Close

Close

Lid Raad van Bestuur for iHUB

Logo i HUB

Bedrijfsinformatie

Bij iHUB worden jeugdzorg, (voortgezet) speciaal onderwijs en jeugd GGZ onder één dak vormgegeven. Cliënten, leerlingen en hun ouders nog betere zorg en/of onderwijs bieden, passend bij hun leefwereld en de veranderende samenleving, dat is de drijfveer voor iHUB met haar merken Altra, Horizon, De Nieuwe Kans, De Opvoedpoli. iHUB werkt vanuit de waarden stoutmoedig, verbindend, deskundig, betrokken en koersgericht.

iHUB gelooft in de kracht van families en opereert vanuit de levenslust van een kind. In ieder leven gebeuren dingen waardoor je als persoon uit balans raakt. Een familie kan te maken krijgen met schulden, geweld, depressies, verslaving, psychische crisis of andere (gedrags)problemen maar ze heeft het vermogen om terug te veren en er sterker en wijzer uit te komen. iHUB heeft specialisten die families weer in hun kracht kunnen zetten en streeft naar een veerkrachtige generatie waarbij ouders en jongeren zelf de regie hebben over hun leven. Een generatie die handelt vanuit eigen kracht en mogelijkheden. Iedereen wil meedoen en ertoe doen. In een veerkrachtige generatie doen de kinderen en ouders van nu, straks volwaardig mee in de samenleving.

Om deze veerkrachtige generatie daadwerkelijk te realiseren heeft iHUB drie strategische doelen geformuleerd die de organisatie richting geeft en houvast biedt:
1. Ontwikkelen naar een vitale, lerende organisatie met aandacht en ruimte voor alle medewerkers.
2. Aantoonbaar ondersteunen van de veerkracht van kinderen met als uitgangspunt het kind en zijn relaties, autonomie en competenties.
3. Een leidende rol hebben in de transformatie van het ecosysteem van jeugdzorg en speciaal onderwijs.

In de gehele iHUB organisatie werken ca. 2.800 medewerkers op ongeveer 50 locaties in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland, met een totale omzet van ca. € 200 mln.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.ihub.nu.

Context

Vanuit de gemeenten en regio’s wordt steeds vaker gevraagd om een samenhangend aanbod van onderwijs en zorg voor jeugdige en gezin. Gemeenten kopen niet meer los ambulante zorg of residentiële zorg in, maar vragen om een integrale oplossing voor ouders en kind. Oplossingen die werken. Gemeenten willen graag dat iHUB met voorstellen komt hoe ouders nog beter geholpen kunnen worden om hun kind dichtbij huis de juiste zorg en adequaat onderwijs te bieden. Mede naar aanleiding hiervan werkt iHUB steeds meer samen met collega instellingen. De ambities van iHUB en de vraag naar een integrale oplossing voor ouders en kind zijn voor iHUB aanleiding geweest om de organisatiestructuur te wijzigen in een structuur waarbij de regio’s centraal staan. De verschillende vormen van zorgverlening en speciaal onderwijs van de merken binnen iHUB zijn binnen vijf zorg- en drie onderwijsregio’s gebundeld en worden aangestuurd door regiodirecteuren. Hierdoor wordt het mogelijk om dichtbij cliënten in hun eigen regio, maar ook over de grenzen van de merken heen de krachten te bundelen tot een samenhangend pakket van oplossingen die werken.

Er is een iHUB breed inhoudsteam gevormd dat de taak en opdracht heeft om productontwikkeling en innovatie vorm en inhoud te geven door middel van programmamanagement, onderzoek en training & ontwikkeling.

Het gehele team regiodirecteuren en managers binnen het Service Centrum is relatief nieuw; een jong “winning team”, dat enthousiast van start is gegaan met de ambities van iHUB en dat echt het verschil wil gaan maken.

De zorgactiviteiten van de merken van iHUB zijn ondergebracht in iHUB Zorg BV, de onderwijsactiviteiten in Stichting iHUB Onderwijs. Het gehele ondersteuningsapparaat, waaronder de bedrijfsvoering en de kwaliteitsafdeling, is ondergebracht in Service Centrum iHUB BV. Om dit alles bestuurlijk mogelijk te maken en op een slagvaardige manier aan te sturen wordt de organisatie op iHUB niveau aangestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur.

Governance

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van iHUB telt vijf leden en houdt toezicht op de bedrijven en merken binnen de iHUB groep. De Raad van Toezicht heeft een Auditcommissie, een Remuneratiecommissie en een commissie Kwaliteit & Veiligheid.

Raad van Bestuur
iHUB wordt aangestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur, bestaande uit een voorzitter en een lid. Samen zijn zij integraal eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van dienstverlening en een gezonde bedrijfsvoering van de organisatie.

Governance Code en Code Goed Bestuur
Het functioneren van bestuur en toezicht wordt getoetst aan de Zorgbrede Governance code en de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs, waarbij transparantie voorop staat. De iHUB groep (als alliantie gestart op 1 september 2016) bestaat in de huidige vorm sinds 1 januari 2021.

Functieomschrijving

Bestuursvoorzitter Hans du Prie gaat dit jaar met pensioen en vertrekt eind 2021. Collega RvB-lid (accent op bedrijfsvoering) Jasper ten Dam neemt vanaf dat moment de rol van voorzitter over. De Raad van Toezicht is daarom op zoek naar een nieuw lid Raad van Bestuur met accent op inhoud van zorg en/of onderwijs. Namens iHUB zijn wij op zoek naar kandidaten voor deze positie.

De Raad van Bestuur is een collegiaal samenwerkend bestuur, waarbij de voorzitter en het lid gezamenlijk integraal en complementair verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van dienstverlening en een gezonde bedrijfsvoering van de organisatie. In onderling overleg zal de portefeuilleverdeling plaatsvinden. Gedacht wordt aan duale aansturing van de regio’s en aansturing door het lid Raad van Bestuur van de afdelingen Innovatie & Kwaliteit en HRM & Opleidingen, waarbij hij/zij tevens eerste aanspreekpunt zal zijn voor de geneesheer-directeur. Uitgangspunt voor het type leiderschap dat past bij iHUB is verantwoordelijkheden daar leggen waar deze thuishoren en mensen in hun kracht zetten.

Resultaatgebieden
(Raad van Bestuur gezamenlijk)
 • Zorgdragen voor het systematisch implementeren van het strategisch beleid met als doel het leveren van goede zorg en onderwijs, in verbinding met de samenleving, waarbij het gezin centraal staat.
 • Vervolg geven aan en waar nodig aanvullen van de ingezette strategische koers.
 • Behartigen van de belangen in het maatschappelijk en politieke krachtenveld, landelijk, regionaal en lokaal.
 • Vanuit bestuurlijk perspectief deelnemen aan contractonderhandelingen met gemeenten en zorgverzekeraars en uitonderhandelen van gunstige contractvoorwaarden en -volumes.
 • Aangaan van kansrijke samenwerkingsrelaties, die de kwaliteit van de dienstverlening kunnen verhogen en/of kunnen leiden tot besparingen in de kosten/overheadsfeer, en waarbij iHUB als systeemaanbieder de rol inneemt van initiatiefnemer en/of regisseur van de samenwerking.
 • Fungeren als inspirerend leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor de directeuren en managers en hen stimuleren om hun capaciteiten als resultaatgerichte, inhoudelijk gedreven, inspirerende en creatieve leidinggevende verder aan te scherpen.
 • Voorwaarden scheppen voor de ontwikkeling van iHUB als werkgever en opleider, die in staat is om talent aan te trekken en aan zich te binden, met de nadruk op meer autonomie en regelruimte voor de professionals en waar veel geïnvesteerd wordt in scholing en opleiding.
 • Verbinder van (inhoudelijke) kennis en expertise binnen iHUB en tussen iHUB en relevante externe partijen.
 • Organiseren van vlot lopende communicatie en samenwerking binnen en tussen de diverse organisatorische eenheden.
 • Bijdragen aan een constructieve samenwerkingsrelatie met de Raad van Toezicht en het verder vormgeven van moderne governance.
 • Verantwoordelijk voor een sluitende begroting en financieel gezonde organisatie.

Functie-eisen

Functie-eisen
 • Afgeronde (inhoudelijke) opleiding op academisch niveau.
 • Beschikt over bestuurlijke ervaring vanuit een breed samengestelde portefeuille binnen een complexe organisatie. Ook kandidaten met ruime (5-10 jaar) leidinggevende ervaring op strategisch niveau met bewezen inhoudelijk leiderschap, coachend vermogen en met het potentieel om zich door te ontwikkelen naar het eindverantwoordelijke bestuursniveau komen in aanmerking.
 • Natuurlijk (inhoudelijk) gezaghebbend/een autoriteit op het gebied van jeugdzorg en/of speciaal onderwijs.
 • Ervaring met het realiseren en in goede banen leiden van complexe veranderingstrajecten.
 • Strategisch inzicht en in staat om een visie en strategie te ontwikkelen, te implementeren, uit te voeren en te evalueren.
 • Kennis van (de ontwikkelingen in) het onderwijs- en zorgstelsel en de financiering daarvan en een duidelijke visie op de ontwikkelingen hierin.
 • Ruime ervaring met onderhandelen en lobbyactiviteiten, kent het ambtelijke en politieke speelveld.
 • Beschikt over een uitgebreid netwerk dat relevant is voor de organisatie dan wel in staat dit op korte termijn op te bouwen en te onderhouden.
 • Heeft affiniteit met cultuursensitief werken.
Persoonskenmerken
 • Onderschrijft de koers, besturingsfilosofie en waarden van iHUB en beschikt over de executiekracht om de koers daadwerkelijk te realiseren.
 • Wil verder bouwen aan een organisatie met professionals, die in ontwikkeling is naar een professionele organisatie.
 • Een boegbeeld met uitstraling, in staat om de organisatie extern te vertegenwoordigen.
 • Inspirerend, mensgericht en onderscheidend leider (rust & vertrouwen), empathisch met verbindend vermogen.
 • Pakt regie en aansturing richting inhoud: legt verantwoordelijkheden daar waar deze thuishoren en zet mensen in hun kracht.
 • Communiceert op een open en heldere wijze in de organisatie, heeft een waarderend onderzoekende houding en onderhoudt een open dialoog.
 • Onderschrijft en ‘leeft’ het belang van medezeggenschap en cliëntenparticipatie en onderhoudt een open dialoog met deze organen.
 • Toekomstgerichte strateeg, koersgericht, komt overtuigend en doortastend tot afgewogen besluiten.
 • ‘Charmante’, authentieke verbinder en relatiebouwer, zowel in- als extern.
 • Ziet samenwerken als voorwaarde om risico’s te beperken, prestaties te vergroten en synergie tot stand te brengen.
 • Politiek krachtig, kan goed omgaan met tegengestelde belangen.
 • Weet ook onder tijdsdruk en bij tegenslagen effectief te presteren en de rust te behouden.
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie, soepel in de omgang, relativeringsvermogen en heeft gevoel voor humor.
 • Bezit innovatiekracht en is in staat innovatie te mobiliseren vanuit de wens om kwaliteit te verhogen en het verschil te maken.
 • Geeft vertrouwen, kan mensen inspireren en het debat initiëren.
iHUB wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur en de topstructuur gaat de voorkeur uit naar een kandidaat die de diversiteit, zowel qua gender als profiel, vergroot.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime positie waarbij de maximum bezoldiging conform inschaling WNT klasse V is.

Contactinformatie

De werving en voorselectie van kandidaten voor deze positie is uitbesteed aan Boer & Croon. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan iHUB. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een informele kennismaking met de collega-bestuurder maakt onderdeel uit van het proces. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in juli.

Week 22-23 Benaderen kandidaten en responstermijn (13 juni)
Week 23-24 Gesprekken bij Boer & Croon
Week 25 Voordracht van kandidaten / Selectiegesprekken bij iHUB / Insights onderzoek / Informele kennismaking collega-bestuurder
Week 26 Informele kennismaking collega-bestuurder / Adviesgesprekken bij iHUB / Kennismaking COR / Arbeidsvoorwaardengesprek en inwinnen referenties
Op later moment Ontwikkelassessment

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 13 juni uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt (020 - 3014307).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct!