 • Ook zullen we nooit het initiatief nemen om een werknemer van de opdrachtgever een dienstverband elders aan te bieden.
 • Mocht een opdrachtgever ontevreden zijn over de uitvoering van een opdracht, dan zullen we deze klacht op professionele en zorgvuldige wijze in behandeling nemen. Voor de procedure en en contactgegevens vind je hier beneden op deze webpagina.

Opdrachten: deskundig en objectief

 • We aanvaarden alleen die opdrachten waarvoor we ook daadwerkelijk gekwalificeerd zijn, zowel wat deskundigheid als ervaring betreft.
 • Mocht het zo zijn dat we onze objectiviteit niet langer kunnen garanderen of dat er
  sprake is van conflicterende belangen, dan zullen we dit direct melden aan de
  opdrachtgever en ons zo nodig terugtrekken uit de opdracht.

Vergoedingen: redelijk en rechtmatig

 • We streven er altijd naar de geleverde prestaties in balans te laten zijn met de prijs die hiervoor wordt betaald. Een vergoeding moet redelijk en rechtmatig zijn en in
  verhouding staan tot de geleverde kwaliteit van onze dienstverlening en
  verantwoordelijkheden die wij aanvaarden.
 • We zullen een vergoeding altijd transparant en vooraf overeenkomen.
 • In het geval wij diensten van derden (anders dan medewerkers, interim-managers of Associés die worden aangeboden en gefactureerd door Boer & Croon) aanbevelen aan de opdrachtgever, zullen we hiervoor geen vergoeding aanvaarden.
 • Additionele opdrachten die tijdens de looptijd van een opdracht aan Boer & Croon worden verstrekt, zullen altijd slechts in samenspraak met een onafhankelijke persoon werkzaam voor opdrachtgever worden verstrekt, waarbij te betalen vergoedingen transparant voor de opdrachtgever worden overeengekomen.

Onze professie: waardig en niet misleidend

 • Boer & Croon neemt haar professie en klanten zeer serieus en heeft integriteit hoog in het vaandel staan. We respecteren dan ook te allen tijde het intellectuele eigendom van onze opdrachtgevers, collega-ondernemingen en individuele beroepsbeoefenaren.
 • We zullen ons beroep waardig vertegenwoordigen en ons niet op een misleidende manier presenteren aan de buitenwereld.

klachtenreglement Boer & Croon

Definities

 • Klacht: onder een klacht wordt verstaan de schriftelijke kennisgeving van gedragingen van algemene, operationele of financiële aard, die mogelijk in strijd zijn met wet- en regelgeving, professionele beroeps- en gedragsregels, beleidsof gedragsregels van Boer & Croon of civielrechtelijke verbintenissen tussen Klager en Boer & Croon

 • Klager: de natuurlijke of rechtspersoon die een Klacht indient uit hoofde van deze regeling

Boer & Croon heeft kwaliteit en ethisch correct handelen hoog in het vaandel staan, getuige de hierboven vermelde gedragscode. Wanneer dit niet of in onvoldoende mate gebeurt heeft een ieder het recht om hier een klacht over in te dienen. Hiermee wordt verder bijgedragen aan de continue verbetering van de praktijkvoering en werkomgeving van Boer & Croon. Voor gedrag en professionaliteit van medewerkers geldt dat zij ten aanzien van Boer & Croon en elkaar gebonden zijn aan de gedragscode. De correcte behandeling van klachten valt uiteindelijk onder de verantwoordelijkheid van de Directie. Zij waarborgt een vertrouwelijke en zorgvuldige behandeling van klachten. Het uitgangspunt is ten alle tijde om de klacht binnen de bestaande relatie met de desbetreffende medewerker of partner van Boer & Croon te bespreken en op te lossen. Dit is de wijze waarop Boer & Croon graag werkt. Indien dit niet tot een oplossing leidt, kan een klacht op onderstaande wijze worden ingediend.Wijze van indiening

Klachten kunnen per mail (klachten@boercroon.nl) worden ingediend.

De klacht bevat ten minste:

 • De volledige naam en het adres van de klager;
 • De naam van de medewerker op wiens gedraging de klacht betrekking heeft dan wel, indien de klacht het gedrag of beleid van een rechtspersoon betreft, de naam van die rechtspersoon alsmede – indien relevant – de naam van degene die voor die rechtspersoon handelde;
 • De dagtekening en handtekening van de klager;
 • Een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht, met een zo nauwkeurig mogelijke vermelding van de plaats en tijd dat de gedraging heeft plaatsgevonden;
 • De reden waarom de klager de klacht indient.