Close

Close

Voorzitter Raad van Commissarissen for Vicino

Logo uitgesneden voor website

Bedrijfsinformatie

Vicino is een regionale eerstelijnsorganisatie die de zorgverlening voor mensen met lichte tot matige psychische en/of sociale klachten organiseert in Noord-Holland Noord. Dit doet Vicino door praktijkondersteuners GGZ (POH-GGZ) aan te bieden aan huisartsen. Daarnaast heeft Vicino nauwe samenwerkingsafspraken met o.a. psychologen (GB-GGZ) en psychiaters (S-GGZ).

Vicino is opgericht door:
 • Huisartsenorganisatie Noord-Kennemerland (HONK)
 • Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN)
 • Stichting Geestelijke gezondheidszorg Noord-Holland-Noord (GGZ NHN)
Deze partijen zijn de aandeelhouders van de vennootschap BV Vicino Noord-Holland Noord. Iedere aandeelhouder heeft een vertegenwoordiger benoemd die gezamenlijk als bestuur Vicino vertegenwoordigen. Een directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de organisatie. De RvC heeft tot taak het houden van toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in Vicino (en de daaraan verbonden entiteiten en deelnemingen) en staat het bestuur met raad (gevraagd en ongevraagd) ter zijde. Bij Vicino werken in totaal 106 medewerkers. De omzet van Vicino bedroeg in 2020 ruim € 13.8 miljoen.

Missie
De missie van Vicino is het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg voor en ondersteuning van mensen met psychische, psychosociale of psychosomatische klachten in de regio Noord-Holland Noord.

Visie
Vicino richt zich op een optimale samenwerking rondom GGZ problematiek in de huisartsenzorg en de GB-GGZ in de regio Noord-Holland Noord en wil een inspirerend voorbeeld zijn voor andere regio’s. Vicino maakt regionaal samenwerkingsafspraken met huisartsen, POH-GGZ, psychologen en specialistische GGZ-zorgaanbieders om het GGZ aanbod op elkaar af te stemmen. De organisatie faciliteert zorgaanbieders om zorg aan patiënten, dichtbij en laagdrempelig, aan te bieden en streeft ernaar deze zorg te leveren volgens het principe van matched care (de juiste zorg op het juiste moment, door de juiste zorgverlener).

Kernwaarden
Vicino bestuurt vanuit vier kernwaarden, deze waarden definiëren de cultuur en zijn leidend bij het nemen van beslissingen.
1. Wij stellen de patiënt centraal
2. Wij werken samen
3. Wij innoveren
4. Wij organiseren de zorg doelmatig

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.vicinonhn.nl

Functieomschrijving

Raad van Commissarissen

De RvC vervult de rol van toezichthouder op het bestuur van Vicino en legt daarover verantwoording af aan de aandeelhouders. Vanuit de rollen die de RvC vervult (toezicht, klankbordfunctie en advisering met betrekking tot het werkgeverschap) wordt het toezicht vormgegeven conform wet- en regelgeving, de statuten en reglementen en op de wijze die in samenspraak met elkaar is afgesproken. De RvC hanteert daarbij de Zorgbrede Governancecode. De afspraken hiertoe zijn onder andere uitgewerkt in een strategische agenda, een jaarplanning en een visie op toezicht door de RvC.

Samenstelling RvC
Het aantal leden van de RvC is door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) vastgesteld op drie (3). Benoeming vindt door de AVA plaats voor een periode van vier jaar. Iedere commissaris kan maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de RvC. De leden van de RvC zijn lid van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg).

De huidige voorzitter RvC heeft wegens onverwachte medische omstandigheden zijn functie per direct moeten beëindigen. De RvC zoekt daarom een nieuwe voorzitter.

Functie-eisen

Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling van deskundigheden en eigenschappen tussen de leden van de RvC (diversiteit) en naar een open en prettige manier van samenwerken. Voor tenminste één van de leden is regionale binding gewenst. En bij tenminste één van de leden is kennis van ICT en informatiebeleid aanwezig.

De RvC kent vier specifieke deskundigheden/profielen, die in de RvC vertegenwoordigd zijn.
1. Voorzitter
2. Zorginhoudelijk & kwaliteit
3. Financieel-economisch
4. Juridisch-bestuurlijk

Het profiel van voorzitter valt samen met een van de drie andere profielen. De huidige RvC bestaat uit een lid met profiel Zorginhoudelijk & kwaliteit, tevens regionale binding en een lid met profiel Financieel-economisch.
Voor de positie van voorzitter zijn wij op zoek naar een kandidaat met een juridisch-bestuurlijk profiel en kennis van ICT en informatiebeleid. Algemene criteria
De RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Voor elk lid van de RvC zijn de volgende criteria van belang:
 • Affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van BV Vicino Noord-Holland Noord.
 • Affiniteit met de GGZ en specifiek met de eerstelijns GGZ.
 • Een stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude.
 • Een teamplayer, sterk relatiegericht, en kan zich goed inleven in de ander.
 • Beschikt over communicatieve vaardigheden en staat open voor kritiek en georganiseerde tegenspraak.
 • HBO- of academisch niveau van denken en functioneren en afdoende bestuurlijke ervaring om aan de rol van commissaris de gewenste invulling te kunnen geven.
 • Geschikt om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.
 • Heeft een relevant netwerk.
 • Neemt jaarlijks deel aan een overleg met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad.
 • Beschikt over het vermogen om onafhankelijk en kritisch te opereren.
 • Staat open voor zelfreflectie en is bereid tot scholing.
 • Beschikt over een hoge mate van integriteit.
Functiespecifieke criteria
Voor de nieuwe voorzitter met profiel juridisch-bestuurlijk zijn aanvullend de volgende criteria van belang:
 • Beschikt over (ruime) ervaring als commissaris.
 • Bij voorkeur ervaring binnen de huisartsenzorg en/of GGZ-zorg.
 • Bekend met het gezondheidszorgstelsel en relevante wet- en regelgeving.
 • Oog voor de (juridische) belangen van cliënten in de zorg.
 • Inzicht en interesse in de ontwikkelingen op het gebied van good governance.
 • Kennis en deskundigheid op het gebied van ICT- en informatiebeleid.
 • Ervaring met politieke / bestuurlijke besluitvormingsprocessen en bestuurlijke verhoudingen.
 • Een bindende en overtuigende persoonlijkheid, die in staat is de cohesie binnen de RvC te bevorderen en de individuele leden optimaal te laten functioneren.
 • Besluitvaardig en beschikt over goede voorzittersvaardigheden.
 • Een goede en ervaren gesprekspartner voor het bestuur, fungeert als sparringpartner en stelt zich open voor een gesprek met alle lagen van de organisatie -in overleg met de bestuurders- als dat nodig/wenselijk is.
 • Constructief kritisch, durft vragen te stellen en vraagt door.

Arbeidsvoorwaarden

De RvC komt 4 tot 6 keer per jaar bijeen. Daarnaast vindt er 2 keer per jaar een vergadering met de aandeelhouders plaats en 1 keer per jaar een vergadering met de CR en OR en eventueel werkbezoeken. Als daar aanleiding toe is komt de RvC vaker bijeen, al of niet met het bestuur. Het is gebruikelijk dat de RvC-leden onderling zaken afstemmen (meestal middels overleg op afstand).

Vicino is ingeschaald in WNT klasse 3. De bezoldiging van de voorzitter Raad van Commissarissen bedraagt circa € 8.300,- bruto per jaar.

Contactinformatie

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Vicino. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in september.

Week 30-35 Plaatsing advertentie online / Benaderen kandidaten en responstermijn (t/m 5 september)
Week 36-37 Gesprekken bij Boer & Croon / Presentatie van kandidaten
Week 38 Vervolggesprekken bij Vicino / Referentiecheck
Week 39 Gesprek voltallige RvC / Benoeming kandidaat

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 5 september uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw J. van der Kruijs. Voor vragen kunt u contact opnemen met Janneke van der Kruijs (via 020 - 301 43 07).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct!