Close

Hilverzorg

Lid Raad van Toezicht for HilverZorg

Job description

Raad van Toezicht

Per 1 januari 2024 zijn twee leden van de Raad van Toezicht (RvT) aftredend vanwege het verstrijken van de reguliere zittingstermijn. De RvT wenst voor het jaar 2024 te werken met 5 leden, derhalve zoekt de RvT een kandidaat voor de aanvulling van de RvT, tevens lid van de commissie Financiën en Vastgoed. De RvT zoekt een lid met specifieke competenties op het gebied van strategische samenwerkingsverbanden aangevuld met (financiële) bedrijfsvoering kennis.

De huidige RvT bestaat uit zes leden en werkt met een drietal commissies: Financiën en Vastgoed, Kwaliteit, Vrijheid en Veiligheid en Remuneratie.

Taken van de Raad van Toezicht
 • Houdt toezicht op het beleid van de RvB.
 • Geeft goedkeuring met betrekking tot het meerjarenbeleid en het jaarverslag.
 • Bewaakt een doelmatige en controleerbare besteding van publieke middelen; de RvT keurt de begroting en de jaarrekening goed.
 • Geeft advies aan en vormt een klankbord voor de RvB.
 • Vervult de formele rol van werkgever en is vanuit deze rol verantwoordelijk voor de benoeming, schorsing en het ontslag van het bestuur.
 • Geeft goedkeuring indien er een samenwerkingsovereenkomst met derden kan worden aangegaan of verbroken.
Samenstelling Raad van Toezicht
Uitgangspunten voor de samenstelling van de RvT zijn professionaliteit, integriteit en diversiteit. Bij het selecteren van de leden van de RvT wordt ervoor gezorgd dat verschillende deskundigheden en ervaringen vertegenwoordigd zijn, waardoor de ontwikkeling van HilverZorg kan worden vergeleken met de ontwikkelingen elders. Jaarlijks wordt er een professionaliseringsplan vastgesteld. Van nieuwe leden zonder toezichthoudende ervaring wordt verwacht dat zij de leergang van NVTZ volgen. Daarbij is de RvT kritisch op de integriteit van de RvT in persoon en in het geheel. De ambitie is om een diverse samenstelling te hebben.

Bijeenkomsten
De RvT en de RvB hebben jaarlijks zes reguliere bijeenkomsten. Daarnaast komen de commissies Kwaliteit, Vrijheid & Veiligheid en Financiën & Vastgoed viermaal per jaar bij elkaar. De remuneratiecommissie vergadert tweemaal per jaar. Eenmaal per jaar wordt samen met het managementteam, ondernemingsraad en cliëntenraad een bijeenkomst gepland, verder is er jaarlijks een strategiedag met MT. Momenteel wordt twee keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd met andere VVT-instellingen uit de regio, een zogenaamde Governance in netwerken bijeenkomst. Eén lid van de RvT wordt op voordracht van de cliëntenraad benoemd. Minstens twee keer per jaar neemt het betreffende lid deel aan de vergadering van de RvB met de cliëntenraad. Eén lid van de RvT wordt op voordracht van de ondernemingsraad benoemd. Tenminste tweemaal per jaar nemen de voorzitter en dit betreffende lid deel aan de vergaderingen van RvB met de ondernemingsraad.

Toezichthouden
Met de toezichthoudende rol geeft de RvT invulling aan de verantwoordelijkheid om tijdig de risico’s te signaleren voor het kunnen blijven voldoen aan de maatschappelijke opgave en continuïteit van HilverZorg. Hierbij wordt niet alleen maar teruggekeken, maar er is ook oog voor zich aftekenende ontwikkelingen en de gevolgen die deze mogelijk voor HilverZorg hebben. De visie van de RvT is dat te allen tijde sprake moet zijn van integraal toezicht. Dit houdt in dat zij altijd oog heeft voor de volgende drie domeinen: cliënten, medewerkers en bedrijfsvoering. Ook heeft de RvT bij het toezichthouden aandacht voor kwantiteit en kwaliteit en voor feiten en ervaringen. Het uitgangspunt is dat de leden betrokken zijn, zonder zelf aan het roer te gaan staan. Om goed toezicht te kunnen houden is er informatie nodig. Informatie die de RvB ter beschikking stelt en informatie die de RvT ophaalt bij diverse stakeholders in en buiten HilverZorg en tijdens werkbezoeken.

Company details

HilverZorg is er voor ouderen in Hilversum e.o. die niet langer helemaal zelfstandig kunnen wonen. Dit kan door somatische of psychogeriatrische beperkingen zijn, of beide. Of door problemen op het gebied van chronische psychiatrie of Korsakov. Hun vraag naar zorg en diensten kan door HilverZorg beantwoord worden tijdens alle fases in het proces van ouder worden. Van zorg thuis en in de wijk, tot in de veilige omgeving van het woonzorg- of expertisecentrum.

Voor HilverZorg is ieder mens uniek. Met een eigen levensverhaal en een eigen netwerk waarmee hij of zij het leven deelt of deelde. Door echt in contact te zijn, door samen te werken en het sociale netwerk actief te blijven betrekken, biedt HilverZorg mensen in verschillende levensfases zoveel mogelijk de ruimte om zichzelf te blijven.

HilverZorg zet zich in voor een sociaal sterk Hilversum. Waarbij HilverZorg steeds dichtbij en herkenbaar is. Dichtbij in de wijk, met een warme sociale aanpak, en met participatie van familie en het sociale netwerk. HilverZorg gelooft dat oprechte aandacht werkt, waarbij zij zich vooral richt op wat mensen nog kunnen en minder op hun beperkingen. Door naar de gezonde kant van mensen te kijken, laat zij cliënten en medewerkers groeien en bloeien. Ieder naar zijn eigen kracht en kleur.

HilverZorg wordt sinds 1 juni 2023 aangestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur (RvB), die leiding geeft aan een strategisch beraad en een tactisch (zorginhoudelijk en bedrijfsvoering) beraad. Er is een managementmodel ingericht met leiderschap dat duidelijkheid biedt voor de personen die deelnemen aan het strategisch- en het tactisch beraad en aan de medewerkers. Medewerkers krijgen kansen om te groeien in een mooie leer- en samenwerkingscultuur. De leiderschapsvisie gaat uit van oprechte aandacht dichtbij, stimuleren van ontwikkeling van de medewerkers en stimuleren van vakinhoudelijk leiderschap. Een open, veilige en transparante wijze van communiceren is de basis.

De belangrijkste taak van de Raad van Bestuur is leidinggeven aan de organisatie HilverZorg op basis van de belangen van HilverZorg en zijn cliënten. De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat de strategische doelstellingen en resultaten worden gehaald en is verantwoordelijk voor het beleid en de naleving van wet- en regelgeving. Tot slot moet de Raad van Bestuur ervoor zorgen dat de risico’s die samenhangen met de bedrijfsactiviteiten en de financiering beheersbaar blijven. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

HilverZorg is de belangrijkste aanbieder van ouderenzorg in Hilversum. Het is één van de grootste werkgevers in Hilversum. Bij HilverZorg werken ca. 970 medewerkers vanuit de kernwaarden: liefdevol, gastvrij en moedig. De omzet bedraagt in 2023 ruim € 70 miljoen met een verwacht positief resultaat van rond de € 2 miljoen.

HilverZorg speelt een belangrijke rol in diverse regionale samenwerkingen. Gezond Gooi, een samenwerkingsverband van alle zorginstellingen en welzijnsorganisaties alsmede de gemeentes van de regio Gooi en Vechtstreek, wordt voorgezeten door HilverZorg en heeft als doel domein overstijgende samenwerkingen op te zetten in het kader van de IZA. Daarnaast is er het regiokompas, een samenwerking van de vier grote ouderenorganisaties uit de regio. Uniek aan deze samenwerking is het zogenaamde innovatieve contract. Uniek omdat het uitgaat van een lumpsum financiering, over de domeinen ZvW en WLZ heen en voor vijf jaar is afgesloten. De lumpsum is een prikkel om anders te werken en in te zetten op preventie. De vier organisaties zijn d.m.v. organisatie overschrijdende KPI’s aan elkaar verbonden.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.hilverzorg.nl.

Uitdagingen

De uitdagingen in de ouderenzorg zijn talrijk en ingewikkeld. De kloof tussen de vraag en het aanbod wordt groter. De verwachting van het RIVM is tot 2040 ruim een verdubbeling van het aantal mensen met dementie, nagenoeg geen toename van het aantal zorgprofessionals en een afname van het aantal mantelzorgers. Het aantal thuiswonende ouderen verdubbelt naar verwachting. Deze ontwikkelingen vragen om een uitwerking van het strategisch personeelsbeleid. Alleen zo is voldoende deskundig personeel beschikbaar om de beweging naar thuis mogelijk te maken. De financiering zal hierop moeten aansluiten en andere woonvormen zullen ontwikkeld worden om mensen langer thuis te laten wonen. De zorg- en behandelinzet dient opnieuw bekeken te worden om antwoord te kunnen geven op de toename van complexere ouderenzorgvraagstukken tegenover een steeds krapper wordende arbeidsmarkt.

Al deze ontwikkelingen betekenen voor HilverZorg dat zij voor fundamentele vragen komt te staan. Welke kwaliteit van zorg aan ouderen kunnen en willen we blijven bieden? Welk beroep doen we op de ouderen en hun netwerken? Hoe organiseren we de professionele zorg? Hoe vergroten we de waardering voor mantelzorgers? Hoe zetten we als HilverZorg bijvoorbeeld in op groei van goede zorg thuis? Moet er anders gekeken worden naar het begrip ‘geschoold personeel’? De ouderenzorg vraagt namelijk meer dan alleen zorg gerelateerde kennis en vaardigheden van de medewerkers. Dat kan betekenen dat er ook op een ander soort medewerkers ingezet zal gaan worden.

In het Koersplan 2025 is een eerste aanzet gemaakt om deze uitdagingen op langere termijn het hoofd te bieden. In dit document staat de koers die HilverZorg de komende jaren wil volgen. Zo weten de medewerkers, cliënten en naasten, en samenwerkingspartners waar HilverZorg naartoe wil en hoe zij dat wil gaan doen.

Job requirements

De profielwensen ten aanzien van de leden van de RvT kunnen worden verdeeld in enerzijds algemene uitgangspunten waaraan de RvT als team dient te voldoen en anderzijds in specifieke kenmerken die de individuele leden van de RvT inbrengen. Elk lid is medeverantwoordelijk voor het geheel en denkt na over het geheel. De leden van de RvT zijn collegiaal en collectief verantwoordelijk en moeten op alle aspecten van de organisatie toezicht kunnen houden. HilverZorg is een organisatie in ontwikkeling, alle leden van de RvT dragen er zorg voor om voldoende tijd beschikbaar te hebben om deze rol te kunnen vervullen.

Algemene uitgangspunten voor de RvT als geheel:
 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring opgedaan in complexe organisaties in de semipublieke sector.
 • Kennis van de ontwikkelingen binnen de (ouderen)zorg en in staat zijn om de organisatie, de belangen van de cliënten, medewerkers en de andere stakeholders en haar succes- en risicoparameters goed te beoordelen.
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Flexibel en voldoende beschikbaarheid.
 • Uitgebreide kennis van compliance met betrekking tot de actuele wet- en regelgeving en governance regels.
 • Bereidheid tot het afleggen van verantwoording; integriteit, een sterk normbesef en maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Strategisch inzicht en een kritisch-analytisch en integraal oordeelsvermogen.
 • Reflecteert op zijn/ haar eigen rol, positie, invloed en gedrag.
 • Een proactieve opstelling; informatie zoeken, dóórvragen, netwerken.
 • Een teamplayer met een gezonde dosis humor.
 • Onafhankelijke positie zonder onverenigbare belangen of relaties.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
Specifieke deskundigheden lid van de Raad van Toezicht:
 • Ervaring als toezichthouder, bij voorkeur binnen de zorg (VVT).
 • Heeft kennis van de governance binnen organisaties.
 • Ervaren directeur/bestuurder/consultant die snapt hoe de politiek/bestuurlijke relaties in elkaar steken met betrekking tot samenwerkingsverbanden en samenwerken in de regio.
 • Is bekend met bedrijfsvoerings- en financiële vraagstukken.
 • Strategisch sterk en met oog voor de lange termijn.
 • Heeft gevoel voor de juiste distantie en betrokkenheid.
 • Een teambuilder: verbindend, empathisch en inlevend, in staat in een team te kunnen opereren.
 • Benaderbaar, laagdrempelig, open en transparant, met aandacht voor mensen binnen de organisatie en is aanspreekbaar voor de Raad van Bestuur.
 • Heeft (bij voorkeur) visie op de ‘zorg van overmorgen’ en begrip voor de uitdagingen in de zorg.
 • Haalt kennis van buiten naar binnen.
 • Bij voorkeur woonachtig in de regio ‘t Gooi of kent de regio middels werkervaring.

Terms of employment

Vergoeding

Honorering en kostenvergoedingen vinden plaats conform de Wet Normering Topinkomens (WNT2) en regelingen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn. HilverZorg is ingedeeld in klasse IV WNT.

Contact information

Interested in this position? Send us your application.

Apply directly