Close

Close

Voorzitter Raad van Toezicht for HVO-Querido

Logo HVO voor site

Bedrijfsinformatie

HVO-Querido is een zorgorganisatie die al sinds 1904 bestaat en actief is in Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Haarlem en Hoofddorp. Met ruim 1.400 medewerkers en een budget van rond de 120 miljoen biedt HVO-Querido op 75 locaties steun aan ca. 5.000 burgers in een kwetsbare positie. HVO-Querido gaat daarbij uit van wat mensen kunnen; de wensen en behoeften van degene die hulp vraagt, staan centraal. HVO-Querido ondersteunt mensen in een kwetsbare situatie in hun streven om (opnieuw) de regie over hun eigen leven te krijgen en volwaardig deel uit te maken van de samenleving.

HVO-Querido biedt verschillende vormen van opvang, huisvesting, woonbegeleiding en dagbestedingsactiviteiten. Afhankelijk van de behoeften, wordt ondersteuning geboden op psychisch, lichamelijk en/of sociaal gebied. Indien mogelijk worden ook familie, vrienden of andere naasten hierbij betrokken. Daarbij werken zij altijd samen met andere (zorg)organisaties om het aanbod af te stemmen en het beste voor de cliënt te organiseren.

In de afgelopen jaren is HVO-Querido hard gegroeid; de prestaties zijn indrukwekkend. Het aantal cliënten dat zorg krijgt is bijna verdubbeld en ook het aantal medewerkers is fors gegroeid. De organisatie wordt zeer gewaardeerd door de cliënten, medewerkers, samenwerkingspartners en opdrachtgevers (financiers). Het gaat daarbij ook om de groei van haar rol als netwerkpartner en als mede-vormgever van veranderingen in de sector en in de samenleving. Het vooraanstaande kennis- en expertisecentrum van HVO-Querido is ook op landelijk en internationaal niveau actief om het vakgebied van MOBW verder te ontwikkelen.

De grotere omvang van de organisatie brengt een andere complexiteit met zich mee die vraagt om nieuwe structuren en een moderne bedrijfsvoering. Met aandacht voor de menselijke maat van cliënten en medewerkers is een nieuwe vorm van planning & control ingevoerd, waarbij de inhoud leidend is. Daarnaast heeft informatisering een nieuw startpunt gekregen waarop nu innovatieve plannen worden uitgevoerd, wat de komende jaren gaat leiden tot concrete resultaten.

Overall is HVO-Querido bezig met het definiëren en inrichten van nieuwe professionele standaarden, zoals het definiëren van zorguitkomsten, gewenste uitstroompercentages en het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen in een kwetsbare positie. HVO-Querido wil en kan daarin vooroplopen en innovatief zijn. Deze ambities vragen tijd, inspanning en focus van iedereen.

De organisatie bestaat uit echte doeners die weten van aanpakken en samenwerken met anderen om de beste zorg of ondersteuning te bieden. Dit doen zij vanuit de drie kernwaarden van HVO-Querido: samen, gelijkwaardig en met lef. Deze kernwaarden vormen de leidraad voor het Meerjarenbeleid 2020-2023.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.hvoquerido.nl Bestuur, toezicht en medezeggenschap

HVO-Querido kent op dit moment een tweehoofdige Raad van Bestuur, waarvan Douwe van Riet sinds begin 2019 deel uitmaakt, sinds 1 juni 2020 als voorzitter. Per 1 augustus 2021 treedt Jessica Wesselius toe als lid Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden. Zij onderschrijven de Zorgbrede Governancecode en handelen daarnaar. In de RvT is één positie vacant sinds het vertrek van een lid in december 2020.

De medezeggenschap van cliënten functioneert op drie niveaus: cliëntencommissies voor de afdelingen, programma gebonden cliëntenraden, de zogeheten zorgraden, die adviseren aan de directie en een centrale cliëntenraad als gesprekspartner en adviseur van de RvB. De medezeggenschap van medewerkers is geformaliseerd in een centraal opererende ondernemingsraad (OR) met een aantal vaste commissies. Een naastenraad als medezeggenschapsorgaan is in oprichting.

Functieomschrijving

De eerste zittingstermijn van de huidige voorzitter Raad van Toezicht eindigt per 1 juli 2021. De voorzitter heeft zich niet als voorzitter herbenoembaar gesteld i.v.m. een (nieuwe) drukbezette baan met grotere reisafstand. Zij zal per deze datum verder gaan als lid van de Raad van Toezicht. Als gevolg hiervan is HVO-Querido op zoek naar kandidaten voor de positie van voorzitter.

HVO-Querido is in ontwikkeling. De ingezette professionalisering dient verder bestendigd te worden. De leden van de Raad van Toezicht zijn scherp op de vertaling van de maatschappelijk doelstelling in bijpassend beleid en houden toezicht op de wijze waarop de organisatie hier uitvoering aan geeft. Zij hebben als ‘raad van verbinding’ een actieve houding om te horen wat er leeft bij cliënten, in de samenleving en in de organisatie.

Gestreefd wordt naar een evenwichtige en diverse samenstelling van de Raad van Toezicht waarbij aandacht is voor en kennis en ervaring is met alle aspecten die passen bij een inclusieve maatschappij. Daarnaast dient sprake te zijn van een maatschappelijke binding en verankering. De Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat er sprake is van een adequate spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines, waarbij onder meer wordt gedacht aan zorginhoudelijke, financiële, economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden. Zorginhoud en bedrijfsvoering zijn goed verankerd binnen de aanwezige expertise.

De leden van de Raad van Toezicht reflecteren op het eigen functioneren en geven elkaar eerlijk feedback. Zij hechten waarde aan verdere teamontwikkeling, scholing van de leden, visieontwikkeling op het besturingsmodel en stakeholdermanagement. Van de voorzitter Raad van Toezicht wordt gevraagd een rol te spelen bij de doorontwikkeling van de Raad van Toezicht.

Functie-eisen

Voor de nieuwe voorzitter Raad van Toezicht zijn de volgende criteria van belang.

Functie-eisen
 • Afgeronde opleiding op academische niveau.
 • Ervaren toezichthouder.
 • Ervaring als bestuurder in een complexe maatschappelijke organisatie.
 • Bekend met grootstedelijke netwerken.
 • Inzicht in het veld van relevante stakeholders.
 • Bewezen vermogen om snel overzicht en inzicht te verwerven op uiteenlopende terreinen.
 • Bekend met de Governancecode Zorg.
 • Ervaring in en visie op ‘bottom-up’ organiseren en op het vlak van het creëren van duurzame veranderingen.
 • Beschikt over ruim voldoende beschikbaarheid.
 • Gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht (5 mannen & 1 vrouw) gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke of non-binaire kandidaat.
Persoonskenmerken
 • Stevig, verbindend en samenwerkingsgericht.
 • Zichtbaar en transparant.
 • Analytisch sterk, autonoom, heeft overzicht en een goed oog voor het organisatiebelang.
 • Zorgt voor een goede sfeer, met oog voor orde en structuur.
 • Proactief en kritisch, in staat scherp te zijn, zonder de goede relatie te verliezen.
 • Sociaal maatschappelijk betrokken en goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Integer, zorgvuldig en een sterk normbesef.
 • Relativeringsvermogen, kan een goede balans aanbrengen tussen distantie en betrokkenheid.
 • Stressbestendig, straalt rust uit en weet de rust te bewaren.
 • Een moderne kijk op organisaties, bestuur en toezicht.
 • Een open en onderzoekende houding.
Inclusiviteit
HVO-Querido's cliëntenbestand en medewerkersbestand is even divers als de samenleving. HVO-Querido wil een inclusieve organisatie zijn die ruimte biedt aan iedereen, op alle niveaus. HVO-Querido streeft naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking (van Amsterdam), met alle verschillen. Om dit te bereiken op het niveau van de Raad van Toezicht zoeken wij naar kandidaten die dit gedachtengoed en de daarbij passende doelstellingen aantoonbaar onderschrijven en uitdragen.

Arbeidsvoorwaarden

De Raad van Toezicht vergadert minimaal vijf keer per jaar, afgezien van extra (thematische) sessies, live of via MS Teams. Daarnaast is periodiek sprake van overleg met de Raad van Bestuur, afstemming met RvT-commissies en contacten met medezeggenschap. Ook vinden regelmatig werkbezoeken op locatie of via MS Teams plaats. De RvT hanteert de NVTZ-normering als uitgangspunt voor de honorering. De vergoeding voor de voorzitter Raad van Toezicht bedraagt in 2021 € 17.230, - per jaar. Een integriteitsverklaring en VOG zijn voorwaarde voor benoeming.

Contactinformatie

De werving en voorselectie van kandidaten voor deze positie is uitbesteed aan Boer & Croon. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan HVO-Querido. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure begin juli.

Week 22-23 Benaderen kandidaten en responstermijn (13 juni)
Week 23-24 Gesprekken bij Boer & Croon
Week 25 Voordracht van kandidaten / Eerste gespreksronde bij HVO-Querido
Week 26 Tweede gespreksronde bij HVO-Querido / Voorkeurskandidaat in gesprek met OR en CCR
Week 27 Gesprek voltallige Raad van Toezicht / Inwinnen referenties en benoeming kandidaat

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 13 juni uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt (via 020 - 301 43 07).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct!