Close

Close

Voorzitter Raad van Toezicht for Tergooi MC

Ontwerp zonder titel 9

Bedrijfsinformatie

Algemeen
Tergooi is een regionaal ziekenhuis met een focus op acuut klinische zorg. Het ziekenhuis bestaat uit drie locaties: Blaricum, Hilversum en een buitenpoli in Weesp. Binnen het zorgnetwerk in de regio neemt Tergooi een centrale plaats in. Tergooi richt zich in de eerste plaats op inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek. Het gebied omvat de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. Het buitengebied betreft de gemeenten Almere, Baarn, Bunschoten, De Bilt, Soest en Stichtse Vecht. De regio Gooi en Vechtstreek kent een groot aantal ZBC’s.

Tergooi is een van de grootste werkgevers van de regio. Er werken circa 200 medisch specialisten en circa 3.000 medewerkers (1.700 fte). In zowel economisch als maatschappelijk opzicht is Tergooi daarom van onmiskenbaar belang voor de regio Gooi en Vechtstreek.

Missie
“Betekenisvol zijn voor patiënten en de regio. Vandaag en in de toekomst.”
Tergooi wil betekenisvol zijn. Een betekenisvol ziekenhuis, een betekenisvolle werkplek, een betekenisvolle partner. Tergooi wil daadwerkelijk het verschil maken. Er zijn voor wie Tergooi nodig heeft. Vanuit die drijfveer biedt Tergooi de best denkbare medisch-specialistische zorg en ondersteuning. Tergooi is het ziekenhuis waarvan patiënten zeker weten dat de kwaliteit van leven centraal staat. Tergooi heeft echt oog en aandacht voor hoe het met haar patiënten gaat en wat er voor hen belangrijk is. Dit gaat verder dan vriendelijk en gastvrij zijn: Tergooi is oprecht geïnteresseerd in de ander en intrinsiek gemotiveerd om van betekenis te zijn. Ongeacht functie en plaats in de organisatie. Deze betekenisvolle zorg verleent Tergooi met zorgpartners in de regio en daarbuiten. Tergooi werkt nauw met hen samen. Binnen en buiten de muren van het ziekenhuis.

Visie
“Zorg moet dichterbij.”
De meest betekenisvolle zorg, is zorg dichtbij de patiënt: Zorg op de Juiste Plek. De juiste plek is daar waar zorg het meest patiëntvriendelijk, effectief en efficiënt kan worden verleend. Als het moet binnen de muren van het ziekenhuis, maar als het kan ook daarbuiten, dichterbij de patiënt. Zorg op de juiste plek is niet alleen goed, maar ook hard nodig. Door verschuiving van laagcomplexe zorg van de UMC’s naar Tergooi, door de vergrijzing en door de groei van het aantal chronisch zieken neemt de druk op de faciliteiten de komende jaren enorm toe. Om bij niet groeiende zorgbudgetten aan die groeiende zorgvraag te kunnen voldoen, zal Tergooi de komende jaren versneld inzetten op zorg buiten de muren van het ziekenhuis.

Nieuwbouw
Met de komst van de nieuwbouw gaat Tergooi naar één kernziekenhuis in Hilversum. De nieuwbouwplannen hebben zowel intern als extern veel draagvlak. Om de verhuizing goed te laten verlopen zijn reeds verschillende projecten gestart. Deze projecten zijn samengebracht in het programma “Werken in Nieuw Tergooi”. Hierin participeren o.a. dertig specialisten en vele verpleegkundigen, met als doel het realiseren van de organisatorische en facilitaire transitie naar de nieuwbouw. Ook de ambitie van Tergooi om de zorg dichterbij te brengen hangt nauw samen met de nieuwbouw. De projecten die als doel hebben zorg te verplaatsen buiten de fysieke muren van het ziekenhuis zijn samengebracht in het andere strategische programma: Zorg Dichterbij.

Thema’s
De belangrijkste thema’s waar Tergooi op dit moment mee bezig is zijn:
1) Bouwen aan Nieuw Tergooi (BaNT)
 • De nieuwbouw wordt met de dag meer werkelijkheid (BaT)
 • Werkprocessen worden ontworpen en geïmplementeerd (WiNT)
2) Passende organisatie in de nieuwbouw (Sturing & Organisatie)
3) Invulling van de visie (Zorg Dichterbij)
4) Toekomstbestendige en passende Acute zorg (werkgroep Acute zorg)
5) Herijking van de strategie en portfolio (SiRM)

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.tergooi.nl.

Functieomschrijving

Het bestuursmodel

Tergooi kent een tweehoofdig bestuur en wordt bestuurd volgens het Raad van Toezicht model. De Raad van Bestuur (RvB) is statutair en integraal verantwoordelijk voor de besturing van de organisatie.

Tergooi kent een duale sturing: naast de eindverantwoordelijke RvB is er een medisch specialistische raad met vertegenwoordigers uit de medische staf. Beide raden overleggen intensief met elkaar op bestuurlijk en strategisch niveau. De medische staf en de RvB nemen bestuurlijke besluiten gezamenlijk. Dit gebeurt in het Bestuurlijk Overleg waarin het dagelijks bestuur van de medische staf en de RvB zitting hebben.

De Raad van Toezicht (RvT) is het toezichthoudende orgaan en houdt conform statuten en reglementen toezicht op de wijze waarop de RvB de organisatie bestuurt. De RvT bestaat momenteel uit zeven leden.

Binnen de organisatie wordt gewerkt met resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE). Deze vallen direct onder de RvB en worden duaal aangestuurd door een medisch specialist manager en een manager zorg & bedrijfsvoering. Deze specialismen en afdelingen zijn verantwoordelijk voor de resultaten en maken eigen keuzes binnen de kaders van strategie en beleid.

Tergooi kent naast de medisch specialistische raad de volgende advies-/ medezeggenschapsorganen: de verpleegkundige raad (VR), die de belangen vanuit de verpleegkundige zorg behartigt, de ondernemingsraad (OR), die de belangen van de medewerkers behartigt en de cliëntenraad (CR), die de belangen van de cliënten in de regio behartigt.

Voorzitter van de Raad van Toezicht

In verband met het eindigen van de tweede termijn van de voorzitter Raad van Toezicht, Kees Rutten, per 1 april 2023 ontstaat er een vacature voor voorzitter Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft aangegeven de nieuwe voorzitter graag per 1 januari 2023 als lid te laten starten.

Functie-eisen

Voor de nieuwe voorzitter Raad van Toezicht zijn de volgende criteria van belang.

Functie-vereisten
 • Bestuurlijke ervaring, opgedaan binnen of buiten de zorg.
 • Uitgebreide ervaring in toezichthoudende posities.
 • Vertrouwd met grootschalige complexe verandertrajecten.
Persoonskenmerken
 • Weet een goed evenwicht te bewaren tussen distantie en betrokkenheid.
 • Een faciliterend voorzitter: procesmatig en sociaal vaardig. Brengt mensen in positie, remt en nodigt uit waar nodig.
 • Visie op modern toezicht en modern werkgeverschap en is daarbij in staat omstandigheden te creëren om dit als team goed vorm te geven.
 • In staat een overleg goed te leiden, weet hoofd- en bijzaken te onderscheiden.
 • Kan boven de materie en partijen staan.
 • Onderzoekend, nieuwsgierig.
 • Biedt veiligheid, geeft ruimte en vertrouwen, zowel richting de RvB als RvT.
 • Werkt ondersteunend, coachend, adviserend en kan goed als sparringpartner fungeren. Werkt vanuit gezamenlijkheid en denkt mee.
 • Reflecterend op de eigen positie, invloed en gedrag.
 • Omarmt en ondersteunt de duale aansturing binnen Tergooi MC. Weet het MSB te vinden, snapt wat zij doen en hoe ze samen op kunnen trekken.
 • Zet de patiënt centraal, met een wakend oog voor de financiën.
 • Een brede blik op de ontwikkelingen in de maatschappij.
 • Voldoende beschikbare tijd voor inzet en commitment.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en beloning

De Raad van Toezicht vergadert formeel ca. eens per zes weken, afgezien van extra (thematische) sessies, live of via MS Teams. Daarnaast is periodiek sprake van overleg met de Raad van Bestuur, afstemming met RvT-commissies en contacten met medezeggenschap. Ook vinden regelmatig werkbezoeken op locatie of via MS Teams plaats. De RvT hanteert de NVTZ-normering als uitgangspunt voor de honorering. De vergoeding voor de voorzitter Raad van Toezicht bedraagt in 2022 € 25.920,- per jaar.

Contactinformatie

Selectietraject

De werving en voorselectie van kandidaten is uitbesteed aan Boer & Croon. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Tergooi. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een klikgesprek met de Raad van Bestuur maakt onderdeel uit van het proces. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in oktober.
 • Week 36: Plaatsing vacature online
 • Week 37-38: Search kandidaten en responstermijn (t/m 25 september)
 • Week 39-40: Gesprekken bij Boer & Croon
 • Week 41-43: Voordracht kandidaten / Selectie- en adviesgesprekken bij Tergooi MC / Klikgesprek met de Raad van Bestuur / Referentieonderzoek en formele benoeming binnen de RvT
Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 25 september uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt (via 020 - 301 43 07).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct!