Close

Close

Managers Kwaliteit & Proces for Maasstad Ziekenhuis

Logo uitgesneden voor site

Bedrijfsinformatie

Het Maasstad Ziekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis, met 600 bedden, in Rotterdam Zuid. Er werken circa 3.200 medewerkers die jaarlijks 500.000 patiënten verzorgen. De omzet bedroeg in 2020 circa € 425 miljoen. Het ziekenhuis wil de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren, werkend vanuit de waarden: betrouwbaar, deskundig, verbindend, ambitieus en gastgericht. Er wordt een breed pakket aan medische zorg geboden, waarbij vrijwel elk basisspecialisme vertegenwoordigd is, en acute en topklinische zorg aangeboden wordt. Voorbeelden hiervan zijn het brandwondencentrum, de zorg voor dialysepatiënten en voor patiënten met reumatologische aandoeningen. Verder beschikt het ziekenhuis over grote SEH met goede samenwerking met de huisartsenpost en een Level III Intensive Care.

Het ziekenhuis verzorgt daarnaast opleidingen tot medisch specialist en diverse specialistische (verpleegkundige) opleidingen. Het Maasstad Ziekenhuis is lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) en vindt het belangrijk om zich als opleidingsziekenhuis te onderscheiden in de regio en alle medewerkers de kans op verdere ontwikkeling te bieden.

In de regio wordt samengewerkt met alle ziekenhuizen in de SRZ (Stichting Rijnmondse Ziekenhuizen) en de BeterKeten en met andere partijen zoals VVT, GGZ en de regionale huisartsen. Samen met het Ikazia ziekenhuis, het Spijkenisse Medisch Centrum en Het Van-Weel Bethesda ziekenhuis vormt het Maasstad Ziekenhuis de Coöperatie Zorg op Zuid. Het Van-Weel Bethesda ziekenhuis en het Maasstad Ziekenhuis zijn samen eigenaar van het Spijkenisse Medisch Centrum. Het Maasstad Ziekenhuis gaat voorop om de samenwerking in de regio met alle zorgpartners te stimuleren om samen de beste zorg te leveren aan zijn patiënten.

Ook is het Maasstad Ziekenhuis lid van de Santeon groep. Binnen Santeon werken zeven topklinische ziekenhuizen open met elkaar samen met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing. Iets wat de patiënt en de zorg regionaal en landelijk ten goede komt.

Het Maasstad Ziekenhuis is een ambitieuze organisatie. Haar vijf ambities zijn: (1) Kwalitatief goede zorg bieden en voortdurend én aantoonbaar verbeteren op dit gebied. (2) Aandacht voor patiënten én aandacht voor medewerkers. (3) Een deskundig ziekenhuis zijn, dat opleidt, onderzoek doet en topklinische en acute zorg levert. (4) Een ziekenhuis zijn dat werkt aan verbinden, zowel in de regio met ziekenhuizen en andere zorgorganisaties, als landelijk als een van de zeven Santeon ziekenhuizen. (5) Een financieel gezond ziekenhuis zijn, flexibel en transparant, waarbij innovatie centraal staat.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.maasstadziekenhuis.nl.

Context

Onderdeel van de strategie van het Maasstad Ziekenhuis is dat door middel van Value-Based Health Care (VHBC) de kwaliteit van zorg voor patiënten wordt verbeterd. VBHC is gericht op het optimaliseren van zorg voor de patiënt door sturen op uitkomsten van zorg en deze zorg te leveren tegen passende kosten. Wat de patiënt belangrijk vindt, is hierbij het uitgangspunt. De toepassing van VHBC betekent een wezenlijke verandering van sturing en organisatie rond zorgvolume naar sturing en organisatie rond patiëntwaarde.

In het Maasstad Ziekenhuis is vanuit dit perspectief de afgelopen periode een aantal veranderingen in gang gezet, die gericht zijn op het verbinden van afdelingen en vakgroepen rond het gezamenlijke doel om de patiëntwaarde te verbeteren. Zo is in de kliniek de positie van manager zorg (waar er vier van waren) opgesplitst in de posities van manager kliniek en twee managers kwaliteit & proces. Namens het Maasstad Ziekenhuis zijn wij op zoek naar kandidaten voor deze posities van manager kwaliteit & proces: één manager voor de vakgroepen in het cluster beschouwend en één manager voor de vakgroepen in het cluster snijdend.

Functieomschrijving

De manager vertaalt externe (markt)ontwikkelingen naar zorginnovaties en verbetermogelijkheden voor de kwaliteit van zorg binnen het Maasstad Ziekenhuis, aansluitend bij de strategische keuzes. Hij/zij participeert hiertoe actief in netwerken van relevante (strategische) partijen en stemt af met ketenpartners, intern betrokken partijen en de zorgverzekeraars. Vanuit het gedachtengoed van value-based healthcare, is de manager kwaliteit & proces samen met de medisch managers (duaal management) verantwoordelijk voor optimale ketenzorg en het verbeteren van de patiëntwaarde. Hierbij wordt ook nauw samengewerkt met de manager klinische capaciteit. De manager kwaliteit & proces richt zich specifiek op het rendement, de zorgopbrengsten en de zorgproductie (stellen van normen).

De manager kwaliteit & proces vertaalt het strategisch beleid van het Maasstad Ziekenhuis naar kwaliteitsbeleid voor het ziekenhuis, meerjarige productie-ontwikkelingen en keuzes binnen de zorgprocessen. Hij/zij is verantwoordelijk voor het maken van de productiebegroting en voor (het bewaken van) de realisatie hiervan, samen met de medisch managers als duale partners, de manager capaciteit en in afstemming met de diverse vakgroepen.

De manager kwaliteit & proces ontvangt leiding van de Raad van Bestuur. Hij/zij geeft binnen de kliniek hiërarchisch leiding aan een kwaliteitsondersteunend team en de verpleegkundig specialist ANIOS, AIOS en physician assistants die werkzaam zijn binnen de zorgpaden. De manager geeft verder functioneel leiding aan de regieverpleegkundigen voor wat betreft hun werkzaamheden op het gebied van kwaliteitszorg. In de polikliniek geeft de manager kwaliteit & proces ook hiërarchisch leiding aan de teamleiders. Dit is een tijdelijke situatie, tot het moment dat er een definitief besluit is over de organisatie van de sturing binnen de poliklinieken.
Resultaatgebieden


1. Innovatie en beleidsontwikkeling
 • Vertaalt het strategisch beleid van de organisatie naar organisatiebeleid, meerjarige productie-ontwikkelingen en keuzes binnen de zorgprocessen.
 • Maakt verbinding met de manager klinische capaciteit voor de vertaling van de productiebegroting en de bijsturing van de begroting.
 • Pakt procesverbeteringen op die vanuit de manager klinische capaciteit worden gesignaleerd.
 • Realiseert het beleid ten aanzien van de zorgprocessen in nauwe afstemming met de manager klinische capaciteit en de medisch manager en in samenspraak met (externe) stakeholders, waarbij namens het Maasstad Ziekenhuis wordt opgetreden.
 • Initieert en regisseert zorginnovatie, aansluitend bij in- en externe (markt) ontwikkelingen (voor de korte en lange termijn) en de strategische keuzes en stemt af met ketenpartners, intern betrokken partijen en de zorgverzekeraars.
 • Verbindt wensen met betrekking tot ontwikkelingen in de zorg vanuit de medisch manager en de manager klinische capaciteit en draagt zorg voor besluitvorming aansluitend bij de strategische doelen.
 • Draagt zorg voor de afstemming van plannen en activiteiten op (inspanningen en behoeften van) andere organisatieonderdelen.
 • Adviseert de raad van bestuur en collega-managers proactief ten aanzien van de zorgprocessen.
 • Participeert en onderhoudt een netwerk van relevante (strategische) partijen in de regio en brengt deze in verbinding met interne stakeholders.
 • Participeert in projecten, veelal als projectleider (kan opdrachtgever zijn).
2. Bedrijfsvoering
 • Is verantwoordelijk voor de vertaling van het kader van de productieafspraken met de zorgverzekeraars, het rendement en de zorgproductie.
 • Vertaalt de productieafspraken, productmix en productieprofielen naar de organisatie, bewaakt deze en het daarmee beoogde productiebegroting en, onderzoekt afwijkingen en neemt hierop actie.
 • Stelt de begroting ten aanzien van de opbrengsten op.
 • Zorgt voor afstemming met de medisch manager over de verwachte vraag (zorgproductie), wijzigingen in de vraag (zorgprofielen, zorgproductmix) en sluit daarbij aan op de kwaliteit van zorg en het afgegeven kaders van de beschikbare capaciteit.
 • Stelt plannen op, afgeleid van de visie en strategie, met een daaraan gekoppelde opbrengstbegroting en draagt zorg voor de uitvoering waarbij voortdurende afstemming plaatsvindt met de manager klinische capaciteit.
 • Komt met de manager klinische capaciteit, service level agreements (SLA’s) overeen en bewaakt de realisatie ervan.
 • Draagt mede zorg voor de beschikbaarheid van een ziekenhuis rampenplan en coördineert eventuele uitvoering.
 • Draagt mede zorg voor de implementatie en borging van de gestelde eisen van de van toepassing zijnde (ziekenhuis)accreditaties.
 • Is lid van het crisis-coördinatieteam en participeert vanuit die rol in de crisisdiensten.
3. Aansturing
 • Geeft binnen de kliniek hiërarchisch leiding aan een kwaliteitsondersteunend team, is in gezamenlijkheid met de duale partner hiërarchisch leidinggevende van de verpleegkundig specialist ANIOS, AIOS, physcian assistants werkzaam binnen de zorgpaden.
 • Geeft in overleg met de manager klinische capaciteit, functioneel leiding aan de medewerkers (niet zijnde teamleiders) binnen de zorgpaden.
 • Geeft binnen de polikliniek hiërarchisch leiding aan de teamleiders (tijdelijke situatie).
 • Is verantwoordelijk om een cultuur te stimuleren en implementeren die gericht is op constant vernieuwen en verbeteren.
 • Toont in contact met medewerkers persoonlijke betrokkenheid en voorbeeldgedrag op het gebied van leiderschap: integer, respectvol, inspirerend en bouwend.
 • Zorgt in overleg met de manager klinische capaciteit voor het goed functioneren van afgesproken overlegvormen en informatieoverdracht.
 • Stimuleert en inspireert medewerkers tot het leveren van dagelijkse en bijzondere prestaties.
 • Spreekt in afstemming met de manager klinische capaciteit, medewerkers aan indien gedrag en prestaties op het gebied van kwaliteit van zorg en zorgprocessen hier aanleiding toe geven.
 • Creëert samen met de manager klinische capaciteit een gezond en veilig werkklimaat waarin medewerkers zijn gericht op het leveren van resultaat en het aandragen van nieuwe ideeën.
 • Zorgt in afstemming met de manager klinische capaciteit dat medewerkers altijd goed geïnformeerd zijn over doelen, resultaten en eventuele te overwinnen obstakels.

Functie-eisen

Het Maasstad Ziekenhuis is op zoek naar twee ambitieuze, stevige en verbindende managers, die de (deels) nieuwe functie van manager kwaliteit & proces binnen het ziekenhuis op enthousiaste wijze vormgeven en daarmee bijdragen aan de ontwikkeling van het Maasstad Ziekenhuis tot toekomstgerichte patiëntgeoriënteerde organisatie.

Functievereisten
 • Academisch werk- en denkniveau en een voor de functie relevante afgeronde opleiding op HBO/WO niveau, zoals bedrijfskunde, gezondheidswetenschappen of een zorginhoudelijke opleiding.
 • Aantoonbare bedrijfskundige en veranderkundige kennis, bijvoorbeeld opgedaan door een aanvullende opleiding op dit gebied.
 • Ervaring met het optimaliseren van kwaliteit en processen in de (ziekenhuis)zorg, vanuit het perspectief van de patiënt.
 • Leidinggevende ervaring en/of ervaring als projectleider/programmamanager binnen een complexe (zorg)organisatie.
 • Kennis van ontwikkelingen in de markt en in staat deze te vertalen naar strategisch (kwaliteits)beleid en/of kansen voor innovaties voor het ziekenhuis.
 • Combineert strategisch en analytisch denkvermogen met executiekracht om tot resultaten te komen.
 • Ervaring in een ziekenhuis is nadrukkelijk een pré.
Persoonskenmerken
 • Een verbindende en flexibele persoonlijkheid met visie.
 • Stevig, transparant en open.
 • Denkt en handelt vanuit het perspectief van de patiënt.
 • Beschikt over executiekracht en kan tegen druk.
 • Omgevingssensitief, weet tegengestelde belangen op tafel en in beweging te krijgen.
 • Een netwerker, gericht op samenwerking en goed in het opbouwen en onderhouden van in- en externe relaties.
 • Overtuigingskracht en sturend vermogen.
 • Volhardend, geduldig en beschikt over doorzettingsvermogen.
 • Proactief en weet mensen mee te nemen.
 • Een bouwer, ondernemend en resultaatgericht.
 • Denkt in oplossingen, durft zich uit te spreken en buiten de lijntjes te kleuren.
 • Invoelend, een luisterend oor en met humor.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een positie voor 36 uur per week waarbij het salaris is ingeschaald conform cao Ziekenhuizen FWG 75 (max € 8.128,- bruto per maand). Aanstelling vindt in eerste instantie plaats op basis van een jaarcontract. Bij goed functioneren wordt dit omgezet in een vast dienstverband.

Contactinformatie

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan het Maasstad Ziekenhuis. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in mei.

Week 14 Plaatsing vacatures online
Week 15-16 Benaderen kandidaten en responstermijn (28 april)
Week 17-18 Gesprekken bij Boer & Croon / Presentatie van kandidaten
Week 19-21 Vervolggesprekken bij Maasstad Ziekenhuis / Optioneel assessment / Inwinnen referenties en benoeming kandidaat

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 28 april uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw J. van der Kruijs. Voor vragen kunt u contact opnemen met Janneke van der Kruijs via 020 - 301 43 07.

Enthousiast geworden? Solliciteer direct