Close

Close

Lid Raad van Commissarissen for HONK

HONK logo

Bedrijfsinformatie

HONK staat voor hoogwaardige, toegankelijke en toekomstgerichte huisartsenzorg en eerstelijnszorg voor mensen in de regio Noord-Kennemerland. Dit verzorgingsgebied bestaat uit ca. 280.000 inwoners. In samenwerking met anderen organiseert en levert HONK spoedeisende huisartsgeneeskundige zorg buiten kantoortijden. Ook levert zij multidisciplinaire ketenzorg voor mensen met chronische aandoeningen, mensen met psychische problematiek en kwetsbare ouderen. Daarnaast biedt HONK verschillende diensten aan huisartsen en andere zorgverleners in de eerste lijn op het terrein van kwaliteitsbevordering, samenwerking en facilitaire ondersteuning.

HONK is de verzamelnaam voor Coöperatie HONK, een samenwerkingsverband van ongeveer 117 huisartsen in de regio Noord-Kennemerland, en de HONK Groep, een holdingorganisatie waaronder de verschillende activiteiten zijn ondergebracht.

De HONK Groep is opgericht om (een deel van de) huisartsenzorg te organiseren en de praktijkhoudende huisartsen die lid zijn van de Huisartsen Coöperatie Noord-Kennemerland te ondersteunen. Er werken ca. 120 medewerkers. De aandelen van de HONK groep zijn voor 100% in handen van de Coöperatie HONK.

De leiding van de HONK Groep is in handen van de directie, bestaande uit een algemeen directeur en een directeur bedrijfsvoering. De directie is verantwoordelijkheid voor het geheel aan activiteiten en resultaten van de HONK Groep en draagt zorg voor de strategie- en organisatieontwikkeling. De algemeen directeur legt verantwoording af aan de driehoofdige Raad van Commissarissen van de HONK groep. De directeur bedrijfsvoering rapporteert aan de algemeen directeur.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.honk.nu

Functieomschrijving

Uitdagingen
De uitdagingen die op de huisartsenzorg en de eerste lijn afkomen zijn flink. Zo staat de arbeidsmarkt in de huisartsenzorg in veel regio’s onder druk, zo ook in de regio Noord-Kennemerland. Door vergrijzing zal het personeelstekort onder huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners (POH’s) in de toekomst alleen nog maar verder toenemen. Daarnaast is er een toename van het aantal patiënten en een groei in complexiteit van de zorgvragen. Dit drukt ook op de beschikbare capaciteit en daarmee op de bereikbaarheid en beschikbaarheid van (spoed)zorg.
Om de zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden zijn regionale samenwerkingsverbanden van groot belang. In 2019 heeft de HONK groep in het kader van Organisatie & Infrastructuur (O&I) een regioplan 2020- 2021 opgesteld.
Centraal hierin staan de doorontwikkeling van de HONK Groep naar een brede eerstelijns organisatie, ontzorgen van huisartsen in de regio en verbinding op wijk- en regioniveau met ketenpartners. HONK heeft hiertoe afspraken gemaakt met de zorgverzekeraar.
Met het programma ‘Huisartsen Ontzorgen’ gaat de HONK Groep aan de slag met een aantal regionale knelpunten in de huisartsenzorg, waaronder de toegankelijkheid van de zorg, praktijkorganisatie en digitalisering, de ANW zorg, de huisartsenzorg in instellingen (met de focus op ouderenzorg) en capaciteit. Wijkmanagement, organisatiekracht 1e lijn en digitalisering zijn daarbij randvoorwaardelijk.

Positie lid Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen van de HONK Groep bestaat uit drie leden. De huidige voorzitter vertrekt per 1 mei 2021 conform het rooster van aftreden. Vanaf dat moment zal een van de leden de positie van voorzitter vervullen, waarmee er een vacature ontstaat voor de positie van lid met een zorginhoudelijk profiel.
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de HONK Groep en staat de directie met raad ter zijde, zowel gevraagd als ongevraagd. Het coöperatiebestuur van HONK vervult de rol van werkgever waarbij de Raad van Commissarissen een adviserende rol heeft. Voor verschillende onderwerpen wordt, over en weer, advies gevraagd en/of gegeven door het HONK coöperatiebestuur en de Raad van Commissarissen.

Profielen Raad van Toezicht
Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling van deskundigheden en eigenschappen tussen de leden van de Raad van Commissarissen (diversiteit). De Raad kent de volgende drie specifieke deskundigheden/ profielen:
 • Zorginhoudelijk en kwaliteit
 • Financieel-economisch
 • Bestuurlijk-juridisch
Het profiel van voorzitter valt in principe altijd samen met een van de drie andere profielen. Voor tenminste één van de leden is een regionale binding gewenst. Benoeming vindt plaats door het HONK coöperatiebestuur voor een periode van vier jaar. De commissaris met de zorginhoudelijke portefeuille wordt op voordracht van de Cliëntenraad benoemd. Iedere commissaris kan maximaal twee keer voor een periode van vier jaar zitting hebben in de Raad. De leden van de Raad van Commissarissen zijn lid van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg). Binnen HONK en de Raad van Commissarissen wordt gestreefd naar een open en prettige manier van samenwerken.

Functie-eisen

Algemene criteria van belang voor alle leden van de Raad van Commissarissen
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van de HONK Groep B.V. en de daaraan verbonden entiteiten en deelnemingen.
 • Stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude.
 • Teamplayer, sterk relatiegericht, goed inlevingsvermogen.
 • Communicatief vaardig, open voor kritiek en georganiseerde tegenspraak.
 • In staat om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.
 • Oog voor de belangen en uitdagingen van de coöperatie en het coöperatiebestuur.
 • Beschikt over een relevant netwerk.
 • Integer, in staat onafhankelijk en kritisch te opereren.

Voor het lid met het profiel Zorginhoudelijk en Kwaliteit gelden aanvullend de volgende criteria:
 • Achtergrond als huisarts (niet actief in het verzorgingsgebied van HONK) of als medisch specialist, met affiniteit met de eerstelijnszorg en (bij voorkeur) met ervaring buiten het ziekenhuis.
 • Kennis van en ervaring met kwaliteits- en veiligheidsvraagstukken en -systemen in de (eerstelijns)zorg.
 • Bekend met relevante wet- en regelgeving en de actuele politieke en bestuurlijke ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg.
 • Een goed beeld van de uitdagingen en veranderingen in de (eerstelijns) zorg en van innovatieve en cliëntgerichte (zorginhoudelijke) trends.
 • Denkt vanuit de behoeften en de positie van de patiënt en heeft affiniteit en/of ervaring met cliëntenmedezeggenschap.
 • Gaat voor het gezamenlijk belang en past binnen het team van de Raad.
 • Een relevant netwerk binnen de gezondheidszorg.
 • Toezichthoudende ervaring is een pré, maar geen vereiste.
 • Gezien de samenstelling van de Raad, gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw.

Arbeidsvoorwaarden

De Raad van Commissarissen vergadert gemiddeld 4 à 5 maal per jaar met de algemeen directeur van de HONK Groep. Daarnaast wordt van de leden deelname aan 1 tot 2 ‘heisessies’ met de bestuurder en het Coöperatiebestuur verwacht, evenals aan een jaarlijks overleg met de ondernemingsraad en de cliëntenraad. Deelname aan één of twee Algemene Ledenvergaderingen van de Coöperatie is wenselijk, evenals het afleggen van enkele werkbezoeken bij onderdelen van de HONK Groep.

Op basis van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) valt de HONK Groep in Klasse III. Momenteel bedraagt de bezoldiging
€ 10.125,- voor een lid van de Raad van Commissarissen.

Contactinformatie

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan HONK. Daar vindt de verdere selectie plaats. Aangezien de beoogde commissaris op voordracht van de Cliëntenraad zal worden benoemd, maakt een gesprek met (een delegatie van) de Cliëntenraad deel uit van de procedure. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in februari.
Week 3 Plaatsing advertentie online
Week 4-5Benaderen kandidaten en responstermijn (t/m 7 februari)
Week 5-6 Gesprekken bij Boer & Croon
Presentatie van kandidaten
Week 7-8Vervolggesprekken bij HONK
Referentiecheck en benoeming kandidaat door het coöperatiebestuur

Reactie
Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 7 februari uw cv en motivatiebrief. Deze kunt u uploaden via deze link. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw J. van der Kruijs. Voor vragen kunt u contact opnemen met Janneke van der Kruijs via het secretariaat (020-301 40 04)

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct