Close

Close

Voorzitter Raad van Toezicht for Zaans Medisch Centrum

WEBSITE template afbeeldingen 1611 x 1049 px 33

Bedrijfsinformatie

Het Zaans Medisch Centrum is hét ziekenhuis voor de inwoners van de Zaanstreek en wijde omgeving. Om nu en in de toekomst de beste zorg te kunnen blijven leveren aan de inwoners van de Zaanstreek, zet het ziekenhuis naast medische behandeling ook in op het voorkomen van klachten. Of beter gezegd, zij neemt de brede verantwoordelijkheid voor de zorg en welzijn voor haar patiënten. In het Zaans medisch Centrum wordt daarom continue gewerkt vanuit een centrale missie: ‘Samen voor een gezonde Zaanstreek.’

Er staan ruim 1.300 medewerkers, 115 medisch specialisten en 200 vrijwilligers voor de patiënten van het ziekenhuis klaar. Zij werken vanuit de kernwaarden: Samen, Ondernemend, Menselijk en Expert. Alle basisspecialismen zijn aanwezig in het ziekenhuis. Voor gespecialiseerde zorg werken zij samen met andere ziekenhuizen. De totale bedrijfsopbrengsten bedroegen in 2020 ca. € 180 miljoen.

De strategie 2019-2022 geeft het Zaans Medisch Centrum houvast en richting aan keuzes en activiteiten op het speelveld van de zorg. Op dit speelveld beweegt zij zich op de gebieden ‘Bevorderen van gezondheid’, ‘Verbinder van het netwerk’, ‘Ziekenhuiszorg dichtbij’ en ‘Toegang tot alle expertisen’. De vergrijzende bevolking en de daarbij horende stijgende zorgvragen, nieuwe behandelingen, en het oplopende personeelstekort, maken dat de zorg voor een grote uitdaging staat. Dat geldt ook voor het Zaans Medisch Centrum. Met haar strategie speelt zij in op deze veranderingen en dat maakt het ziekenhuis toekomstbestendig.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.zaansmedischcentrum.nl

Governance

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) van het Zaans Medisch Centrum bestaat uit vijf personen. De RvT toetst of de Raad van Bestuur van het Zaans Medisch Centrum oog heeft voor de maatschappelijke functie van het ziekenhuis. Ook ziet de RvT erop toe dat het bestuur de belangen van iedereen die bij het ziekenhuis betrokken is, zorgvuldig afweegt. De Raad van Toezicht voert haar taken uit met inachtneming van de Governancecode Zorg 2022 en het reglement van de Raad van Toezicht.

Raad van Bestuur
Het Zaans Medisch Centrum kent een tweehoofdig bestuur en bestaat uit een voorzitter en een lid Raad van Bestuur (RvB). De RvB bepaalt het beleid van en is eindverantwoordelijk voor de totale organisatie. RvB doet dat in samenwerking met de RvT, het bestuur van de medische staf, het management en de adviesorganen.

Adviesgremia
De Raad van Bestuur stemt haar beleid af met het bestuur van de medische staf, het management en de adviesorganen waaronder de ondernemingsraad (OR), een Verpleegkundigen Raad (VR) en een Patiëntenraad (PTR).

Duaal Management
De besturingsfilosofie van het ziekenhuis baseert zich op duaal management op alle niveaus van de organisatie. Op strategisch niveau is dit vormgegeven in het bestuurlijk overleg (BO), een tweewekelijks overleg van RvB en medische staf (vertegenwoordigd door telkens twee leden van het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) en de Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD)). Op tactisch niveau heeft elk cluster een medisch manager die samen met de managers zorg en managers van de stafdiensten het MT van het ZMC vormen.

Functieomschrijving

Uitdagingen

Externe ontwikkelingen, zoals de steeds krapper wordende arbeidsmarkt en
de toenemende zorgvraag zijn ook van invloed op het Zaans Medisch Centrum. Het ziekenhuis staat voor de uitdaging om in deze snel veranderende context een duurzame en gezonde organisatie verder door te ontwikkelen. Het ZMC werkt hiertoe nauw samen met andere partijen binnen en buiten de regio.

Raad van Toezicht

De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de RvB en op de algemene gang van zaken in het Zaans Medisch Centrum als maatschappelijke onderneming. Zij staat de RvB met raad terzijde. De RvT streeft naar het vinden van een goede balans tussen haar formele verantwoordelijkheid als werkgever en toezichthouder (onder andere goedkeuren voorgenomen besluiten) en haar rol als klankbord en adviseur van de RvB.

De RvT vervult de werkgeversrol voor de RvB en zorgt er onder meer voor dat het ziekenhuis door benoeming, evaluatie en eventueel ontslag is voorzien van een capabel bestuur. De RvT voert hiertoe onder meer jaarlijks functioneringsgesprekken met de RvB.

De RvT kent drie subcommissies: de auditcommissie financiën (ACF), de auditcommissie kwaliteit en veiligheid (ACKV) en de remuneratiecommissie. In deze commissies zitten leden van de RvT om het toezicht op specifieke aandachtsgebieden te verdiepen en besluitvorming voor te bereiden. Over hun bevindingen rapporteren en adviseren zij aan de gehele RvT.

Op dit moment wordt de positie van voorzitter RvT bij het Zaans Medisch Centrum op interim basis vervuld tot circa juli 2022. De Raad van Toezicht is daarom op zoek naar een kandidaat voor vaste invulling van deze positie.

Functie-eisen

Profiel

Algemeen profiel leden Raad van Toezicht
 • Nauwe betrokkenheid bij en affiniteit met de missie en het werkveld van het Zaans Medisch Centrum.
 • Inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen RvT en bestuur en het evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Bekendheid met de issues van corporate governance.
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door het bestuur voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de instelling te kunnen toetsen.
 • Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met het bestuur.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Beschikken over een aantal voor het Zaans Medisch Centrum relevante netwerken op strategisch niveau.
 • Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
Het Zaans Medisch Centrum acht het van belang dat tenminste een deel van de leden van de Raad regionale kennis heeft van, dan wel verankerd is, in het werkgebied van de organisatie. Hoewel het een voordeel kan zijn hoeft dit niet perse tot uitdrukking te komen in de eis dat leden van de Raad woonachtig zijn binnen het werkgebied van de stichting.

Specifiek profiel voorzitter Raad van Toezicht
De voorzitter van de RvT herkent zich in bovenstaand algemeen profiel. Daarnaast is de voorzitter van de RvT is een generalist. Procesgericht met visie op toezicht, de toekomst van het Zaans Medisch Centrum en met een brede maatschappelijke betrokkenheid. De voorzitter speelt een belangrijke, regisserende rol in het proces van toezicht; hij/zij is in staat om de principes en uitgangspunten van good governance binnen de RvT verder te ontwikkelen en te bewaken. Dit omvat niet alleen het vermogen tot oordelen en toezicht houden op hoofdlijnen, maar ook voldoende flexibiliteit en bereidheid om snel en alert op actuele situaties in te springen en beschikbaar te zijn voor de raad en de bestuurder als de situatie daarom vraagt. Evenzo belangrijk is dat de voorzitter het vermogen heeft om de samenwerking met en tussen de andere leden van de RvT optimaal te laten plaatsvinden.

Functie-vereisten
 • Bij voorkeur eindverantwoordelijkheid gedragen als bestuurder van een grote organisatie om een goede gesprekspartner en sparringpartner voor de RvB te kunnen zijn.
 • Ruime ervaring als toezichthouder, bij voorkeur als voorzitter om vergaderingen effectief en efficiënt te leiden en de regie te houden.
 • Voldoende tijd en beschikbaarheid om de functie goed te kunnen uitoefenen.
Persoonskenmerken
 • Strategisch inzicht en stelt de juiste kritische vragen.
 • Verbindend en benaderbaar, stelt grenzen en communiceert duidelijk. Haalt het maximale uit de dialoog en is in staat goed door te vragen en een goede samenvatting te geven van de meningen en visies.
 • Aandacht voor de groepsdynamica, de rol en bijdrage van elke individuele toezichthouder, weet het collectief vermogen van de raad te benutten en streeft naar optimale participatie van de overige leden van het team.
 • In staat met voldoende distantie te opereren in samenhang met het hanteren van de toezichthoudende verantwoordelijkheid. De onafhankelijke positie van de voorzitter maakt het mogelijk om met de verschillende belangen professioneel en met de nodige afstand om te gaan.
 • Zorgt, met bewaking van de rolvastheid en de betreffende primaire verantwoordelijkheid van de bestuurder, voor het onderhouden van een constructieve relatie met de medezeggenschapsorganen.
 • Scherpte en zuiverheid in wat, wanneer, op welke wijze geagendeerd dient te worden. Is in staat de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht te organiseren.
 • In staat de werkgeversrol voor bestuurders te kunnen vervullen.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en beloning

De Raad van Toezicht vergadert formeel 6 keer per jaar, afgezien van extra (thematische) sessies, live of via MS Teams. Daarnaast is periodiek sprake van overleg met de Raad van Bestuur, afstemming met RvT-commissies en contacten met medezeggenschap. Ook vinden regelmatig werkbezoeken op locatie of via MS Teams plaats. De RvT hanteert de NVTZ-normering als uitgangspunt voor de honorering. De vergoeding voor de voorzitter Raad van Toezicht bedraagt in 2022 € 32.400,- bruto per jaar.

Contactinformatie

Selectietraject

De werving en voorselectie van kandidaten is uitbesteed aan Boer & Croon. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan het Zaans Medisch Centrum. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in juli.
 • Week 24: Plaatsing vacature online
 • Week 24-25: Search kandidaten en responstermijn (t/m 26 juni)
 • Week 26-28: Gesprekken bij Boer & Croon
 • Week 29: Voordracht kandidaten
 • Week 34-35: Selectie- en adviesgesprekken bij het Zaans Medisch Centrum / Referentieonderzoek en formele benoeming binnen de RvT
Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 26 juni uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt (via 020 - 301 43 07).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct!