Close

Close

Voorzitter en lid Raad van Toezicht for Elaa

Elaa

Bedrijfsinformatie

Elaa is een van de veertien Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS) in Nederland. De maatschappelijke opdracht van elke ROS is het organiseren van een krachtige eerstelijnszorg in de regio, die kwalitatief hoogwaardig, betaalbaar en bereikbaar is én aansluit bij regionale kenmerken en vraagstukken. Elke ROS heeft haar eigen regio. Het ministerie van VWS financiert de ROS’en via de preferente zorgverzekeraars.

Voor zorgprofessionals, organisaties (waaronder branche-, kennis- en onderzoeksinstituten, zorgverzekeraars) en overheid (landelijk en lokaal) zijn de ROS’en een krachtige partner in de transformatie naar gebieds- en populatiegericht werken. De overstijgende thema’s benoemd door de ROS’en zijn: zorg op de juiste plek, persoonsgerichte zorg, kwetsbare ouderen, GGZ, geboortezorg, jeugdzorg en palliatieve zorg.

Elaa is een betrokken partner die samenwerking en vernieuwing stimuleert in de regio Amsterdam en Almere. Om de eerstelijnszorg voor de inwoners te verbeteren, is het van belang dat we niet alleen beter samenwerken binnen de eerste lijn, maar ook daarbuiten. Met de nulde, tweede en derde lijn, het sociale domein, overheden, zorgverzekeraars en het bedrijfsleven. Hierbij zijn de volgende kernwaarden richtinggevend voor het gedrag en de attitude van de medewerkers van Elaa: betrokken, samenwerken, onafhankelijk en vernieuwen.

Elaa adviseert en begeleidt al jaren bij gebiedsgerichte samenwerking in en rondom de eerstelijnszorg, vanuit actuele thema's. Via project-, proces- en programmamanagement en vanuit de Triple Aim gedachte zet zij zich in voor passende zorg, persoonsgericht, op maat en dichtbij. Een belangrijke maatschappelijke opdracht met als doel iedereen in Nederland zinnige en betaalbare zorg dicht bij huis te bieden. In dit proces hebben zorgverzekeraars de taak om in hun preferente gebied(en) de ROS te contracteren en toe te zien op de besteding van het ROS-budget. Middels jaarplannen worden specifiekere afspraken gemaakt voor de inzet van de ROS.

De specifieke focus van Elaa ligt op de implementatie van projecten met betrekking tot de thema’s ouderenzorg, jeugd en gezin, chronische zorg en GGZ. Daarbinnen richt zij zich met name op de kwetsbare groepen. De medewerkers van Elaa zijn actief in de rol van voorzitter, penvoerder, projecttrekker, dan wel adviseur. Met de inwoner als uitgangspunt zet Elaa in op het verbinden van het (para)medisch en sociaal domein. Elaa adviseert en versterkt de eerstelijnszorg, treedt op als onafhankelijke regionale partner en stimuleert innovatie.

Organisatiestructuur
Elaa is een platte organisatie bestaande uit een bestuurder, adviseurs, projectmedewerkers, directiesecretaresse, medewerker ict en communicatieadviseur.
De bestuurder stuurt de medewerkers aan en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, bestaande uit vijf leden. Naast het uitvoeren van de algemene ROS-taken zijn de activiteiten geordend naar thema’s. Elk thema heeft een themaleider die functioneel verantwoordelijk is voor de projectenportefeuille. Voor 2021 staat de doorontwikkeling van de thema’s centraal.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.elaa.nl

Uitdaging

Elaa zet in op verschillende projecten en activiteiten binnen vier zorgthema’s: ouderenzorg, jeugd en gezin, chronische zorg en GGZ. De stadsbrede aanpak ‘Amsterdam Vitaal & Gezond’ en ‘Gezonde blik op 2030-2040 in Almere’ is leidend voor de plannen van 2021. Deze regionale initiatieven streven allemaal naar het verkleinen van de gezondheidsverschillen tussen inwoners.

De landelijke visie- en daaruit volgende doelstellingen op de organisatie van zorg zijn de afgelopen jaren impactvol geweest op zorgorganisaties in Amsterdam en Almere en dit zal de komende jaren ook blijven. Dit is ook van invloed op de positie en werkwijze van Elaa. Meebewegen met de omgeving. Nieuwe vormen vinden om gezamenlijk het zorgaanbod te verbeteren. Met de kennis die Elaa heeft over stedelijke en landelijke ontwikkelingen en innovaties in de zorg zijn zij dagelijks bezig de samenhang te verbeteren en vernieuwing te stimuleren. Met als resultaat een hogere kwaliteit van zorg in de buurt waarover zowel de patiënt als de zorgverlener tevreden is.

Innoveren vraagt naast een goed plan vooral om veel daden: het verbeteren van processen en relaties. Een pragmatische, resultaatgerichte aanpak. Elaa verbindt, maakt dingen echt werkbaar en heeft aandacht voor mensen. Elaa kent de maatschappelijke opgaven van morgen en vertaalt deze naar het organiseren van vandaag.

Dit alles dient uiteraard gefinancierd te worden en blijven. Voor de komende vier jaar zijn hier afspraken over gemaakt met de zorgverzekeraar (Zilveren Kruis). Het is nu en de komende jaren van belang om scenario’s uit te werken die leiden tot continuering en uitbreiding van financiering.

Functieomschrijving

Positie

Volgens het rooster van aftreden vertrekken de voorzitter van de Raad van Toezicht en een lid van de Raad van Toezicht medio 2021 (in mei is de laatste vergadering van beiden). Elaa is daarom op zoek naar twee nieuwe kandidaten voor deze posities.

De Raad van Toezicht is de afgelopen jaar van zeven naar vijf leden teruggegaan. Gezien het vertrek van twee van hen ontstaat een nieuwe dynamiek, zowel qua samenstelling als van de wijze waarop toezicht wordt gehouden. De inhoudelijke ontwikkeling is reeds ingezet maar zal, mede onder aansturing van een nieuwe voorzitter, gezamenlijk verder worden vormgegeven.

Visie op de samenstelling van de Raad van Toezicht
De profielen van de leden van de Raad van Toezicht moeten blijven aansluiten bij de opgave (maatschappelijk en strategisch) van de organisatie. De Raad van Toezicht streeft ernaar een afspiegeling te zijn van de samenleving en bevolkingsopbouw gerelateerd aan Amsterdam en Almere, waarbij diversiteit op alle fronten belangrijk is. Gezien het belang van de balans in geslacht, etnische achtergrond en leeftijd in de Raad van Toezicht en gezien de grootstedelijke omgeving gaat de voorkeur uit naar mannen met een migratieachtergrond of mannen die ervaring hebben met grootstedelijke problematiek. Eén van de leden moet kennis hebben van de gezondheidszorg van Almere.

Functie-eisen

Algemene eisen aan competenties en persoonlijke stijl
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Kennis van de gezondheidszorg, op bestuurlijk en operationeel niveau, van de regio Amsterdam en/of Almere.
 • Politieke en bestuurlijke sensitiviteit. Ervaring met complexe (gemeente)politiek is een pré.
 • De attitude om zich te blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de maatschappelijke opdracht van Elaa in het bijzonder.
 • Procesgedreven.
 • Samenwerkingsgericht. Het vermogen om advies en toezicht in teamverband te realiseren in een open sfeer, met vertrouwen in elkaar, transparantie en met respect voor de ander.
 • De attitude om zich te blijven bekwamen als toezichthouder vanuit de optiek dat toezichthouden een professie is.
 • Functioneel netwerk in de regio Amsterdam/Almere is een pré.
 • Voldoende beschikbaarheid.
De volgende specifieke kenmerken worden gezocht in de voorzitter Raad van Toezicht:
 • Ervaren toezichthouder die in staat is om vorm en inhoud te geven aan de rol van de Raad van Toezicht. Ervaring als voorzitter is een pré.
 • Bestuurlijke ervaring.
 • Achtergrond in of kennis van en bekend met de dienstverlening en dynamiek in (commerciële) project- en adviesorganisaties in de publieke sector of zorg.
 • Het vermogen om vanuit ondernemerskwaliteiten en -perspectief en in relatie tot de zorg kansen in innovatie te zien.
 • Het vermogen om dynamische oordeelsvorming goed een plek te kunnen geven in de besluitvorming en ervoor kunnen zorgen dat verschillende expertisegebieden goed aan bod komen.
 • Actief werkend.
 • Interpersoonlijke sensitiviteit, een luisterend oor kunnen bieden en verbindend vermogen.
 • Het vermogen te hebben om met autoriteit, natuurlijk gezag en de juiste vergader- en gesprekstechnieken de voorzittersfunctie in de RvT te vervullen.
 • Oog te hebben voor de werkgeversfunctie van de RvT.
 • Voldoende beschikbaarheid voor de rol van voorzitter (circa dubbele van een gewoon lid).
Voor de positie van lid Raad van Toezicht zijn o.a. de volgende criteria van belang:
 • Een financieel-economische en/of accountancy achtergrond.
 • Bij voorkeur kennis van de financiering van zorg en het sociaal domein.
 • Bij voorkeur deskundigheid in informatie- en datamanagement ten behoeve van de digitale en technologische mogelijkheden van ICT in projecten, adviesrollen en in verschillende vormen van samenwerking.
 • Ervaring als toezichthouder is een pré.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en vergoeding

De raad van toezicht komt vijfmaal per jaar bijeen. De auditcommissie komt daarnaast ook viermaal per jaar bijeen. De inzet wordt geschat op ongeveer één dag per maand. Voor de voorzitter Raad van Toezicht bedraagt de bezoldiging € 4.791,67 en voor het lid bedraagt de bezoldiging € 4.166,67 per jaar.

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Elaa. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in mei.

Week 13-14 Benaderen kandidaten en responstermijn (11 april)
Week 15-16 Gesprekken bij Boer & Croon
Week 18 Voordracht van kandidaten
Week 19 Selectiegesprekken bij Elaa (11 mei)

Contactinformatie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 11 april uw cv en motivatiebrief. Deze kunt u uploaden via onderstaande link. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt via het secretariaat (020 - 301 43 07).

Enthousiast geworden?

Solliciteer nu