Close

Slingeland Ziekenhuis

Voorzitter Raad van Bestuur for het Slingeland Ziekenhuis

Job description


Governance
De Raad van Toezicht van het Slingeland Ziekenhuis bestaat uit vijf leden en ziet toe op de correcte vorming en uitvoering van het ziekenhuisbeleid. De Raad van Toezicht adviseert de Raad van Bestuur, fungeert als klankbord en sparringpartner bij bestuurlijk strategische vraagstukken en vervult de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur.

Het Slingeland Ziekenhuis kent een tweehoofdige collegiale Raad van Bestuur, die bestaat uit een voorzitter en een lid. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de (statutaire) doelstellingen van het Slingeland Ziekenhuis, de strategie, het beleid, de kwaliteit en veiligheid van de zorg en de bedrijfsvoering. De bestuurders vertegenwoordigen het Slingeland ook bij externe stakeholders zoals de overheid, financiers, het onderwijs, regionale samenwerkingsverbanden en in de pers. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Bestuurders, medisch specialisten én verpleegkundigen zijn samen verantwoordelijk voor de koers van het Slingeland Ziekenhuis. Hiervoor is een Bestuursraad ingesteld waarin naast de twee leden van de Raad van Bestuur, de medisch specialisten worden vertegenwoordigd door twee leden uit het bestuur Medisch Specialistisch Coöperatief en de verpleegkundigen door twee Chief Nursing Officers.

Het Slingeland Ziekenhuis kent de volgende overlegorganen: het Medisch Specialistisch Coöperatief (MSC), de verpleegkundige raad (VR), de ondernemingsraad (OR), die de belangen van de medewerkers behartigt en de cliëntenraad (CR), die de belangen van de cliënten in de regio behartigt.Vacature voorzitter Raad van Bestuur
De huidige voorzitter van de Raad van Bestuur van het Slingeland Ziekenhuis, mevrouw Jeltje Schraverus, heeft aangekondigd de organisatie per januari 2024 te zullen verlaten. De Raad van Toezicht is nu op zoek naar een nieuwe kandidaat voor de positie van voorzitter Raad van Bestuur die samen met het lid en de andere leden van de Bestuursraad verder zal werken aan de ambities van het Slingeland Ziekenhuis.

De voorzitter Raad van Bestuur is samen met het lid Raad van Bestuur gezamenlijk integraal eindverantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie. De voorzitter Raad van Bestuur is primair verantwoordelijk voor de aansturing van de zorg en het lid Raad van Bestuur voor de aansturing van de bedrijfsvoering. De definitieve portefeuilleverdeling zal in onderling overleg plaatsvinden.

Samengevat zijn de specifieke resultaatgebieden voor de voorzitter Raad van Bestuur:
 • Vormen van een complementair en samenwerkingsgericht team met het lid Raad van Bestuur en zorgdragen voor een goede en effectieve samenwerking binnen de Bestuursraad.
 • Verder helpen ontwikkelen en realiseren van de transformatie- en innovatieopgave van het Slingeland Ziekenhuis, zorgdragen dat de juiste keuzes worden gemaakt en worden uitgevoerd; daarbij een goede koppeling maken tussen visie, zorginhoud en bedrijfsvoering.
 • Vertalen van ontwikkelingen in de zorgmarkt en zorgvraag, naar beleid rond kwaliteit en veiligheid van de zorg.
 • Fungeren als inspirerend leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor directie, management en professionals, met name binnen het zorgbedrijf en de medisch ondersteunende diensten. Vanuit vertrouwen en ruimte bijdragen aan hun ontwikkeling, waardoor zij plezier hebben in hun werk en optimaal kunnen presteren.
 • Vertegenwoordigen van het ziekenhuis in zowel regionaal als landelijk verband; op- en verder uitbouwen van de verschillende samenwerkingsrelaties in de regio en daarin een voortrekkersrol vervullen.
 • Bevorderen van een open, lerende cultuur waarin samenwerken, vertrouwen en nemen van verantwoordelijkheid centraal (blijven) staan.
 • Zorgen voor heldere interne en externe communicatie, constructief overleg en een goede verhouding met de medezeggenschapsraden en adviesgremia; fungeren als gewaardeerd en transparant gesprekspartner voor hen.

Company details

Organisatie

Slingeland Ziekenhuis
Het Slingeland Ziekenhuis organiseert medisch specialistische en verpleegkundige zorg dichtbij huis voor alle inwoners van de Achterhoek. Het is een gastvrij en deskundig ziekenhuis waar medewerkers oog hebben voor de persoon achter de patiënt. De ambitie is om bij de top van de regionale ziekenhuizen in Nederland te horen als het gaat om patiëntgerichtheid, kwaliteit en innovatie.

Het Slingeland is een betrokken partner in de zorgnetwerken in de regio. Zo heeft het een belangrijke rol in de opvang van acute patiënten en is het nauw betrokken in het ROAZ-netwerk. Daarnaast is er al jaren een intensieve samenwerking met de ziekenhuizen Rijnstate en de Gelderse Vallei als ook de Radiotherapie Groep, verenigd in de Alliantie Regionale Topzorg (ARTZ), op het gebied van complexe oncologische zorg. Tevens is het een opleidingsziekenhuis met medische opleidingen, verpleegkundige vervolgopleidingen en beroepsopleidingen.

In het Slingeland Ziekenhuis werken professionals die trots zijn op hun organisatie en zich iedere dag samen inzetten voor positieve gezondheid en zorg met menselijke maat. Het ziekenhuis beschikt over 283 bedden en ruim 1.200 fte aan medewerkers. Er zijn ongeveer 150 medisch specialisten werkzaam. In het verzorgingsgebied wonen om en nabij de 200.000 mensen.

Ambitie
Het Slingeland Ziekenhuis zet zich in voor behoud van hoge kwaliteit van zorg, goede bereikbaarheid en betaalbare ziekenhuiszorg met menselijke maat in de Achterhoek: de beste zorg dichtbij. Het ziekenhuis wil een bijdrage leveren aan een vitale Achterhoek waarin de inwoners gezond en gelukkig zijn. Vanuit deze ambitie onderzoekt het ziekenhuis ook welke rol het kan spelen in de preventieve gezondheidszorg in de Achterhoek. Daarbij is het begrip ‘samen’ een belangrijk uitgangspunt: samenwerking met andere zorgverleners en met patiënten en hun sociale netwerk, maar ook met zorgverzekeraars, gemeenten, onderwijsinstellingen en burgerinitiatieven.

Koers
Sinds 1 januari 2021 heeft het Slingeland Ziekenhuis een nieuwe koers. Die laat zien hoe zij naar zorg in de regio kijkt, en haar plek in het zorglandschap. En ook naar samenwerking met partners, naar inrichting en besturing en naar cultuur en leiderschap. Vanuit deze koers werkt het Slingeland Ziekenhuis intensief aan de beste zorg voor haar patiënten. En het ziekenhuis wil het elke dag weer iets beter doen.

De koers in 5 pijlers:
 1. Zelfbewust: we zijn ambitieus en gaan uit van onze eigen kracht.
 2. Verbindend: we werken samen voor de beste zorg.
 3. Toekomstgericht: we bieden de juiste zorg op de juiste plek.
 4. Gezond en slagvaardig: we zijn financieel gezond en goed georganiseerd.
 5. Aantrekkelijk: iedereen wil bij ons werken.
In aansluiting op deze vijf pijlers heeft het Slingeland Ziekenhuis drie kernwaarden geformuleerd, die aangeven wat de organisatie belangrijk vindt in het omgaan met elkaar: persoonlijk, deskundig, duidelijk.

Uitdagingen
Om ook in de toekomst uitstekende en innovatieve zorg te kunnen blijven bieden, start het Slingeland in 2024 met de bouw van een nieuw ziekenhuis in Doetinchem (opening beoogd in 2027). Het traject van ontwerp en financiering is inmiddels bijna voltooid.

Het nieuwe ziekenhuis wordt een patiëntvriendelijk, overzichtelijk en duurzaam gebouw, dat goed past in het Achterhoekse landschap en dat compacter is dan het huidige gebouw. In combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt en een stijgende zorgvraag, staat het Slingeland Ziekenhuis voor de uitdaging om met minder mensen in een kleiner ziekenhuisgebouw meer zorg te bieden.

Om deze ambitie waar te maken is een transformatie- en innovatieprogramma opgezet, waarin onder andere wordt ingezet op efficiënte(ere) processen, het voorkomen, verminderen en verplaatsen van zorg, de inzet van innovatieve en slimme technologie en samenwerking met anderen in de regio.

Het transformatieprogramma gaat verder dan alleen de nieuwbouw. Het zal ook leiden tot een bijdrage aan passende zorg, een vermindering van de administratieve lasten voor de zorgprofessionals en borging van de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg. Het past daarmee ook goed bij de beweging die het Slingeland Ziekenhuis moet en wil maken in het kader van het Integraal Zorg Akkoord (IZA).

Parallel aan het programma nieuwbouw en het transformatieprogramma is het Slingeland Ziekenhuis gestart met een ontwikkelprogramma, om de veranderopgave te helpen realiseren. Het ontwikkelprogramma is gericht op de ontwikkeling van leiderschap, waarbij leiderschap niet gebonden is aan hiërarchie maar van iedereen binnen de organisatie is.
Voor meer informatie over de organisatie zie: www.slingeland.nl

Job requirements

Profiel
Het Slingeland Ziekenhuis is op zoek naar een inspirerende en verbindende bestuurder, die verder mee wil bouwen aan de toekomst. Iemand die een visie heeft op de (toekomstige) rol en positie van het Slingeland Ziekenhuis in de regio en de ontwikkeling van de organisatie tijdens en na de nieuwbouw, deze visie weet te vertalen naar relevante en noodzakelijke veranderingen en de verantwoordelijkheid neemt om in gezamenlijkheid deze veranderingen te realiseren. De nieuwe voorzitter kijkt vooruit, ziet kansen, is gericht op vernieuwing en innovatie, maar heeft tegelijkertijd aandacht voor zaken die op de korte termijn spelen en een scherp oog voor risico’s.

De ideale kandidaat is zichtbaar en aanspreekbaar, weet medewerkers te inspireren en versterkt hun trots voor het werken en bijdragen aan het Slingeland Ziekenhuis. Hij/zij optimaliseert de communicatie en samenwerking en gaat de verbinding aan met anderen binnen en buiten de organisatie. Op een warme en mensgerichte manier, maar ook duidelijk en resultaatgericht. Door deze sturing en verbindende stijl kan het Slingeland Ziekenhuis excelleren en blijft zij ook in de toekomst de goede zorg leveren die de Achterhoekers van het ziekenhuis gewend zijn.

Functie-vereisten
 • Academisch denk- en werkniveau.
 • Ruime ervaring als bestuurder in de zorg, met allround kennis en inzichten, zowel op zorginhoudelijk als financieel-organisatorisch gebied.
 • Voelt zich thuis in de bestuurlijke complexiteit van een ziekenhuis; ervaring in een ziekenhuis is een pre.
 • Affiniteit met een regionaal ziekenhuis.
Persoonskenmerken
 • Boegbeeld, met visie, in staat een koers uit te zetten en daar aan vast te houden.
 • Verbindend en gericht op het bouwen en onderhouden van relaties binnen en buiten de organisatie; een vaardige netwerker.
 • Toegankelijk; zichtbaar en aanspreekbaar voor medewerkers van het Slingeland Ziekenhuis.
 • Een warme persoonlijkheid die rust weet te bewaren in een organisatie in beweging, die goed kan luisteren en mensen mee weet te nemen.
 • Daadkrachtig, besluitvaardig en met overtuigingskracht,
 • Betrouwbaar, transparant en integer.
 • Positieve instelling, relativeringsvermogen, met humor en souplesse.

Terms of employment

Inzet en vergoeding
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de Wet Normering Topinkomens.

Selectietraject
Boer & Croon is verantwoordelijk voor het begeleiden van het proces van werving en selectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan het Slingeland Ziekenhuis. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in november.
 • Week 41 Plaatsing advertentie online
 • Week 42-44 Benaderen kandidaten en responstermijn (t/m 5 november)
 • Week 45-46 Gesprekken bij Boer & Croon
 • Week 47-48 Presentatie van kandidaten & Vervolggesprekken bij Slingeland Ziekenhuis & Optioneel assessment & Referentiecheck en benoeming kandidaat

Contact information

Reactie
Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 29 oktober uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief en cv kunt u richten aan Boer & Croon, t.a.v. mevrouw J. van der Kruijs. Zij is te bereiken via het secretariaat van Boer & Croon (Rian Sleumer, 06 – 15628051).

Oktober 2023

Interested in this position? Send us your application.

Apply directly