Close

Voorzitter Raad van Toezicht for Ziekenhuisgroep Twente

Logo ZGT

Bedrijfsinformatie

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) is een Topklinisch ziekenhuis dat, vanuit twee onderscheidende ziekenhuislocaties (Almelo en Hengelo), een breed zorgpakket biedt voor de Twentse patiënt. Daarmee heeft ons ziekenhuis een belangrijke functie in de regio en heeft het voor verschillende specialisaties ook een bovenregionale betekenis. Bijvoorbeeld op het gebied van specifieke oncologische zorg, complexe diabetes, obesitas en geriatrische traumatologie.

We werken samen met andere (academische) ziekenhuizen en zorgaanbieders en staan voor zorg op topklinisch niveau. Dit komt tot uiting in hoogwaardige medisch-specialistische expertise. Steeds gevoed door wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, opleidingen en innovatie. Kwaliteit en veiligheid staan bij ons hoog in het vaandel. Ons ziekenhuis is Qualicor-geaccrediteerd en onze medische apparatuur TÜV-gecertificeerd.

Daarnaast zijn we als ZGT één van de grootste werkgevers in Twente. Ruim 3000 gedreven medewerkers, 230 medisch specialisten en 300 vrijwilligers zetten zich dag en nacht in voor de beste zorg en dienstverlening aan onze patiënten. Het primaire verzorgingsgebied van ZGT omvat een groot deel van Noordwest en Midden-Twente. Een verzorgingsgebied van ongeveer 390.000 inwoners. Het exploitatiebudget van ZGT bedraagt ongeveer 340 miljoen (ziekenhuisbudget inclusief honoraria van medisch specialisten).

Meer informatie, waaronder het jaarverslag en de visie richting 2022 ‘Onze keuze voor de toekomst’, is te vinden op www.zgt.nl.

Strategische koers
Begin 2019 is de meerjarenbeleidsvisie ‘ZGT richting 2022, onze keuze voor de toekomst’ vastgesteld. De hierin omschreven missie van ZGT luidt:

Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT draagt bij aan de gezondheid van mensen in onze regio en daarbuiten, met de beste zorg, in de vorm van preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. Wij bieden onze (para)medische en verpleegkundige expertise aan op een gastvrije en deskundige manier, in nauwe samenspraak met de patiënt en andere partijen. ZGT werkt aan continue verbetering en innovatie van zorg en biedt haar medewerkers een stimulerende werkomgeving waar professionaliteit, samenwerking, opleiding en onderzoek centraal staan.

Zorgaanbod
ZGT levert, in nauwe samenwerking met andere zorgaanbieders, een belangrijke bijdrage aan de beschikbaarheid en het behoud van een breed aanbod van medisch specialistische zorg in de regio. Waardegedreven zorg is het leidende principe in het zorgaanbod, wat betekent dat steeds de vraag wordt gesteld: welke zorg voegt voor de patiënt echt waarde toe? Waardegedreven zorg leidt tot een hogere ervaren kwaliteit van zorg voor de patiënt, betere ervaring voor zorgprofessionals, gezondere inwoners en lagere kosten.

ZGT wil op drie gebieden excelleren en een bovenregionale positie behouden:
 1. Metabool syndroom: ZGT richt zich hierbij specifiek op de behandeling van complexe diabetes en morbide obesitas (inclusief bariatrische chirurgie).
 2. Kwetsbare ouderen: Multidisciplinaire benadering van geriatrie, geriatrische traumatologie, ouderenpsychiatrie en -neurologie, dat fysiek geconcentreerd is op locatie Almelo (ouderenplein).
 3. Oncologische zorg: Op het gebied van prostaatkanker, slokdarmkanker, maagkanker, borstkanker, huidkanker en blaaskanker (cystectomie).
Tevens zet ZGT in op het leveren van topklinische zorg, daarom is ZGT in maart 2021 toegetreden tot de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ).

Functieomschrijving

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden met spreiding van kennis en ervaring op bestuurlijk-, financieel-, zorginhoudelijk-, juridisch-, HRM-, informatiebeveiliging, wetenschappelijk-, kwaliteit en veiligheid-, bedrijfsleven-, en maatschappelijk gebied. De Raad van Toezicht streeft in zijn samenstelling voor diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team. Als uitgangspunt voor het eigen functioneren conformeert de Raad zich aan de uitgangspunten van de Governancecode Zorg 2017. De bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting Bestuur ZGT. Een uitwerking van de bevoegdheden, taken en werkwijze van de Raad van Toezicht is opgenomen in het Reglement van Toezicht.

Functie-eisen

Algemene competenties
De leden van de Raad van Toezicht dienen over de volgende algemene competenties te beschikken:
 • Onafhankelijkheid, geen onverenigbare belangen, posities of relaties.
 • Voldoende beschikbare tijd voor inzet en commitment.
 • Bereidheid tot verantwoording, compliance met betrekking tot wet- en regelgeving, kennis van governanceregels.
 • Integriteit, sterk normbesef, zorgvuldigheid.
 • Reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag.
 • Proactieve opstelling, informatie zoeken, doorvragen, netwerken.
 • Teamplayer met gevoel voor humor.
 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring.
 • Evenwicht tussen Governance en Guidance, tussen distantie en betrokkenheid.
 • Strategisch inzicht met helikopterview/ integraaldenkend.
 • Kritisch-analytisch oordeelsvermogen.
 • Kennis en ervaring om de zorginstelling en haar succes- en risicoparameters goed te kunnen beoordelen.
 • De ontwikkelingen in de gezondheidszorg en in de maatschappij volgen en weten wat er in de organisatie gaande is.
 • Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Inzicht in het veld van de stakeholders (maatschappij/politiek/bank/cliënten/personeel/externe partijen (privaat en publiek).
Specifieke competenties
De leden van de Raad van Toezicht dienen over de volgende specifieke competenties te beschikken:
 • Het kunnen beoordelen en toetsen van de Raad van Bestuur, mee kunnen denken met de Raad van Bestuur en deze waardevolle adviezen kunnen geven, zonder op diens stoel te gaan zitten.
 • In staat zijn op hoofdlijnen het beleid en ontwikkelingen te volgen, en daarbij in staat zijn tijdig te signaleren wanneer specifieke (risicovolle) situaties vragen om een nadere verdieping.
 • Begrip hebben voor de complexiteit van een organisatie waarin hulpverleners werken die in de context van de hulpvraag, het instellingsbeleid en de eigen professie zelfstandig beslissingen nemen.
 • Gevoel hebben voor precaire situaties en onderstromen kunnen opvangen en die vertalen naar een voldoende abstractieniveau om daarover een beleidsdiscussie aan te gaan.
 • In staat zijn de dialoog met de Raad van Bestuur te voeren en in staat zijn deze kritisch doch constructief te bevragen.
 • Initiatief nemen met betrekking tot het in gesprek brengen van de eerder genoemde onderstromen, alsmede ten aanzien van de eigen ontwikkeling als toezichthouder.
 • Actieve participatie in het maatschappelijk leven.


Arbeidsvoorwaarden

Inzet en vergoeding

Beoogde leden van de Raad van Toezicht beschikken over voldoende tijd. Een indicatie van het tijdsbeslag is ten minste 12 tot 16 dagen per jaar. Voor de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht volgt ZGT de criteria van de Wet Normering Topinkomens WNT (klasse V). Concreet bedraagt hiermee (o.b.v. de criteria 2021) de bezoldiging voor de voorzitter Raad van Toezicht € 25.080 op jaarbasis.

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Ziekenhuisgroep Twente. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in november 2021. In verband met de zomerperiode hanteren wij een ruime planning.

Week 23 Plaatsing advertentie online
Week 24-26 Benaderen kandidaten en responstermijn (4 juli)
Week 32-33 Gesprekken bij Boer & Croon
Week 34 Presentatie van kandidaten
September Eerste gespreksronde bij ZGT
Oktober Tweede gespreksronde bij ZGT (13 oktober)
Oktober/november Gesprekken adviesgremia
Week 45 Referentiecheck en benoeming kandidaat (RvT vergadering 10 november)

Contactinformatie

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 4 juli uw cv en motivatiebrief. Deze kunt u uploaden via onderstaande link. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt via het secretariaat (020 - 301 43 07).

Enthousiast?

Solliciteer direct