Close

Close

Voorzitter Raad van Bestuur for ActiVite

Logo Acti Vite uitgesneden

Bedrijfsinformatie

Organisatie
ActiVite is een professionele, betrokken en betrouwbare zorgorganisatie voor ouderen en kwetsbare mensen en biedt wonen, welzijn, zorg en ondersteuning. ActiVite stimuleert de zelfredzaamheid van mensen, vanuit de missie om haar cliënten, zo lang mogelijk actief, vitaal en zelfstandig te laten deelnemen aan de samenleving. Iedereen wil immers zo lang mogelijk voor zichzelf zorgen, eventueel met ondersteuning van familie of vrienden. Als dat niet meer gaat, geeft ActiVite de hulp of zorg die nodig is. Hierbij zijn de volgende kernwaarden van belang:
 1. Waardevol: Iedereen is van waarde en verdient respect.
 2. Resultaat: We maken doelen waar en doen wat we afspreken. Resultaat is voor ActiVite een tevreden cliënt en de best mogelijk zorguitkomsten.
 3. Verbinding: De beste resultaten krijg je door samen te werken met de cliënt en zijn omgeving, met collega’s en met professionals van andere (zorg)organisaties.
ActiVite is actief in de regio’s Duin en Bollenstreek, Amstelveen, Kaag en Braassem, Leiden-Noord & -Zuid, Leiderdorp, Rijndorpen en Alphen aan den Rijn en heeft als enige aanbieder in deze regio een compleet en samenhangend aanbod van zorg en welzijn. De organisatie biedt 24/7: verpleeghuiszorg, palliatief (terminale) zorg, (gespecialiseerde) wijkverpleging, verzorging, huishoudelijke ondersteuning, thuisbegeleiding, ontmoetingscentra, gemaksdiensten aan huis en cursussen. Bij ActiVite werken ca. 2.300 medewerkers (1.354 fte). De omzet bedraagt ca. € 97 miljoen.
Voor meer informatie over de organisatie zie: www.activite.nl.

Aanleiding

De Raad van Toezicht van ActiVite heeft, naar aanleiding van de pensionering van de voormalige bestuurder per 1 januari 2021, een extern onderzoek laten doen naar de best passende topstructuur. Dat onderzoek heeft geresulteerd in een adviesrapport. Mede op basis hiervan is het besluit genomen dat de topstructuur die het beste aansluit bij de opgaven en omvang van de organisatie bestaat uit een tweehoofdige Raad van Bestuur.Vanwege de behoefte aan zowel continuïteit en stabiliteit als aan vernieuwing, is ervoor gekozen om één bestuurder (het lid) uit ActiVite te laten voortkomen en wordt er één bestuurder van buiten aangetrokken (de voorzitter). Het proces van benoeming van een interne kandidaat is bijna afgerond. Namens ActiVite zijn wij nu op zoek naar kandidaten voor de positie van voorzitter.

Governance

Het dagelijks bestuur van ActiVite is in handen van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de strategie, het beleid, de financiën en de realisatie van de organisatiedoelstellingen van ActiVite.

Het managementteam bestaat uit de directeuren Intramurale Dienstverlening, Extramurale Zorg en Bedrijfsvoering, de controllers Sociaal Beleid, Zorgbeleid en Financieel beleid en de bestuurssecretaris. De organisatie heeft een betrokken Ondernemingsraad, een Centrale Cliëntenraad en een Professionele Adviesraad, waarin alle professies die direct betrokken zijn bij de cliënt (verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaren) zijn vertegenwoordigd.

De Raad van Toezicht van ActiVite bestaat uit vijf leden en houdt, vanuit de statutaire verantwoordelijkheid, toezicht op de voorbereiding en uitvoering van het beleid van ActiVite. Daarnaast houdt de Raad toezicht op de bedrijfsvoering door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen ActiVite. De Raad van Toezicht adviseert de Raad van Bestuur van ActiVite en functioneert als klankbord.

De Raad van Bestuur werkt volgens een collegiaal samenwerkend besturingsmodel, waarin zij samen integraal verantwoordelijk zijn voor de aansturing van de organisatie. De bestuurders stemmen in onderling overleg de portefeuilleverdeling af en leggen deze ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. Uitgangspunt is dat deze evenredig en evenwichtig is en beide bestuurders, zowel intern als extern, gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor zowel de zorg als de bedrijfsvoering. De voorzitter draagt de bestuurlijke verantwoording voor de besluitvorming.

Bestuurlijke opgaven
ActiVite staat er goed voor, de organisatie is financieel gezond en heeft een goede positie in het regionale netwerk. Ontwikkelingen in de markt staan echter niet stil. Zo zorgt de vergrijzing voor een toenemende zorgvraag en krapte op de arbeidsmarkt. Van ActiVite vraagt dit enerzijds dat ze de komende jaren behouden wat goed gaat en anderzijds dat innovatie en vernieuwing wordt gestimuleerd. Specifieker zijn de volgende uitdagingen:
 • Actualiseren van de visie op zorg, passend bij de maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Realiseren van een bijbehorende wijze van besturen: stimuleren van een open cultuur, waarin wordt gestuurd en samengewerkt vanuit vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid.
 • Het stimuleren van zorginnovatie en moderniseren van bedrijfsvoering
 • Vernieuwing op het vlak van digitalisering, ICT en e-Health.
 • Behouden en, waar nodig, uitbreiden van de regionale samenwerking.
 • Steviger positioneren van de organisatie, zowel als merk als op de arbeidsmarkt.
 • Handhaven van de financiële stabiliteit van de organisatie.


Functieomschrijving

Profiel
ActiVite is op zoek naar een voorzitter Raad van Bestuur, die vanuit de inhoud, aantoonbare ervaring in de zorg en bestuurlijke ervaring een enthousiasmerend leider en gedegen gesprekspartner kan zijn voor professionals, medewerkers, cliënten en stakeholders. Een verbindende en open persoonlijkheid die voor zijn/haar collega in de Raad van Bestuur een gelijkwaardige sparringpartner is en die vanuit de zorg de verbinding kan maken naar bedrijfsvoering.

Functie-eisen

Functie-eisen:
 • Een (professionele) zorgachtergrond.
 • Academisch werk- en denkniveau: analytisch vermogen.
 • Bestuurlijke ervaring binnen een complexe organisatie.
 • Focus op en gedreven door kwaliteit van zorg.
 • Goed bedrijfsmatig inzicht en inzicht in bedrijfsprocessen.
 • Innovatief: visie op de toekomstige ontwikkelingen in de zorgsector en in staat deze te vertalen naar kansen en risico’s voor de organisatie.
 • Aantoonbaar succesvol in het sturing geven aan complexe verandertrajecten.
 • Sterk in het onderhouden en verder uitbouwen van de voor ActiVite relevante netwerken.
 • Aandacht en oog voor de belevingswereld van cliënten en medewerkers; erkent de kracht en waarde van medezeggenschap en cliëntenparticipatie.
 • Affiniteit met de wereld van ouderenzorg en VVT.
Persoonskenmerken:
 • Toegankelijk en betrouwbaar, zorgt voor een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect.
 • Verbindend en gericht op samenwerking, zowel in- als extern.
 • Flexibel.
 • Inspirerend, enthousiast en authentieke persoonlijkheid.
 • Geeft medewerkers ruimte, is transparant en communicatief sterk.
 • Daadkrachtig en met overtuigingskracht.
 • Authentiek.
 • (Organisatie)sensitief, met een goed gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en vergoeding
De rol van voorzitter Raad van Bestuur betreft een fulltime positie waarbij de maximum bezoldiging conform inschaling WNT klasse IV is (maximaal € 193.000,-).

Selectietraject
De werving en voorselectie van kandidaten voor deze positie is uitbesteed aan Boer & Croon. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan ActiVite. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in juli/augustus.

Week 23-24 Responstermijn kandidaten (t/m 20 juni)
Week 25-26 Gesprekken bij Boer & Croon
Week 27 Presentatie van kandidaten in de vorm van online speeddates
Week 27-28 Vervolggesprekken bij ActiVite
Week 29 Assessment
Week 29 Gesprek voltallige Raad van Toezicht
Vanaf week 29 Advisering door Ondernemingsraad en benoeming kandidaat

Contactinformatie

Reactie
Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 20 juni uw cv en motivatiebrief. Deze kunt u uploaden via deze link. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt via het secretariaat (020 - 301 4004).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct