Close

Close

Manager HR for Partners voor Jeugd

Boer & Croon zoekt een manager HR voor Partners voor Jeugd. Beschikt u over stevige ervaring binnen het vakgebied HR op strategisch niveau? Heeft u ervaring binnen een professionele, complexe en veranderende organisatie? Een eigentijdse visie op HR en op hoe een afdeling HR waarde kan toevoegen aan de ontwikkeling van een (zorg)organisatie, nu en in de toekomst? Lees dan hier het volledige functieprofiel:

Logo uitgeknipt voor onze site

Bedrijfsinformatie

Partners voor Jeugd is een landelijk samenwerkingsverband van organisaties die actief zijn in de jeugdbescherming, jeugdreclassering en jeugdhulp in gezinsvormen. De organisatie zet zich in om kwetsbare kinderen en jongeren te beschermen en te versterken, zodat zij veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Partners voor Jeugd verricht hiervoor verschillende activiteiten, zowel voor kinderen, jongeren als de ouders. De organisatie is de spil tussen de gemeente en de cliënt. Altijd gericht op het zo snel mogelijk organiseren van de juiste zorg en de juiste plek voor de cliënt. De organisatie heeft ca. 1.500 medewerkers en ruim 12.000 cliënten. De omzet bedroeg in 2020 ruim € 130 miljoen.

Missie en visie

Integrale ondersteuning van gezinnen en jongeren
Het kind staat centraal in het handelen van alle professionals binnen Partners voor Jeugd. Elk kind heeft het recht om zich te ontwikkelen en op te groeien in een veilige omgeving. Als daarbij problemen ontstaan, al dan niet als gevolg van een beperking bij het kind of bij (één van) hun ouders, dan bieden de experts van Partners voor Jeugd hulp. Dit gebeurt in nauwe samenwerking en afstemming met het netwerk en de gemeenten. Partners voor Jeugd heeft alle specialismen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering in huis. Ze bieden maatwerk en integrale hulpverlening in alle situaties, omdat immers, elk gezin en elke situatie anders is. Ook verrichten ze activiteiten op het terrein van opvoedondersteuning, pleegzorg en gezinshuiszorg.

Betrouwbare kwaliteit
De werkmaatschappijen van Partners voor Jeugd hebben tientallen jaren ervaring in de jeugdbescherming, in de jeugdreclassering en in pleegzorg, gezinshuiszorg en opvoedondersteuning. Zowel in het gedwongen als in het vrijwillig kader. Zij bieden betrouwbare kwaliteit voor die gezinnen die het (tijdelijk) niet op eigen kracht redden. De strategie is er op gericht om kinderen zo lang mogelijk thuis te laten opgroeien, in de gezinsvorm die past bij de problematiek van het kind en zijn of haar ouders. Door samenwerking en een efficiënte bedrijfsondersteuning kunnen ze vanuit schaalvoordeel en brede inhoudelijke expertise de beschikbare middelen optimaal inzetten voor de ondersteuning van gezinnen die dat nodig hebben.

In 2021 heeft een herijking van de visie en strategie plaatsgevonden, die de opmaat vormt naar een nieuw strategisch meerjarenplan.

Structuur

Partners voor Jeugd is een concern en kent de volgende vier werkmaatschappijen:
 • William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (WSS JB&JR)
 • William Schrikker Gezinsvormen (WSGV)
 • De Jeugd- & Gezinsbeschermers (DJGB)
 • Expect Jeugd expertisecentrum (EJ)
Het onderdeel Bedrijfsondersteuning (BO) is verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte ondersteuning van deze werkmaatschappijen.

De werkmaatschappijen en Bedrijfsondersteuning worden aangestuurd door directeuren, die samen het Partner Overleg vormen. Het geheel staat onder leiding van een tweehoofdige Raad van Bestuur.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.partnersvoorjeugd.nl.

Context

Sinds 2015 is de context waarin Partners voor Jeugd werkt sterk veranderd. Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg is het werk complexer geworden en is de werkdruk gestegen. Partners voor Jeugd heeft hierdoor, net als andere organisaties binnen de sector, te maken met een hoog personeelsverloop en hoog ziekteverzuim.

Inmiddels is landelijk veel aandacht voor de noodzaak van een verbetering en vereenvoudiging van de jeugdbeschermingsketen.Het ‘toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’, dat begin dit jaar is aangeboden aan de Tweede Kamer, biedt perspectief hoe de jeugdbeschermingsketen er in de toekomst slimmer en effectiever uit kan zien, als onderdeel van een brede, gezinsgerichte aanpak. Partners voor Jeugd is actief betrokken bij deze ontwikkelingen en plannen.

Om de personele uitdagingen het hoofd te bieden heeft de organisatie de ambitie voor zichzelf geformuleerd om een van de beste werkgevers binnen de jeugdzorg te worden. Dat betekent dat Partners voor Jeugd nadrukkelijk investeert in een organisatie waarbinnen medewerkers hun talenten optimaal kunnen aanwenden en ontwikkelen en in een cultuur van vertrouwen, trots en plezier. Om deze ambitie waar te maken wordt een programma ‘De beste werkgever’ opgestart.

Om binnen deze sterk verander(en)de context de missie van de organisatie waar te
kunnen blijven maken, is het daarnaast van belang de ondersteunende werkzaamheden zo effectief en efficiënt mogelijk te organiseren. De afgelopen jaren zijn hierin al belangrijke stappen gezet. Een verdere professionaliseringsslag is nodig, met als uitgangspunt dat de ondersteunende bedrijfsonderdelen het werk in het primaire proces mogelijk maken en iedereen met elkaar bijdraagt aan de beste zorg voor het kind.

Functieomschrijving

Afdeling HR

De opgave om verder te professionaliseren en optimaliseren geldt ook voor de afdeling HR. De ambitie is om HR tot een gewaardeerde strategische businesspartner te ontwikkelen en een drijvende kracht te laten zijn in de verdere ontwikkeling van de organisatie, het leiderschap en de medewerkers.

Op dit moment is de functie van HR in de organisatie nog vooral operationeel gericht en minder proactief en beleidsmatig. De klanttevredenheid (bij medewerkers, management en Raad van Bestuur) behoeft verbetering. De (werk)druk voor de medewerkers van de afdeling HR is groot en dat heeft invloed op het verzuim en verloop van de medewerkers in het HR-team.

Er is behoefte aan een heldere en richtinggevende HR strategie, die ook als kapstok kan fungeren voor afstemming van de HR-activiteiten met de werkmaatschappijen en het bestuur en voor de prioritering van het werk van de afdeling. Het is van belang te bouwen aan een stevig en hecht HR-team, dat trots is op de afdeling en vertrouwen heeft in de toekomst. Belangrijk onderdeel van het optimaliseren van de dienstverlening van de afdeling HR is daarnaast het verder vereenvoudigen en digitaliseren van de administratieve HR-processen.

Wegens vertrek van de huidige manager HR is Partners voor Jeugd op zoek naar een nieuwe kandidaat voor deze positie. Tot de komst van de nieuwe manager wordt de positie waargenomen door een (interne) collega. Ook is een programmamanager aangesteld om het programma ‘De beste werkgever’ te trekken.

Functie

De manager HR is verantwoordelijk voor de aansturing van de afdeling, bestaande uit de personeels- en salarisadministratie, recruitment, arbo en veiligheid en gezondheid en HR advies. De afdeling bestaat ultimo 2021 uit 18 medewerkers (15,41 fte). Na invulling van de vacatureruimte (in 2022) zijn dit 23 medewerkers (20,63 fte).

De nieuwe manager HR zal een belangrijke rol spelen in het sturing en uitvoering geven aan de ontwikkelopgave voor HR. Van hem/haar wordt gevraagd de positionering van HR, de dienstverlening en servicegerichtheid te optimaliseren, deze goed aan te laten (blijven) sluiten op de vragen en behoeften van klanten en te bouwen aan een sterk en stabiel HR-team.

Vanwege de ontwikkelopgave is recent besloten de afdeling direct onder de Raad van Bestuur te positioneren in plaats van binnen het onderdeel Bedrijfsondersteuning (BO). De manager HR rapporteert daarmee direct aan en is adviseur van de Raad van Bestuur en maakt onderdeel uit van het Partner Overleg.

Functie-eisen

Profiel

Partners voor Jeugd is op zoek naar een verbindende en strategische manager HR, die het vakgebied en de afdeling enthousiast en overtuigend op de kaart weet te zetten. Een manager met visie en strategisch denkvermogen, maar ook met executiekracht en het vermogen om focus aan te brengen en zaken te realiseren. Een innovatieve manager die goed op de hoogte is van nieuwe inzichten en ontwikkelingen in zijn/haar vakgebied en deze weet te vertalen naar creatieve en werkbare oplossingen voor de organisatie. Hij/zij werkt hierin pro-actief samen met onder andere de directeuren en de Raad van Bestuur, zorgt voor afstemming over beleid, prioritering en voortgang van HR activiteiten/projecten en weet verwachting te managen. Ook weet de nieuwe manager extern samenwerkingsrelaties te bouwen en onderhouden en partnerships aan te gaan. De manager geeft de afdeling HR richting en kaders en stuurt op het resultaat. Hij/zij geeft medewerkers de ruimte om nieuwe initiatieven te nemen en zich als individu en als team verder te ontwikkelen. Door deze sturing en verbindende stijl kan het HR-team excelleren in de dienstverlening naar de organisatie.

Functie-vereisten
 • Academisch werk- en denkniveau en een voor de functie relevante afgeronde opleiding op HBO/WO niveau.
 • Meerjarige leidinggevende werkervaring.
 • Stevige ervaring binnen het vakgebied HR op strategisch niveau.
 • Ervaring binnen een professionele, complexe en veranderende organisatie.
 • Heeft een eigentijdse visie op HR en op hoe een afdeling HR waarde kan toevoegen aan de ontwikkeling van een (zorg)organisatie, nu en in de toekomst.
 • Aantoonbare ervaring met verandermanagement en met projectmatig werken.
Persoonskenmerken
 • Strategisch sterk, toekomstgericht, met visie.
 • Innovatief, creatief, kan buiten de kaders denken.
 • Besluitvaardig en daadkrachtig, met executiekracht.
 • Gaat de dialoog aan, is transparant, en weet verwachtingen te managen.
 • Verbindend, toegankelijk en gericht op samenwerking.
 • Pro-actief en in staat om vanuit de klant te denken.
 • Netwerker met uitstekende communicatieve vaardigheden op alle niveaus binnen én buiten de organisatie.
 • Faciliterend, stimulerend, met flair en humor.
Diversiteit
Het cliëntenbestand van Partners voor Jeugd is even divers als de samenleving. Partners voor Jeugd streeft naar een personeelsbestand dat hiervan een goede afspiegeling is en wil een diverse en inclusieve organisatie zijn die ruimte biedt aan iedereen, op alle niveaus.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een positie voor 36 uur per week. Salariëring is marktconform en afhankelijk van kennis en ervaring. De standplaats is Amsterdam.

De secundaire arbeidsvoorwaarden (conform CAO Jeugdzorg) zijn goed en omvatten onder meer:
 • Werk dat ertoe doet en waarmee je een betekenisvolle bijdrage kunt leveren aan een veilige en kansrijke jeugd voor kwetsbare kinderen en jongeren.
 • Volop mogelijkheden voor ontwikkeling, met onder andere toegang tot het opleidingen- en expertisecentrum van Partners voor Jeugd.
 • Een jaarcontract met uitzicht op een vast contract.
 • Een NS-Businesscard, een goede reiskostenvergoeding, laptop en iPhone.

Contactinformatie

Boer & Croon is verantwoordelijk voor het begeleiden van het proces van werving en selectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Partners voor Jeugd. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in oktober.

Week 51 Plaatsing advertentie online
Week 52-1 Benaderen kandidaten en responstermijn (t/m 9 januari)
Week 2-3 Gesprekken bij Boer & Croon / Presentatie van kandidaten
Week 4 Vervolggesprekken bij Partners voor Jeugd / Referentiecheck en benoeming kandidaat

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 9 januari uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw J. van der Kruijs. Voor vragen kunt u contact opnemen met Janneke van der Kruijs (via 020 - 301 43 07).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct!