Close

Close

Voorzitter Raad van Toezicht for Zuidwester

Zuidwester logo

Bedrijfsinformatie

Zuidwester is een zorg- en dienstverlener voor mensen met een ernstige tot licht verstandelijke beperking, als dan niet met gedragsproblemen, niet aangeboren hersenletsel en stoornis in het autismespectrum. Ongeveer 2.000 medewerkers en 600 vrijwilligers zetten zich iedere dag in voor de cliënten die met enige ondersteuning zelf hun weg in het leven kunnen vinden, of die dag en nacht volledige zorg vragen. Zij bieden hen ondersteuning in het hebben van regie op het eigen leven, op het gebied van wonen, dagbesteding, werk, individuele begeleiding en behandeling. De cliënten kunnen (jong)volwassenen zijn, ouderen of zelfs een heel gezin.
Zuidwester heeft een omzet van circa € 105 miljoen. Zuidwester biedt deze ondersteuning in Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant, vanuit de woningen van Zuidwester of gewoon bij cliënten thuis. Haar werkgebied is in vijf regio’s onderverdeeld: regio Voorne-Putten, regio Hoeksche-Waard/Rotterdam, regio Goeree-Overflakkee, regio Zeeland en regio West-Brabant.

Vanuit de visie van Zuidwester ‘waardevol leven en zinvol werk’ zet zij zich in om er voor iedereen te zijn. De medewerkers werken dagelijks volgens de drie kernwaarden: eigenheid, gastvrij en samen. Bij het ondersteunen van kwetsbare mensen is individualiteit erg belangrijk. Door de mogelijkheden van ieder mens te stimuleren en iedereen gelijk te behandelen borgen zij deze individualiteit. Tevens hebben de familieleden en het persoonlijk netwerk van de cliënt een grote rol in de dienstverlening van Zuidwester. De verbinding tussen cliënten en medewerkers vergroot de kwaliteit van elkaars bestaan.

Bestuur, toezicht en medezeggenschap
Zuidwester kent een eenhoofdig Raad van Bestuur, Angélique Koevoets (gestart per juni 2020). De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het vormgeven van de visie en strategie van Zuidwester en voor het vormgeven en onderhouden van de relatie met de stakeholders in het veld. Is tevens verantwoordelijk voor de ontwikkeling van algemeen, sociaal en financieel beleid van Zuidwester, de coördinatie van regiobeleid en van de afzonderlijke onderdelen. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, bestaande uit vijf leden. Zij onderschrijven de zorgbrede Governancecode en handelen daarnaar.

De medezeggenschap is bij Zuidwester formeel georganiseerd in verschillende raden. Cliënten zijn vertegenwoordigd in de Centrale Cliëntenraad, regionale cliëntenraden en de bewonersraden. De ondernemingsraad is een vertegenwoordiging van de medewerkers van Zuidwester. Naast medezeggenschapsraden, wordt ook op andere manieren inspraak georganiseerd, zoals huiskamergesprekken, driehoeksbijeenkomsten en thema-avonden. De bestuurder is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de medezeggenschap.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.zuidwester.org

Uitdaging

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de kwaliteit van zorg en in het vormgeven van de verdere samenwerking met verwanten. Dit voorjaar wordt het strategische programma ‘Route 2020’ geëvalueerd. Deze evaluatie is een goede basis om belangrijke vraagstukken voor de (nabije) toekomst te identificeren of bevestigen. De organisatie is in gesprek over wie en wat ze wil zijn, voor welke doelgroep en op welke wijze. En op welke manier de samenwerking binnen de regio, die daar op aansluit, verder wordt vormgegeven. Belangrijke thema’s die daaruit voortkomen zijn: het strategisch vastgoedplan, duurzame inzetbaarheid van de medewerkers, ICT en de inzet van technologie en data, en te maken keuzes tegen een achtergrond van toenemende diversiteit van cliënten en bijbehorende complexe problematiek. Op basis van deze en andere thema’s wordt een nieuwe lange termijn strategie vastgesteld. Daartoe zijn reeds stappen gezet en deze worden verder uitgewerkt.

Functieomschrijving

Raad van Toezicht

Zuidwester heeft sinds de zomer van 2020 een nieuwe bestuurder en begin dit jaar is de RvT versterkt met een 5e lid, tevens lid van de Audit Commissie. Volgens het rooster van aftreden vertrekt de voorzitter van de Raad van Toezicht per november 2021. Zuidwester is daarom op zoek naar een nieuwe kandidaat voor deze positie.

Visie op toezicht en governance
De relatie tussen de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur wordt gekenmerkt door strategisch partnerschap. De cyclus van good governance (functioneren Raad van Toezicht, samenspel met het bestuur, interne informatievoorziening, interne en maatschappelijke verantwoording) vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording binnen Zuidwester.

De vertrouwensbasis tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur geldt als het vertrekpunt om het besturingsmodel adequaat te kunnen realiseren. Naast de controlerende taak dient de Raad over het vermogen en de attitude te beschikken om de Raad van Bestuur als klankbord terzijde te staan. Dit vergt van de Raad van Toezicht nadrukkelijk het vermogen op strategisch niveau te functioneren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over een aantal strategische issues en hierover van gedachten te wisselen met de bestuurder, waarbij de juiste balans moet worden gevonden tussen betrokkenheid en bestuurlijke distantie.

Daarnaast streeft de Raad van Toezicht ernaar een afspiegeling te zijn van de samenleving. De profielen van de leden van de Raad van Toezicht moeten daarom blijven aansluiten bij de opgave (maatschappelijk en strategisch) van de organisatie.
De Raad van Toezicht vindt het van belang om te blijven investeren in de onderlinge samenwerking en in die met de bestuurder. Zij werkt permanent aan de eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden. De leden van de Raad van Toezicht reflecteren op het eigen functioneren en geven elkaar eerlijk feedback. De evaluatie is ook onderdeel van het overleg met de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad.

De aangepaste strategische opgaven, de nieuwe bestuurder en de toetreding van een nieuw lid en nieuwe voorzitter zal resulteren in een nieuwe dynamiek binnen het team en in de samenwerking met de bestuurder. Voor de komende periode staat het aanscherpen van de visie op toezicht en de bijbehorende aanpak op de agenda. Vertrekpunt hierbij is een prettige samenwerking met een juiste balans tussen afstand en nabijheid. De voorzitter RvT vervult hierbij een initiërende en leidende rol.

Functie-eisen

Zuidwester zoek een voorzitter Raad van Toezicht die net als Zuidwester, diens bestuurder en de RvT eigentijds, samenwerkend, verbindend en ontwikkelgericht is. Geen traditionele, ‘old school’ RvT voorzitter, maar wel iemand met ervaring en een netwerk. De voorzitter is tevens lid van de remuneratiecommissie.

Functie-eisen
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Bestuurlijke ervaring, met brede kennis van de dynamiek en het netwerk binnen de zorg.
 • Ervaren toezichthouder.
 • Bewezen vermogen om een klankbord en, waar gewenst, coach te zijn voor de bestuurder.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Waardengedreven leiderschap.
 • Strategisch sterk en een stevige en prettige procesbegeleider.
 • Voldoende beschikbaarheid.
 • Staat volop in de maatschappij en middenin maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Ervaring binnen de gehandicaptenzorg is een pré.
Persoonlijkheidskenmerken
 • In staat overzicht te creëren en straalt wijsheid en rust uit.
 • Kritisch-analytisch oordeelsvermogen.
 • Verbindend vermogen en een bruggenbouwer: samenwerkend, toegankelijk en ontwikkelgericht.
 • Proactieve opstelling, informatie zoeken en doorvragen.
 • Relativeringsvermogen, kan een goede balans aanbrengen tussen distantie en betrokkenheid.
 • Integer, groot verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Met humor en zonder groot ego.

Arbeidsvoorwaarden

De raad van toezicht komt vijfmaal per jaar bijeen. De remuneratiecommissie komt daarnaast ook tweemaal per jaar bijeen. De inzet wordt geschat op ongeveer een twee dagen per maand. De bezoldiging van de voorzitter Raad van Toezicht is passend binnen de normen van de NVTZ en is in lijn met de Governancecode Zorg. Zuidwester is ingedeeld in klasse IV van de WNT-2.

Contactinformatie

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Zuidwester. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in juli.

Week 23-24 Benaderen kandidaten en responstermijn (20 juni)
Week 24-25 Gesprekken bij Boer & Croon
Week 26 Voordracht van kandidaten
Week 27-28 Selectie- en adviesgesprekken bij Zuidwester

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 20 juni uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt via het secretariaat (020 - 301 43 07).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct!