Close

Close

Lid Raad van Toezicht for Mennistenerf Pennemes Combinatie

Ontwerp zonder titel 1

Bedrijfsinformatie

Organisatie
Stichting Mennistenerf Pennemes Combinatie (MPC) bestaat sinds 12 september 2018. Het betreft een bestuurlijke fusie tussen twee zorgaanbieders in Zaandam, te weten Stichting Hervormd Centrum Pennemes en Stichting Doopsgezind Zorgcentrum Het Mennistenerf.

Pennemes levert diverse vormen van zorg, waaronder thuiszorg, kortdurende revalidatie, dagbesteding, verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg. De missie van Pennemes is om te versterken waar mogelijk en te ondersteunen waar nodig door het leveren van zorg- en welzijnsdiensten in de wijk. In deze missie komt de christelijke achtergrond vooral tot uiting in de kernwaarden barmhartigheid en mensgerichtheid.

Mennistenerf is een Doopsgezind Zorgcentrum in Zaandam Zuid, dat (woon)zorg biedt aan ouderen met beperkingen en aan mensen met dementie. Daarnaast heeft Mennistenerf voor 60-plussers aanleunwoningen en zorgwoningen. Het Mennistenerf ziet het als haar missie om niet alleen de cliënten te ondersteunen, maar ook het netwerk van familie, vrienden en buren. Dit wordt gedaan vanuit een gastvrije attitude, in een samenwerkingsrelatie waarbinnen aandacht, vertrouwen en eerbied heel belangrijk zijn.

MPC is een innovatieve organisatie en onderscheidt zich onder andere door de kleinschaligheid van de locaties en de hoge mate van servicegerichtheid en gastvrijheid. Het innovatieve karakter van de organisatie uit zich bijvoorbeeld in de aandacht voor duurzaamheid en een gezonde en groene leefomgeving. Hiermee schopte MPC het vorig jaar ver in de verkiezing van de Nationale Zorginnovatieprijs.

Er werken bij MPC circa 550 medewerkers en 300 vrijwilligers, die jaarlijks zorg bieden aan 1.200 cliënten. De organisatie had in 2019 een omzet van circa € 21,4 miljoen.

Organisatiestructuur
MPC wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur, de heer Leo Groenendaal. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de opstelling van het strategisch beleid, inclusief de bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling en huisvesting. De Raad van Bestuur geeft leiding aan het managementteam van MPC. De leden van het managementteam geven op hun beurt leiding aan de teamleiders van zowel Mennistenerf als Pennemes.

De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de Raad van Bestuur en bestaat uit 5 leden. De Raad van Toezicht keurt onder meer de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening goed. De wijze van toezicht houden is vastgelegd in de statuten van de stichting en de reglementen van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.mpczaandam.nl.

Functieomschrijving

Uitdagingen
Doel van de (bestuurlijke) integratie van Pennemes en Mennistenerf was en is om het beste van twee Zaanse zorgorganisaties bij elkaar te brengen, en daarmee samen te werken aan nog betere zorg en diensten voor cliënten. Door als MPC gezamenlijk op te trekken zijn de organisaties bijvoorbeeld zichtbaarder bij de gemeente en bij zorgpartners, kan door schaalgrootte voordeliger worden ingekocht en kunnen bepaalde processen efficiënter worden ingericht. Ook is de gezamenlijke positie op de (krappe) arbeidsmarkt sterker. Belangrijk uitgangspunt bij de integratie is om de eigenheid en kleinschaligheid van de locaties zoveel mogelijk te behouden.

De afgelopen twee jaar stonden in het teken van integratie en efficiency. Zo werd de organisatiestructuur aangepast en werden ondersteunende systemen op elkaar afgestemd. De verdere integratie van (de culturen van) beide huizen, met behoud van de unieke eigen identiteit, blijft ook voor de komende periode een belangrijke uitdaging en kans tot versterking.

Ook vanuit de buitenwereld zijn er volop uitdagingen voor MPC. De toenemende vraag naar zorg door de vergrijzing en de krappe arbeidsmarkt, vragen om andere, innovatieve oplossingen. Zo moet de zorg anders worden georganiseerd, zoveel mogelijk thuis bij de cliënt, in samenwerking met andere partners en met verwanten/familie. Innovatieve zorgtechnologie kan helpen om mensen langer thuis te laten wonen en de kwaliteit van leven te verbeteren. MPC speelt al volop in op deze ontwikkelingen. Zo wordt gewerkt aan een meerjaren strategisch huisvestingsplan en is de organisatie op een aantal locaties bezig met nieuwbouw, waarin wonen en zorg worden gescheiden. De organisatie zet de komende jaren verder in op (zorg)innovatie, positionering op de arbeidsmarkt en regionale samenwerking.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van MPC houdt toezicht op het door de Raad van Bestuur gevoerde beleid en de algemene gang van zaken binnen de organisatie en staat het Bestuur daarbij met advies terzijde. Daarnaast is de Raad van Toezicht werkgever van de Raad van Bestuur. Voor de leden van de Raad van Toezicht is de Zorgbrede Governancecode het uitgangspunt.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter, en kent drie commissies: de Remuneratiecommissie, de Commissie Zorg en de
Auditcommissie. De Auditcommissie richt zich in het bijzonder op bedrijfsvoering, financiën, ICT en vastgoed. De Remuneratiecommissie houdt zich onder andere bezig met het functioneren van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en met wat good governance vraagt van beide. De commissie Zorg richt zich op het geheel van kwaliteit en veiligheid vanuit het belang van de cliënt en de medewerker.

De leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn daarna voor eenzelfde periode herbenoembaar. Aftreden geschiedt volgens een door de Raad van Toezicht vastgesteld rooster.

Na twee voltooide zittingstermijnen treedt per juli 2021 het lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied Zorg af en per januari 2022 het lid met o.a. aandachtsgebied HR, nadat eerder een lid met portefeuille bedrijfsvoering was teruggetreden. Hiermee ontstaan er twee vacatures. In dit document wordt het profiel beschreven voor het aandachtsgebied Bedrijfsvoering. Het lid met aandachtsgebied Zorg wordt benoemd op bindende voordracht van de cliëntenraad van Mennistenerf. Dit profiel is binnenkort beschikbaar.

Functie-eisen

Profiel

Algemene criteria van belang voor alle leden van de Raad van Toezicht:
 • Academisch denk- en werkniveau;
 • Kennis van landelijke en regionale ontwikkelingen in zorg en welzijn, in het bijzonder in de ouderenzorg;
 • Ervaring als toezichthouder en inzicht in bestuurlijke processen bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;
 • Kennis van en inzicht in de actuele governancecode zorg en in het samenspel tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur;
 • Het vermogen om het beleid van Mennistenerf Pennemes Combinatie en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen en te waarderen;
 • Een juist evenwicht tussen zijn/haar rol als toezichthouder en het vervullen van een klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur;
 • Integer, met verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • In staat om in teamverband te werken, zonder last en ruggenspraak;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Mennistenerf Pennemes Combinatie stellen;
 • Een relevant eigen netwerk en externe informatiebronnen;
 • Voldoende beschikbaarheid voor een goede uitoefening van de positie.
De Raad van Toezicht volgt de Governancecode Zorg en streeft in zijn samenstelling naar diversiteit ten aanzien van geslacht, maatschappelijke achtergrond, leeftijd, regionale binding en rol in het team.

Voor het functioneren van de leden van de Raad van Toezicht is een onafhankelijke opstelling van belang. Dit betekent dat de leden geen (neven)functies mogen vervullen die strijdig zijn met het onafhankelijk kunnen functioneren in de raad en/of geen zakelijk of persoonlijk belang mogen hebben bij de wijze waarop MPC opereert.

Aanvullende criteria voor het lid met het profiel Bedrijfsvoering, tevens lid van de auditcommissie:
 • Afgeronde academische opleiding, op bedrijfskundig/financieel vlak.
 • Ervaren leidinggevende op strategisch niveau, als bestuurder of als directeur van een groot onderdeel binnen een complexe organisatie, bij voorkeur (ook) in de zorg.
 • Bedrijfskundig sterk, met visie op en ervaring met moderne bedrijfsvoering en risicomanagement.
 • Actuele kennis over de geldende financiering en (fiscale) wetgeving in de zorgsector en relevante kennis over ICT.
 • Bekend met vraagstukken van HRM, vastgoed, huisvesting.
 • Scherp zicht op haalbaarheid en risico’s van strategische beslissingen, maar van nature iemand die (ook) in kansen en nieuwe mogelijkheden denkt.
 • Ervaring met organisatieontwikkeling en verandertrajecten, bij voorkeur ook met fusies/integratietrajecten, met oog voor cultuur en identiteit.
 • Woonachtig in of bekend met de Zaanstreek, met een relevant netwerk in de regio, is een pré.
Persoonlijkheidskenmerken:
 • Een stevige persoonlijkheid en een sterke adviseur die zinvolle en prikkelende vragen weet te stellen en meningsverschillen niet uit de weg gaat.
 • Stevig maatschappelijk kompas: breder kunnen kijken dan de cijfers.
 • Integer, zorgvuldig en een sterk normbesef.
 • Open, transparant en benaderbaar.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en vergoeding
De Raad van Toezicht komt minimaal zes keer per jaar bijeen. Naast deze reguliere vergaderingen komen de inhoudelijke commissies een aantal keer per jaar bijeen. Ook maken (thema)vergaderingen met de medezeggenschap en andere vormen van contact met de organisatie en met stakeholders deel uit van de werkzaamheden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van maximaal één herbenoeming.

De bezoldiging van de Raad van Toezicht geschiedt conform de Wet Normering Topinkomens en de richtlijnen van de NVTZ (WNT-2, klasse 3).

Contactinformatie

Selectietraject
Boer & Croon is verantwoordelijk voor de het begeleiden van het proces van werving en selectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan MPC. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in juni 2021 en benoeming per 1 januari 2022.

Week 18 Plaatsing vacatures online
Week 19-21 Responstermijn (30 mei)
Week 21-22 Gesprekken bij Boer & Croon / Presentatie van kandidaten
Week 23-24 Vervolggesprekken bij MPC
Week 25 Inwinnen referenties en benoeming kandidaat
Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 30 mei uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw J. van der Kruijs. Voor vragen kunt u contact opnemen met via het secretariaat (020 – 301 40 04).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct!