Close

Close

Lid Raad van Toezicht for Parlan

Logo website

Bedrijfsinformatie

Parlan Jeugdhulp is een organisatie voor Jeugd- & Opvoedhulp, JeugdzorgPlus en Jeugd-GGZ in Noord-Holland. Parlan biedt ondersteuning en behandeling aan kinderen, jongeren, ouders en opvoeders. De ondersteuning en behandeling richt zich op het opgroeien, de ontwikkeling en het opvoeden van kinderen. Als het echt nodig is biedt Parlan ook tijdelijke opvang of een woonplek.

Sinds de transitie naar de gemeenten in 2015 zijn deze verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. Parlan richt zich erop om in goed partnerschap met gemeenten deze zorg vorm te geven.

Jaarlijks biedt Parlan daarbij ondersteuning aan ongeveer 5000 kinderen. Dit doet Parlan vanuit de visie “Kinderen hebben recht op een menswaardig bestaan, kinderen hebben recht om zich optimaal te mogen ontwikkelen. Essentieel daarvoor zijn ‘een thuis’, contact en het vertrouwen van anderen om erbij te kunnen horen. Als kinderen bedreigd worden in hun ontwikkeling en/of problemen krijgen, dan hebben zij nodig dat zij gezien worden. We kijken niet weg van kinderen die zich eenzaam of weggeduwd voelen, ook niet van kinderen met grote, complexe problemen. Wij zijn er voor hen en voor hun gezin. Wij helpen hen zich optimaal te ontwikkelen, thuis of op een plek die zo thuis als mogelijk is. Wij helpen hen sociaal ingebed te zijn en te blijven”.

Bij Parlan werken circa 800 enthousiaste en deskundige professionals. Kennis en expertise van deze medewerkers vormen de basis van het werk voor cliënten. Kennisontwikkeling en -uitwisseling zijn hiervoor cruciaal. Parlan wil zich blijven ontwikkelen met focus op een aantal specifieke onderwerpen.

Vanuit de visie is hierbij een keuze gemaakt voor drie inhoudelijke zorglijnen:
 • Gezinsgericht integraal ambulant
 • Wonen
 • Ambulante specialistische behandelcentra
De zorglijnen worden inhoudelijk aangestuurd door hoofden Zorgontwikkeling.

Voor de organisatiebrede uitwisseling van kennis en borging van de inhoudelijke kwaliteit van geleverde zorg kent Parlan een vijftal expertnetwerken. Zij verzamelen, bundelen en verspreiden kennis. Het zijn expertises die breed in de organisatie gebruikt worden en functie- en hulpvorm overstijgend zijn. Dit betreft:
 • Trauma & Hechting
 • Gezin & Netwerk
 • Kind & Scheiding
 • Kinder- en Jeugdpsychiatrie
 • Digitalisering
De medewerkers werken vanuit verschillende teams waarbij het uitgangspunt is dat de ondersteuning en behandeling ‘daar waar de kinderen zijn' wordt geboden. In de meeste gevallen gebeurt dit dus thuis, in de kinderopvang of op de school van het kind. Als het beter of nodig is om de hulp op een andere plek te bieden dan doen we dat.

Het primaire werkgebied van Parlan bestaat uit de volgende regio’s:
 • Regio Alkmaar
 • Kop van Noord-Holland
 • West-Friesland
 • IJmond
 • Zuid-Kennemerland
De aansturing vindt plaats door een drietal regiodirecteuren.

Naast de gemeenten uit deze regio’s heeft Parlan te maken met nog zo’n 50 andere financiers. Dit zijn zowel gemeenten, zorgverzekeraars, het Nidos en organisaties via wie Parlan in onderaannemerschap diensten leveren.

Parlan is gevestigd op meerdere locaties in Noord-Holland. De ondersteunende afdelingen zijn voornamelijk gevestigd in Alkmaar. Parlan wordt aangestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur, Mariëtte Vos-Lambooy. De Raad van Bestuur vormt samen met de directeuren primair proces, de directeur bedrijfsvoering, de bestuurssecretaris en de concerncontroller het directieteam van Parlan. De hoofden zorgontwikkeling nemen deel aan en besluiten mee over zorginhoudelijke ontwikkelingen in het directieoverleg.

Voor meer informatie over Parlan zie: http://www.parlan.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht (RvT) van Parlan bestaat uit vijf personen. Als gevolg van het vertrek van een van de leden RvT per 5 oktober 2021 zoekt de RvT een kandidaat voor deze positie, tevens lid van de Auditcommissie.

De huidige RvT valt te omschrijven als een open, samenwerkingsgerichte en vooruitstrevende raad. De leden hebben uiteenlopende achtergronden en expertise en vullen elkaar daarin goed aan. Er is een balans tussen zakelijkheid en betrokkenheid. Er is een goede verstandhouding tussen de RvT en de RvB, waarbij termen als ‘vertrouwen’ en ‘positief kritisch volgend’ kenmerkend zijn.

Taken Raad van Toezicht
 • Ziet toe op het maatschappelijk functioneren van Parlan en de borging van de samenhang tussen maatschappelijke ontwikkelingen, de ondersteuning van cliënten, samenwerking met opdrachtgevers en ketenpartners en het personeelsbeleid.
 • Houdt toezicht op het beleid van de RvB.
 • Geeft goedkeuring met betrekking tot het meerjarenbeleid en het jaarverslag.
 • Bewaakt een doelmatige en controleerbare besteding van publieke middelen; de RvT keurt de begroting en de jaarrekening goed.
 • Benoemt de accountant.
 • Geeft advies aan en vormt een klankbord voor de RvB.
 • Vervult de formele rol van werkgever en is vanuit deze rol verantwoordelijk voor de benoeming, schorsing en het ontslag van de RvB.
 • Is verantwoordelijk voor de jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de RvB.
 • Is verantwoordelijk voor de jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren.

Functie-eisen

De profielwensen ten aanzien van de leden van de RvT kunnen worden verdeeld in enerzijds algemene uitgangspunten waaraan de RvT als team dient te voldoen en anderzijds in aandachtsgebieden die de individuele leden van de RvT vertegenwoordigen. De leden van de RvT zijn collegiaal en collectief verantwoordelijk en moeten op alle aspecten van de organisatie toezicht kunnen houden. Daarbij vindt de RvT het belangrijk om als team op te trekken. Verder wordt gestreefd naar een evenredige samenstelling qua diversiteit.

Verdere uitgangspunten voor de RvT als geheel zijn:
 • Affiniteit met en betrokkenheid bij het werkveld van Parlan, maar niet actief werkzaam in de jeugdzorg en/of bij stakeholders in Noord-Holland.
 • Met betrokkenheid de rol van sparringpartner kunnen vervullen.
 • Beschikken over een relevant netwerk dat de klankbord en toezichthoudende taak ten goede komt.
 • Humor.
 • Inzet, betrokkenheid en beschikbaarheid.
Elk lid is medeverantwoordelijk voor het geheel en denkt na over de brede context en alle aspecten van het toezicht.

Voor het nieuwe lid van de RvT, tevens lid van de Auditcommissie, zijn de volgende criteria van belang:
 • Een stevige financial met ervaring op directie- of bestuurlijk niveau.
 • Ervaring in de zorg: kennis van de sector en de financiering.
 • Toezichthoudende ervaring.
 • Ervaring met risicomanagement.
 • Ervaring met het publieke domein, in de samenwerking met gemeenten.
 • Bij voorkeur bekend met et werkgebied.
 • Woonachtig in de regio is een pré.
Voor het nieuwe lid RvT zijn de volgende persoonskenmerken van belang:
 • Scherp financieel inzicht
 • Begrip voor bestuurlijke dilemma’s.
 • Strategisch acteren en op afstand betrokken zijn.
 • Een stevige, open persoonlijkheid en sterke gesprekspartner.
 • Positief-kritisch.
 • Stijlflexibiliteit.
 • Integer en onafhankelijk.
 • Beschikt over goede gespreksvaardigheden.
 • Scherp analytisch, gericht op maatschappelijk belang van Parlan.
 • Ondernemend, met oog voor innovatie.
Uitdaging

Parlan opereert als jeugdzorginstelling in een complex en dynamisch krachtenveld en staat voor een aantal opgaven. De organisatie heeft reeds slagen gemaakt op het vlak van bedrijfsvoering en kwaliteit en is eveneens actief met het ontwikkelen van nieuwe innovatieve en kleinschalige werkwijzen en het onderzoeken van samenwerking met partners in het publiek-private domein van de jeugdzorg in Noord-Holland. Uitdagende en geen makkelijke opgaven.

Vorig jaar heeft Parlan afgesloten met een negatief financieel resultaat. De organisatie is echter volop bezig met het ombuigen van dit resultaat middels concrete plannen, hetgeen in Q1 2021 heeft geleid tot het behalen van de doelstellingen. Onderdeel van deze ombuiging is de verkoop van vastgoed.

Parlan heeft een sterk team met vakvolwassen mensen weten te organiseren, waarmee zij met vertrouwen de toekomst in gaat. Er is een nieuw ICT systeem geïmplementeerd wat de organisatie en haar medewerkers de juiste ondersteuning biedt. Hiermee heeft Parlan ruimte gecreëerd om zich de komende jaren te kunnen richten op het verder verbeteren en vernieuwen van de organisatie en van de zorgverlening middels innovatie.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet

De RvT vergadert zes keer per jaar met de bestuurder, waarvan één keer een brainstorm bijeenkomst zonder agenda. Eens per jaar heeft de RvT overleg over het onderling functioneren en eens per jaar een voorbereidend overleg ten behoeve van het functioneringsgesprek met de bestuurder. Eens per jaar vergadert de voltallige RvT met de OR en met de cliëntenraad. Daarnaast zorgt de RvT ervoor dat zij ook langs informele weg in contact komt met de organisatie en het werkveld.

De Auditcommissie komt voorafgaand aan iedere RvT vergadering bijeen. Daarnaast kunnen er, indien nodig, aanvullende overleggen gepland worden. Dit komt uiteindelijk neer op een gemiddelde tijdsbesteding van een dag per maand.
Het lid wordt benoemd voor de duur van vier jaar en is ten hoogste eenmaal herbenoembaar.

Vergoeding

Leden van de RvT ontvangen een vergoeding conform de WNT regeling voor de sector van € 9.250,- per jaar, inclusief reiskosten.

Contactinformatie

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Parlan. Daar vindt de verdere selectie plaats. Het streven is het nieuwe lid aan te laten sluiten bij de Raad van Toezicht vergadering op 5 oktober 2021. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in oktober.

Week 29-34 Plaatsing vacature online / Search kandidaten en responstermijn (29 augustus)
Week 35-36 Gesprekken bij Boer & Croon / Voordracht kandidaten
Week 37-39 Gesprekken bij Parlan
Week 40 Inwinnen referenties en formele benoeming binnen de RvT

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 29 augustus uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt (via 020 - 301 40 04).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct!