Close

Close

Divisiemanager divisie Laboratoria, Apotheek en Biomedische Genetica (dLAB) for Universitair Medisch Centrum Utrecht - UMCU

UMCU

Bedrijfsinformatie

Organisatie

UMC Utrecht
Het UMC Utrecht is een van Nederlands meest toonaangevende universitair medische centra, met in 2019 een bedrijfsopbrengst van €1.273 mln. Iedere dag werken 13.000 medewerkers aan het bieden van hoogwaardige zorg, onderzoek en onderwijs. De visie van het UMC Utrecht luidt: ‘Samen creëren we meer waarde, omdat ieder mens telt’. Het UMC Utrecht ambieert het verschil te maken in het leven van mensen, door samen grenzen te verleggen en verbindingen aan te gaan. De patiënt in het zorgnetwerk staat hierbij centraal. Vanuit die overtuiging wil het UMC Utrecht nóg beter luisteren naar elke patiënt en helpen zijn of haar gezondheid te verbeteren.

Het UMC Utrecht innoveert ten dienste van patiënt en samenleving. Dit doet zij door het uitvoeren van drie kernprocessen:
 1. Het verbinden van ‘fundamentele’ onderzoekers met ‘toegepaste’ onderzoekers.
 2. Het lokaal toepassen van kennis en vervolgens internationaal toepasbaar maken.
 3. Het zorgen voor gepersonaliseerde zorg voor iedere patiënt en bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken van de zorg en de duurzaamheid van de zorg die zij leveren.

Bovenstaande kernprocessen worden gerealiseerd met ‘de Utrechtse aanpak’: het inzetten van multidisciplinariteit in onderzoek, zorg en onderwijs als basis voor innovatie. Het UMC Utrecht creëert sterke netwerken, zowel regionaal, nationaal als internationaal om grensverleggend onderzoek te doen, continuïteit van- en innovaties in zorg te bewerkstelligen en nog betere opleidingen te verzorgen.

Het UMC Utrecht richt zich inhoudelijk op zes speerpunten: Circulatory Health, Brain, Infection & Immunity, Cancer, Child Health en Regenerative Medicine. Deze speerpunten zijn leidend in de onderzoek disciplines en in de zorg, zodat innovaties snel in de praktijk worden toegepast. Nieuwe generaties zorgprofessionals worden opgeleid vanuit dezelfde visie, met extra aandacht voor interprofessioneel leren en multidisciplinair onderwijs (‘de Nieuwe Utrechtse School’). Daarnaast zet het UMC Utrecht in op vernieuwing van zorg en op de meest complexe zorgvraagstukken.

De zes speerpunten versnellen de komende jaren door innovaties op een aantal medische-inhoudelijke onderwerpen, namelijk: (1) Healthy Living, (2) Biofabrication & disease modelling, (3) Molecular science & therapy, (4) Image-guided Interventions, (5) Integrale complexe zorg voor kinderen, (6) Acuut complexe zorg en (7) De Nieuwe Utrechtse School. Om dit te bereiken wil het UMC Utrecht haar organisatie verder versterken op de volgende zeven onderwerpen: (1) Dialoog met de patiënt, (2) Een fijne plek om te werken, (3) IJzersterke netwerken, (4) Data science en e-health, (5) Betaalbare en duurzame zorg, (6) Wendbare organisatie en (7) Goede huisvesting.

Divisie Laboratoria, Apotheek en Biomedische Genetica (dLAB)
De divisie bestaat uit zeven afdelingen: Centraal diagnostisch laboratorium, Medische microbiologie, Pathologie, Genetica, Apotheek en de research afdelingen Center for translational immunology (CTI) en Center for molecular medicine (CMM). De divisie huisvest de grootste concentratie van (natte) onderzoeks- en diagnostische laboratoria in het UMC Utrecht en voert laboratoriumdiagnostiek uit voor patiënten van het UMC Utrecht en voor ziekenhuizen in de regio. De onderzoekers maken gebruik van hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten en werken dagelijks samen om de maatschappelijke valorisatie en wetenschappelijke kwaliteit te versterken.

De divisie verzorgt een groot deel van het onderwijs voor Biomedische Wetenschappen. Ook voor Geneeskunde, Biofarmaceutische wetenschappen en verschillende masters is zij verantwoordelijk voor tal van onderwijsmodules. De divisie ziet het doceren van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en het zorg dragen voor vernieuwing van het onderwijs als één van de belangrijke academische taken.

Iedere afdeling binnen de divisie wordt aangestuurd door een (inhoudelijk) afdelingshoofd die wordt ondersteund door een manager bedrijfsvoering. Er werken ruim 1.500 medewerkers en de divisie heeft een jaarlijks budget van circa €150 mln. (waarvan een substantieel deel in onderzoek).

Vanuit de divisie wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan een aantal medisch-inhoudelijke versnellers van de Connecting Worlds strategie, namelijk Healthy living, Image-guided-interventions, Biofabrication & disease modelling en Molecular science & therapy. Ook wordt een bijdrage geleverd aan UMC-brede projecten en worden versterkers uit de Connecting Worlds strategie binnen de divisie vorm gegeven en geïmplementeerd. Een voorbeeld van zo’n versterker is de ‘Wendbare organisatie’, waarbij wordt gewerkt aan een cultuur van continue verbeteren, het vergroten van eigenaarschap en de ontwikkeling van medewerkers en de organisatie.

Voor meer achtergrondinformatie over het UMC Utrecht en de divisie dLAB zie de websites van het UMC Utrecht en dLAB.

Functieomschrijving

Functie

Als gevolg van het vertrek van de divisiemanager (DM) zijn wij op zoek naar een nieuwe kandidaat voor deze positie.

Als divisiemanager ben je samen met de medisch-wetenschappelijk divisiemanager (MWDM) collegiaal en integraal verantwoordelijk voor de aansturing van de divisie. De focus van de divisiemanager ligt daarbij op het realiseren van een gezonde bedrijfsvoering binnen de gestelde budgettaire kaders voor alle onderdelen. Je betrekt afdelings- en programmaleiding bij besluitvorming en geeft aantoonbaar uitvoering aan het UMC Utrecht beleid. Als divisieleiding zorg je daarnaast, samen met een breder leiderschapsteam (het U-team), voor een gezamenlijke visie, besluitvaardigheid, regelruimte en verbinding voor het hele UMC Utrecht.

Uitdaging

dLAB is een van de grootste divisies van het UMC Utrecht. De bedrijfsvoering is complex, maar de divisie heeft een solide basis, is op onderzoeksgebied vooruitstrevend en is financieel gezond. De divisie kenmerkt zich door diversiteit in afdelingen, focusgebieden en belangen. De huidige divisiemanager en medisch-wetenschappelijke divisiemanager hebben door intensieve samenwerking en oprechte betrokkenheid de onderlinge verbinding tussen afdelingen versterkt. Er ligt een stevige uitdaging voor de nieuwe manager om de huidige positie te consolideren en daarnaast vooruitstrevend te werk te gaan en de externe positie van de divisie uit te bouwen. De divisie heeft verbindend en stevig leiderschap nodig om zowel de afzonderlijke afdelingen, als het geheel zowel in- als extern te kunnen vertegenwoordigen. Gedurfd ondernemerschap is hierbij van belang, om met externe samenwerking in de toekomst een concurrerende positie te behouden op het gebied van onderzoek, onderwijs en zorg.

Resultaatgebieden:
 • Ontwikkelt een strategische koers voor de divisie, binnen de strategie van het UMC Utrecht.
 • Ontwikkelt voor de divisie een geïntegreerd beleid en draagt zorg voor de uitvoering hiervan door verdeling van budgetten, maken van noodzakelijke organisatorische keuzes, realiseren van een wendbare organisatie die flexibel in kan spelen op nieuwe (en onverwachte) ontwikkelingen, monitoren van de voortgang en risico’s van de uitvoering en het rapporteren aan de Raad van Bestuur over de behaalde resultaten.
 • Geeft adequate sturing aan de bedrijfsvoering van de divisie op de terreinen onderzoek, onderwijs en zorg, in nauwe samenwerking met de medisch wetenschappelijk divisiemanager en het leiderschapsteam van de divisie.
 • Geeft leiding aan leidinggevenden en medewerkers die de divisie ondersteunen in het uitvoeren van haar taak en zorgt voor een juiste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting.
 • Draagt zorg voor een op samenwerking en resultaat gericht, veilig arbeidsklimaat en waarborgt goede samenwerking met andere organisatorische eenheden in het UMC Utrecht.
 • Is verantwoordelijk voor slagvaardige besluitvorming binnen de divisie, zorgt voor verbinding en verheldert wie waarvoor verantwoordelijk is. Ontwikkelt en onderhoudt daartoe een efficiënte en effectieve communicatie- en overlegstructuur.
 • Inspireert en draagt de UMC kernwaarden uit in woord en daad (betrokken en gedreven, vernieuwen en nooit uitgeleerd, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen).
 • Adviseert de Raad van Bestuur over strategie en beleid voor het UMC Utrecht als geheel. Draagt bij aan de te ontwikkelen UMC-brede visie op het vlak van zorg en bedrijfsvoering en leidt mogelijk in opdracht van de Raad van Bestuur programma’s en projecten die hieruit voortkomen.

Divisievoorzitterschap
De rol van divisievoorzitter is bij de MWDM of de DM belegd. De divisievoorzitter vertegenwoordigt de divisie in het Strategisch UMC Overleg en het Operationeel UMC Overleg. In onderling overleg wordt bepaald bij wie de rol van voorzitter wordt belegd.

Functie-eisen

Profiel

Functie eisen:
De divisiemanager beschikt over:
 • Ruime leidinggevende ervaring in grote en complexe organisaties met professionals.
 • Stevige kennis van en ervaring met het brede terrein van bedrijfsvoering (Financiën, HR, ICT, communicatie en externe relaties).
 • Een academische opleiding, bij voorkeur op het gebied van bedrijfskunde of economie.

Persoonlijkheidskenmerken:
 • Kan omgaan met verschillende dynamiek binnen en tussen divisie(s) en beschikt over stevigheid en strategische kwaliteiten en kwaliteiten op het gebied van planning en uitvoering van bestuurlijke besluitvorming.
 • Heeft overzicht en abstractievermogen en is in staat om strategie naar een heldere koers met concrete doelen te vertalen.
 • Heeft oog voor veranderingen in de maatschappij en is in staat om daar proactief op in te spelen. Kansrijke elementen uit maatschappelijke en technische ontwikkelingen worden daarbij vertaald en geïmplementeerd in de organisatie.
 • Gezien de samenstelling van het team gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

U herkent zich in de vastgestelde generieke UMC leiderschapscompetenties en de specifieke competenties zoals vastgesteld voor de divisieleiding. U vervult hierin een voorbeeldrol voor de medewerkers binnen de divisie.

Generieke leiderschapscompetenties:
Patiënt-/klantgericht, Samenwerken, Mensgericht, Vernieuwen, Resultaatgericht.

Specifieke competenties voor divisiemanagement:
 • Omgevingsoriëntatie: is op de hoogte van vakinhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en zet deze kennis effectief in voor de patiënt en de organisatie.
 • Organisatiesensitiviteit: vindt een goede afstemming tussen eigen belangen en die van de ander, waarbij steeds het organisatiebelang voorop staat.
 • Coachen: ondersteunt werknemers in hun persoonlijke ontwikkeling.
 • Ondernemerschap/initiatief: signaleert kansen en mogelijkheden en handelt daarnaar, durft hierbij verantwoorde risico’s te nemen.
 • Besluitvaardigheid: neemt beslissingen als de situatie daar om vraagt, hakt knopen door en schept duidelijkheid.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime positie met een inschaling binnen schaal 17 van de CAO Universitair Medische Centra (all-in bruto jaarsalaris maximaal circa € 138.000,-). Standplaats Utrecht.

Selectietraject

De werving en voorselectie is – naast interne werving – uitbesteed aan Boer & Croon. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor bij het UMC Utrecht. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Het streven is de procedure af te ronden in mei.

Contactinformatie

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 28 maart uw cv en
motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt (via 020 - 301 43 07).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct