Close

Close

Lid Raad van Bestuur for Certe

Logo Certe met wit er omheen uitgesneden

Bedrijfsinformatie

Als het om medische diagnostiek en advies gaat is zekerheid van het allergrootste belang. Voor die zekerheid staat Certe garant in heel Noord-Nederland.

Certe is een organisatie voor integrale medische diagnostiek en advies voor de eerste- en tweede lijnsgezondheidszorg. Certe levert hoogstaande medische diagnostiek, zowel klinisch chemisch als medisch microbiologisch en hiervan afgeleide producten en diensten voor patiënten in de gehele zorgketen, zoals anti stollingszorg, ketenzorg en functiediagnostiek. Certe verleent haar diensten regionaal op verschillende locaties in verschillende laboratoria in Friesland, Groningen, Drenthe en de Noordoostpolder.

Certe is een fusie-organisatie, die is ontstaan uit fusies tussen verschillende laboratoria en trombosediensten in Noord-Nederland. Per 1 januari 2021 zijn als laatste organisaties Izore en HAL Friesland door middel van een juridische fusie belangrijke onderdelen van Certe geworden. Met ruim 1.200 medewerkers is Certe een van de grotere werkgevers in de gezondheidszorg in Noord-Nederland. Verspreid over de drie noordelijke provincies heeft Certe circa 1,8 miljoen cliënten. Zij werkt samen met alle noordelijke ziekenhuizen en hun specialisten, evenals met ruim 700 (zorg)instellingen en 1.000 huisartsen. In totaal had Certe in 2020 een omzet van € 115 miljoen.

Missie, visie en waarden
De missie van Certe is het bijdragen aan meer gezonde levensjaren van haar cliënten. Zij doet dat door het leveren van (integrale) medische diagnostiek en advies voor klinische chemie en medische microbiologie en hiervan afgeleide diensten en producten.
Certe stelt inhoudelijke diagnostische expertise beschikbaar voor de medische professionals, opdat de best mogelijke medische besluitvorming kan plaatsvinden.
Samen met deze professionals zet Certe in op het veilig delen van diagnostische gegevens tussen behandelende artsen. Zo wordt dubbeldiagnostiek voorkomen, het zorgproces versneld en waarde toegevoegd aan integrale patiëntenzorg in de regio. Daarmee levert Certe een bijdrage aan een betere en meer doelmatige gezondheidszorg in de noordelijke regio.

De volgende kernwaarden zijn hierbij van belang:
• Betrokken: persoonlijk en dichtbij, oprechte interesse in de ander; door te helpen en samen oplossingen te bedenken.
• Betrouwbaar: zekerheid en kwaliteit, doen wat we beloven.
• Samenwerken: helpen en ondersteunen, samen werken aan en door respect en ondersteuning komen tot het beste resultaat.
• Vooruitstrevend: innovatief en creatief, oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen; door actief in te spelen op ontwikkelingen.

Besturingsfilosofie
De uitgangspunten voor de besturing en besturingsfilosofie binnen Certe zijn:
• Duaal management: aansturing in gedeeld leiderschap. Bij Certe betekent dat vanuit de medische inhoud en vanuit de bedrijfsvoering, met een gezamenlijke integrale verantwoordelijkheid voor de organisatie of een organisatieonderdeel.
• Samenwerking en verbinding, zowel tussen Raad van Bestuur en divisieleiding als ook met ondersteunende diensten.
• Sterke externe en regionale oriëntatie; de focus op externe ontwikkelingen en kansen en deze doorvertalen naar de interne bedrijfsvoering.

Organisatiestructuur
In de huidige situatie heeft Certe een éénhoofdige Raad van Bestuur, die ook fungeert als voorzitter van het directieteam. Voor de volgende fase in de ontwikkeling van de organisatie is gekozen voor een tweehoofdig collegiaal bestuur. Daarmee wordt aangesloten bij de al bestaande huidige duale inrichting van de divisies. In de nieuwe structuur rapporteren medisch leiders en managers bedrijfsvoering rechtstreeks aan de Raad van Bestuur en zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor zowel het richten als inrichten van hun divisie. De managers van de ondersteunende diensten rapporteren eveneens rechtstreeks aan de Raad van Bestuur.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.certe.nl.

Functieomschrijving

De toekomstige opdracht

Certe opereert in een sterk veranderend zorglandschap. Belangrijke externe ontwikkelingen zijn onder andere de toename van de prijsdruk in de diagnostiekbranche.

Naast diagnostiek van ziekte is er de transitie naar ‘diagnostiek van gezondheid’, de opkomst van de Persoonlijke Gezondheids Omgeving en de transitie naar een regionale zorgfunctie, waarbij steeds intensiever wordt samengewerkt tussen de ziekenhuizen, huisartsen, andere zorgprofessionals en zorgverzekeraars.

Om als organisatie relevant te zijn en te blijven, dient Certe in staat te zijn haar absolute meerwaarde te expliciteren en slagvaardig in te spelen op ontwikkelingen. Daarnaast kijkt Certe over de grenzen van organisaties, afdelingen en specialismen heen om het werk beter en efficiënter te kunnen uitvoeren. Dit vraagt om een geoptimaliseerde organisatie. Hiertoe is in het Meerjarenplan 2018-2021 ingezet op de volgende vier strategische thema’s, gericht op standaardiseren, harmoniseren, digitaliseren en vitaliseren:
• Certe, gericht op het worden van één organisatie in processen, systemen en cultuur;
• Certe van waarde, gericht op het bieden van toegevoegde waarde aan de zorg;
• Certe digitaal, gericht op het realiseren van de ICT-strategie en een nieuwe ICT-infrastructuur;
• Certe vitaal, gericht op het ontwikkelen van een goed toegeruste werkomgeving met betrokken en bevlogen medewerkers die kritisch meedenken.

Certe is een financieel gezonde organisatie, met een gezond eigen vermogen en een solide solvabiliteit en liquiditeit. Tariefdruk in combinatie met de vereiste investeringen op bovengenoemde strategische thema’s, leidt voor Certe ook in de komende jaren tot een uitdagende ombuigingsopdracht die impact heeft op alle divisies, op het ondersteunende apparaat en op de dagelijkse werkwijze.

Functie-eisen

De Raad van Toezicht van Certe is op zoek een lid voor de nieuwe, tweehoofdige Raad van Bestuur, dat de organisatiebrede bedrijfsvoering (vooral financiën, ICT en HR) als aandachtsgebied heeft en zich vooral focust op de interne organisatie. De wervingsprocedure voor een lid met een zorginhoudelijk profiel is al in een vergevorderd stadium. Dit lid heeft primair een externe focus.

De beide bestuurders vormen een samenwerkingsgericht en complementair team. Samen met het lijnmanagement zijn zij de cultuurdragers van de organisatie. Toekomstgericht, verbindend en koersvast zijn daarin kernbegrippen. Beiden onderschrijven de waarde van collegiaal besturen en de besturingsfilosofie van Certe.

De Raad van Bestuur streeft naar een evenwichtige taakverdeling tussen primair proces, bedrijfsvoering en strategische vraagstukken en tussen de buiten- en binnenwereld.
De exacte portefeuilleverdeling zal in goed overleg tussen de twee bestuurders en de Raad van Toezicht plaatsvinden. Het (technisch) voorzitterschap is belegd bij de bestuurder met zorginhoudelijk profiel.

Functie-eisen (voor beide bestuurders)
• Strategische kwaliteiten en koersvast: in staat om in gezamenlijkheid visie en strategie te ontwikkelen en te vertalen naar alle niveaus van de organisatie en beleid om te zetten in resultaten.
• Sterk ontwikkeld analytisch vermogen.
• Dienende leiderschapsstijl waarmee ruimte en vertrouwen wordt gegeven aan medewerkers om hun werk te doen binnen duidelijke kaders.
• Verbindend en communicatief sterk; in staat om evenwichtige en op wederzijds respect gebaseerde relaties te onderhouden met in- en externe stakeholders, op alle niveaus.
• Ervaring met verandermanagement in complexe omgevingen.
• Krachtig, staan stevig in de schoenen, besluitvaardig en consistent.
• Affiniteit met diagnostiek.
• Sterke affiniteit met de regio.

Aanvullende functie-eisen profiel bedrijfsvoering
• Academische opleiding op het gebied van bedrijfsvoering (zoals bedrijfskunde of economie).
• Ervaring als bestuurder of als directeur met de portefeuille bedrijfsvoering binnen een complexe (zorg)organisatie.
• Kennis van en ervaring met ICT-processen en datamanagement en (ruime) ervaring met zorgfinanciering.
• Inspirator voor de organisatie. Stuurt mensen aan zonder het heft in eigen handen te nemen.
• Aantoonbare ervaring met organisatieontwikkeling, (proces)innovatie en verandermanagement in een complexe organisatie.
• Is toegankelijk en benaderbaar voor de organisatie, in staat om een goede werkrelatie met (medisch) professionals op te bouwen en onderhoudt een open dialoog met de ondernemingsraad.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime positie met inschaling in de WNT 2 klasse IV.

Contactinformatie

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de begeleiding van de werving en selectie van kandidaten. Boer & Croon voert de eerste gesprekken en draagt vervolgens kandidaten voor aan Certe. Daar vindt de verdere selectie plaats. Gegeven het feit dat Certe een collegiaal bestuur zoekt, zal een gesprek om na te gaan hoe de klik is met andere bestuurder ook onderdeel zijn van de procedure. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure voor de start van de zomervakantie in de regio Noord (medio juli).

Week 22-23 Benaderen kandidaten en responstermijn (tot 13 juni)
Week 24 Gesprekken bij Boer & Croon
Week 25 Voordracht van kandidaten / Selectie- en vervolggesprekken bij Certe (25 juni) / Klikgesprek met de andere bestuurder (26 juni)
Week 26-27 Gesprek met de Ondernemingsraad van Certe (n.t.b.) / Gesprek voltallige Raad van Toezicht en arbeidsvoorwaardengesprek (n.t.b.)

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 13 juni uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan de heer S.Y. Leistra. Voor vragen kunt u hem bereiken via het secretariaat van Boer & Croon (020 - 301 40 04).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct!