Close

DE Hoven

Manager Bedrijfsvoering for De Hoven

Job description

Functie Manager Bedrijfsvoering

Vanwege het vertrek van de huidige manager is De Hoven op zoek naar een manager bedrijfsvoering. De manager bedrijfsvoering is onderdeel van het directieteam en werkt nauw samen met de tweehoofdige Raad van Bestuur. Samen met de manager Ontwikkeling is de manager bedrijfsvoering verantwoordelijk voor alle ondersteunende diensten binnen De Hoven. Deze verantwoordelijkheid is als een gedeelde verantwoordelijkheid ingericht, het werk wordt in gezamenlijkheid verdeeld en beide managers vervangen elkaar indien nodig. De portefeuille van de bedrijfsvoeringsmanager heeft als kern finance & control, inkoop, ICT en huisvesting. Treasury, zorgverkoop en duurzaamheid vallen daarnaast ook onder de verantwoordelijkheid van de manager. Zij/hij stuurt direct een aantal teamleiders aan en is in totaal verantwoordelijk voor circa 40 fte.

De Hoven staat voor een complexe opdracht waarbij, naast de noodzakelijke veranderingen in het eigen zorgbedrijf, uitdagende en omvangrijke (nieuw)bouw projecten op stapel staan. De uitdagingen voor de eigen organisatie zijn o.a. het inrichten en sturen vanuit capaciteitsmanagement, integraal leiderschap en het inrichten van informele en verpleegkundige zorg. Ondertussen moet er strak gestuurd worden op gemaakte realisatie afspraken. Deze ontwikkelingen vragen om (pro-)actief management en professionele ondersteunende diensten. Ook hier kan de komende jaren een vervolgstap in gemaakt worden. Door inhoudelijk een hoger niveau te bereiken, zaken slimmer te organiseren, te sturen op realisatie en continu vooruit te denken. Samen met de manager Ontwikkeling heeft de manager bedrijfsvoering een belangrijke sturende rol in deze ontwikkelingen. Daarnaast adviseert de manager de Raad van Bestuur. De Hoven is een organisatie met korte lijnen, waar het leiderschapsteam nauw met elkaar optrekt.

Naast het aansturen van de ondersteunende diensten heeft de manager bedrijfsvoering een belangrijke rol in het bouwteam van De Hoven, het team dat de bouwprojecten aanstuurt. Hierin wordt, vanuit stuurgroepen en kerngroepen, samengewerkt met mensen uit de eigen organisatie en met partnerorganisaties. De manager bedrijfsvoering draagt zorg voor de link naar de inrichting van de bedrijfsvoering in de nieuwbouw en de financiële continuïteit van de projecten.

Company details

Organisatie

De Hoven biedt in Noord-Groningen in en vanuit verpleeg- en verzorgingshuizen zorg aan ouderen, revalidanten en mensen die tijdelijk verpleegzorg nodig hebben. De visie van De Hoven is dat ouderen in Noord-Groningen goede zorg verdienen in hun laatste kwetsbare levensfase, waarbij eigen gewoonten, zin en betekenis is relatie staan tot het dagelijkse welbevinden. Daarbij proberen de medewerkers van De Hoven familie en dierbaren te helpen om de achteruitgang of de vooruitgang van de cliënt te begrijpen, waardoor de verbondenheid met elkaar kan worden voortgezet.

De Hoven stelt het welbevinden van de individuele cliënt centraal. Dat gebeurt vanuit het ‘Werken aan Welbevinden’, wat wordt getoetst middels de Groninger Wellbeing Indicator (GWI). Het negatief welbevinden, de fysieke en mentale achteruitgang, het verdriet, de pijn en de onrust die daarmee gepaard gaan, worden verzacht door (para)medische behandeling, verpleging en verzorging. Wat het positief welbevinden is, wordt door de bewoner bepaald. De bewoner en diens familie geven aan wat voor de individuele bewoner kwaliteit van leven is en wat de betekenis is die de bewoner geeft aan de laatste kwetsbare fase van het leven. Daar wordt vervolgens de individuele zorg en de omgang met de bewoner op afgestemd.

Deskundige medewerkers, stagiaires en vrijwilligers zijn voor De Hoven het hart van de organisatie. Zij maken samen De Hoven en zoeken verbinding met elkaar en de gemeenschappen in Noord- Groningen. De Hoven zet zich in voor toekomstbestendige ouderenzorg en voor voorzieningen in de regio die aantrekkelijk zijn voor (toekomstige) zorgprofessionals en waar ouderen goede zorg kunnen krijgen. Dat wordt gedaan samen met inwoners, huisartsen, zorgpartners, onderwijsinstellingen en gemeenten in de regio.

De huizen van De Hoven zijn gelegen in de gemeenten Het Hogeland (Bedum, Baflo en Winsum) en Eemsdelta (Appingedam en Delfzijl). Met rond de 1.250 medewerkers en 600 vrijwilligers, die werken vanuit twee verzorgingshuizen en vier verpleeghuizen, is De Hoven een grote werkgever op het gebied van ouderenzorg in de provincie Groningen.

De Hoven heeft de basis kwalitatief goed op orde en is een financieel gezonde organisatie.
Wel staat de organisatie de komende jaren voor grote uitdagingen, zoals de druk op de gezondheidszorg, het tekort op de arbeidsmarkt, de verlaging van tarieven en een steeds grotere duurzaamheidsopgave. De regio waarin De Hoven zorg biedt, wordt daarbij gekenmerkt door vergrijzing, ontgroening, krimp, een lage sociaaleconomische status, jongeren die naar de stad gaan om te studeren en niet meer terugkomen, een tekort aan gekwalificeerd personeel en de aardbevingsproblematiek. Gezien de demografie wordt in de komende jaren een toenemende vraag verwacht naar verpleeghuiszorg, een afnemende omvang van mantelzorg en een groeiend tekort op de arbeidsmarkt.

Vanwege de aardbevingsproblematiek zal er voor 60% van de wooneenheden vernieuwing of versterking plaatsvinden. In Winsum is de nieuwbouw van de Tirrel in mei 2023 opgeleverd. In Delfzijl en Appingedam wordt gewerkt aan planontwikkeling voor vernieuwing van twee verpleeghuizen en de realisatie van een expertisecentrum (3 grote nieuwbouwprojecten). In Bedum zal de locatie Alegunda Ilberi versterkt worden. Voor alle locaties geldt dat in de nieuwbouw ook zorgaanbieders van gehandicaptenzorg en/of GGZ hun zorg onderbrengen en dat er geïntegreerd MBO/HBO onderwijs-zorg gerealiseerd zal worden. De vernieuwing wordt gedaan in het kader van het Groninger Zorgakkoord, waarin naast nieuwbouw ook afspraken zijn gemaakt over innovaties. Het programma van de nieuwbouw loopt door tot in 2027/2028.

Voor meer informatie over De Hoven zie: www.dehoven.nl.

Job requirements

Profiel

De Hoven is een ambitieuze organisatie met een duidelijke visie en een streven om voorop te lopen, trendsettend te zijn. De gezochte manager bedrijfsvoering herkent zich in deze drijfveer en past in een omgeving met directe, informele communicatie, samen optrekken, anders denken en continu vooruit kijken.

Om sturing te geven aan de doorontwikkeling van de ondersteunende diensten en de nieuwbouwprojecten in de geschetste complexe omgeving worden aan de manager bedrijfsvoering de volgende functie-eisen gesteld:
 • Academisch werk- en denkniveau
 • Ruime ervaring in de zorgsector, bij voorkeur in de ouderenzorg of ziekenhuiszorg
 • Brede ervaring met vastgoed en bedrijfsvoering in een (zorg-)organisatie met aspecten als ICT, treasury, facilitaire processen, administratieve processen, zorginkoop en verkoop
 • Financieel sterk onderlegd, kennis van financieringsstromen en vastgoedfinanciering in de zorgsector
 • Ervaring met capaciteitsmanagement en nieuwbouwprojecten
 • Visie op actuele ontwikkelingen, risico’s en toekomst van de langdurige zorg
 • Leidinggevende ervaring, in staat op alle niveaus te sturen en inspireren, situationeel leiderschap, neemt mensen mee en daagt uit
 • Bij voorkeur affiniteit en ervaring met duurzaamheidsvraagstukken en (zorg)technologie
 • Inspirerend leiderschap, verbonden aan de visie van De Hoven, waarbij ontwikkeling, eigenaarschap en integraliteit worden gestimuleerd
 • Teamspeler, gericht op collegiale samenwerking en besluitvorming
 • Ervaring met het samenwerken met externe partijen
Daarnaast wordt van de manager bedrijfsvoering verwacht dat zij/hij beschikt over de volgende competenties en eigenschappen:
 • Toegankelijke persoonlijkheid, benaderbaar en praktisch ingesteld
 • Analytisch sterk, denkt graag out of the box, kan goed schakelen tussen operatie en strategie
 • Geeft ruimte en staat open voor de ander, biedt daarbij een duidelijk kader waarin medewerkers kunnen floreren
 • Goed gevoel voor verhoudingen, omgevingssensitief
 • Teamspeler pur sang, werkt graag samen
 • Heldere communicatie, direct en to the point
 • Is (pro-)actief en neemt graag het initiatief
 • Snapt hoe het werkt in de regio; heeft interesse in en aandacht voor de maatschappelijke situatie van de bewoners (waaronder werknemers) en verdiept, waar nodig, haar/zijn kennis van de culturele aspecten, die ten grondslag liggen aan het doen en laten van die bewoners

Terms of employment

Inzet en vergoeding

Er wordt uitgegaan van een fulltime dienstverband. De functie is ingeschaald in FWG 75.

Contact information

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor het begeleiden van het proces van werving en selectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan De Hoven. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in maart 2024:
 • Week 5: Plaatsing advertentie on- en offline
 • Week 06-08: Benaderen kandidaten en responstermijn (tot 23 februari)
 • Week 09-10: Gesprekken bij Boer & Croon
 • Week 11: Presentatie van kandidaten
 • Week 11-12: Gesprekken bij De Hoven met selectiecommissie
 • Week 12-13: Gesprekken voor eindkandidaat met adviesgremia
 • Week 13: Optioneel assessment, referentiecheck en benoeming kandidaat

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 23 februari 2024 uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan Boer & Croon, t.a.v. de heer Seerp Leistra. Hij is te bereiken via het secretariaat van Boer & Croon (Ivanka Jeffery, 020 – 3014307).

Interested in this position? Send us your application.

Apply directly