Close

Close

Directeur Markt & Ontwikkeling for Lentis

Printscreen 5

Bedrijfsinformatie

Lentis

Lentis is één van de oudste zorgorganisaties in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Na vele jaren geestelijke gezondheidszorg, forensische gezondheidszorg én ouderenzorg te hebben geboden heeft Lentis onlangs gekozen voor een nieuw model en een nieuwe fase in de samenwerking van de samenstellende delen van het concern. De drie zorgonderdelen van het huidige Lentis – Lentis GGZ, Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag en Dignis – worden zelfstandig, maar blijven nauw met elkaar samenwerken. Vanuit die zelfstandigheid is er meer ruimte voor focus op het eigen zorgproces en de eigen maatschappelijke opdracht. De drie organisaties worden zelfstandige stichtingen met een eigen bestuur en eigen toezicht. Daarmee ontstaan drie wendbare organisaties, die snel kunnen inspelen op ontwikkelingen in de samenleving en in de markt.

Via verschillende samenwerkingsverbanden blijven de drie organisaties met elkaar verbonden. Zo wordt een deel van de ondersteunende functies, waaronder (delen van) ICT, inkoop, vastgoedbeheer en het facilitair bedrijf, ondergebracht in een samenwerkingsverband dat bestuurd wordt door de deelnemende lidinstellingen. Overige ondersteunende functies worden verplaatst van centraal (concern) naar decentraal (zelfstandige stichtingen).

Lentis GGZ


Lentis GGZ biedt geestelijke gezondheidszorg aan kwetsbare doelgroepen van verschillende leeftijden. Het doel van Lentis GGZ is het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de cliënten, patiënten en hun naasten. De medewerkers van Lentis GGZ zijn betrokken, beschikbaar en betrouwbaar. ‘De mens en zijn verhaal’ is het uitgangspunt. Lentis GGZ geeft hier betekenis aan door zich te richten op vier doelen:
 • Het versterken van autonomie (eigen regie).
 • Het vergroten van persoonlijk functioneren.
 • Het vergroten van maatschappelijk participeren.
 • Het verbeteren van de kwaliteit van leven, onder andere door het verlichten van lijden.
Lentis GGZ wordt gevormd door de onderdelen acute ggz, electieve ggz, FACT, ouderenpsychiatrie langdurige zorg en wonen en kinder- en jeugdpsychiatrie en biedt op vrijwel alle deelterreinen van de GGZ zorg aan. Lentis GGZ is 24 uur per dag beschikbaar voor mensen uit de regio die acute zorg nodig hebben. Lentis GGZ wil op deze wijze een zorgaanbieder zijn die zichtbaar en dichtbij de burgers in Noord-Nederland opereert. Daarnaast komen mensen voor bepaalde complexe aandoeningen uit het hele land naar Lentis GGZ voor unieke specialistische expertise die nergens anders beschikbaar is.

In totaal biedt Lentis GGZ zorg aan ruim 28.000 mensen en werk aan ongeveer 2.100 medewerkers. De omzet bedraagt ongeveer € 180 miljoen.

Voor meer informatie over Lentis GGZ zie: www.lentis.nl.

Context en uitdagingen


De transitie van het oude concernmodel naar het nieuwe samenwerkingsmodel, betekent dat binnen Lentis GGZ gewerkt wordt aan een nieuwe, toekomstbestendige organisatie. Daar is in het afgelopen jaar al fors op ingezet.

Vanuit de behoefte aan een inspirerende missie, visie en kernwaarden, die richting en betekenis aan het werk geven, is een missie- en visietraject in gang gezet. Dit traject moet duidelijk maken waar Lentis GGZ voor staat en welke waarden leidend zijn in het handelen. Een heldere en inspirerende missie helpt ook om focus aan te brengen en keuzes te maken in onder andere de positionering, het dienstenportfolio en de ordening van werkprocessen.

In de nieuwe organisatie wil Lentis GGZ op waarden sturen. De organisatie wil toewerken naar een cultuur waarin vertrouwen centraal staat en waar zoveel mogelijk regelruimte ontstaat voor professionals en zorgteams. Met een aantrekkelijk werkklimaat, waarbinnen samenwerken, leren en verantwoordelijkheid nemen vanzelfsprekend zijn. Het werken aan deze cultuur verloopt niet vanuit een specifiek cultuurprogramma, maar komt terug in de waarden en de besturingsfilosofie.

In de organisatiebesturing wil Lentis GGZ meer oog hebben voor de langere termijn dan nu het geval is. Dat vraagt om een voortdurende alertheid op ontwikkelingen in de omgeving en op de eisen van belanghebbende partijen, waaronder cliënten, familieleden, verwijzers, financiers, toezichthouders. Het vraagt ook om een nieuwe planning & control cyclus, waarin de blik meer naar voren is gericht. Onder andere met een meerjarenbegroting die aansluit op de ambities en kaders.

In 2021 gaat een leiderschapsprogramma van start dat nauw aansluit op de voorgaande punten.

Directiestructuur


Uit het voorgaande blijkt dat Lentis GGZ op een andere leest wordt geschoeid. Deze ingezette lijn wordt onderstreept door de invoering van een nieuwe directiestructuur en een nieuwe samenstelling van het directieteam. Deze nieuwe structuur wordt hieronder beschreven.

Primair proces

Gelet op de omvang van Lentis GGZ en de uitdagingen waar de organisatie voor staat, wordt gestart met vijf clusters die nauw aansluiten op de huidige structuur. Deze clustering is niet in beton gegoten. Na afronding van de visievorming wordt de clustering opnieuw bekeken en zo nodig aangepast. Ieder cluster wordt aangestuurd door een directeur Zorg & Bedrijfsvoering. De directeuren Zorg & Bedrijfsvoering zijn ieder integraal verantwoordelijk voor een eigen eenheid en zijn bovendien samen verantwoordelijk voor het geheel.

Ondersteunende diensten

In de nieuwe structuur wordt uitgegaan van drie directies op de ondersteunende diensten, te weten:
 • Directie Leren & Presteren, met als aandachtsgebieden HR en Opleiden;
 • Directie Financiën, Middelen & Informatie, met als primaire aandachtsgebieden financiën, planning & control en informatiemanagement;
 • Directie Markt & Ontwikkeling, met als aandachtsgebieden zorgverkoop, research & development en innovatie.
  Deze directies worden aangestuurd door een directeur.
Directieteam
De directeuren Zorg & Bedrijfsvoering en de directeuren van de ondersteunende diensten vormen met elkaar, en met de twee bestuurders, de bestuurssecretaris en de voorzitter van de professionele staven, het nieuwe directieteam van Lentis GGZ.

De leden van het directieteam hebben ieder hun eigen, portefeuille-gebonden, integrale verantwoordelijkheid, maar dragen daarnaast nadrukkelijk verantwoordelijkheid voor het geheel en voor de samenwerking met de collega’s. Primair proces en ondersteuning zijn sterk en wederkerig met elkaar verbonden. Daarbij wordt slagkracht gerealiseerd door efficiënt te overleggen en snel met elkaar te schakelen en vanuit die verbinding één koers te varen. De directie- en besluitvormingsstructuur maakt het mogelijk focus en overzicht te houden en slagvaardig te kunnen opereren en te anticiperen.

Naast de reguliere werkzaamheden heeft het directieteam de komende jaren een nadrukkelijke ontwikkelopdracht gericht op het bouwen aan een wendbare en aantrekkelijke organisatie. De besturingsfilosofie zal handen en voeten moeten krijgen. Daarin heeft het nieuwe directieteam een voorbeeldrol te spelen. In het leiderschapsprogramma, dat in 2021 gaat draaien vormt het nieuwe directieteam zelf een lerende groep.

Functieomschrijving

Directeur Markt & Ontwikkeling

De functie Directeur Markt & Ontwikkeling is een nieuwe functie. De directeur geeft leiding aan Lentis Research en de afdeling Zorgverkoop en is verantwoordelijk voor de resultaten van deze afdelingen, dat wil zeggen voor gunstige zorgverkoopafspraken met financiers en voor een research & development (R&D) beleid afgestemd op de strategische koers van Lentis GGZ. Hij/zij is daarnaast, in gezamenlijkheid met collega directeuren, verantwoordelijk voor het resultaat van Lentis GGZ als geheel.

De directeur Markt & Ontwikkeling organiseert continu alertheid op kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkelingen in de zorgmarkt en op zorginhoudelijk terrein. Vertaalt de ontwikkelingen naar toegankelijke rapportages en analyses, die zicht geven op korte en lange termijn effecten op de jaarplannen van de zorgclusters en op het meerjarenplan.

Vanuit de missie en visie en het vastgestelde dienstenportfolio werkt de directeur Markt & Ontwikkeling aan een transparante en aantrekkelijke merkenstructuur en positionering van Lentis GGZ. Hij/zij stelt een marketingplan op en regisseert de uitvoering en monitort de ontwikkelingen.

De directeur Markt & Ontwikkeling rapporteert aan de Raad van Bestuur van Lentis GGZ, aan het lid met de portefeuille Bedrijfsvoering.

Taken, verantwoordelijkheden en resultaatgebieden


Beleid en ontwikkeling:

 • Bepaalt als lid van het directieteam van Lentis GGZ mede de visie van de organisatie en is medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van het strategisch organisatiebeleid;
 • Signaleert en onderzoekt actief relevante vakinhoudelijke ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en vertaalt deze in strategische keuzes met betrekking tot het zorgaanbod van Lentis GGZ;
 • Vertaalt en/of draagt zorg voor de vertaling van het vastgestelde beleid naar procedures en processen en de inrichting van bedrijfsprocessen binnen de afdelingen, ondersteunt bij de implementatie ervan en beheerst risico’s.

 • Adviseren en ondersteunen Raad van Bestuur en Directieteam:
 • Signaleert en onderzoekt relevante vakinhoudelijke ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en vertaalt deze naar een visie en strategisch beleid voor de onderdelen zorgverkoop en research & development (R&D). Voorstellen zijn gefundeerd, onderling samenhangend, breed afgestemd en dragen bij aan het verwezenlijken van de ambitie en visie van Lentis GGZ;
 • Adviseert op basis van gesignaleerde ontwikkelingen het management en de Raad van Bestuur met betrekking tot klantaanwas, klantbehoud, klantopbrengst en klanttevredenheid;
 • Draagt zorg voor samenhang in beleid van verschillende opdrachtgevers en stimuleert lange termijn contracten;
 • Adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur en collega-directeuren op het terrein van zorgfinanciering en daarmee samenhangende financiële en bedrijfseconomische aangelegenheden na analyses;
 • Adviseert de Raad van Bestuur over eventuele mismatches tussen de propositie van Lentis GGZ en de marktontwikkelingen en hoe deze kunnen worden verholpen.

 • Leidinggeven:
 • Geeft leiding aan de afdelingen Zorgverkoop en Lentis Research en weet daarbij een goed en positief werkklimaat te realiseren waarbij de onderlinge relaties van essentieel belang zijn;
 • Bewaakt de kennis en kunde van medewerkers en zorgt voor deskundigheidsbevordering zodat zij in staat zijn hun werkzaamheden professioneel en adequaat uit te voeren;
 • Zorgt voor een kwalitatief en kwantitatief verantwoorde personele bezetting en zorgt voor de uitvoering van het personeelsbeleid;
 • Vertaalt het vastgesteld beleid naar jaarplannen voor de afdelingen;
 • Beheert het budget;
 • Bewaakt afgesproken doelstellingen, signaleert en analyseert knelpunten en stuurt bij waar nodig.

 • Inhoudelijk:
 • Ten behoeve van eenduidig overleg met de stakeholders van Lentis GGZ organiseert de directeur Markt & Ontwikkeling een klantrelatiesysteem, waardoor alle relevante informatie over contracten, afspraken, klachten en wensen snel toegankelijk is;
 • Is verantwoordelijk voor de zorgverkoop en voor gunstige afspraken over tarieven en volumes;
 • Signaleert relevante (politieke en maatschappelijke) ontwikkelingen in het werkveld en binnen de organisatie en komt op basis hiervan met initiatieven voor strategische beleidsontwikkeling op het terrein van verkoop en portfoliomanagement;
 • Doet onderzoek of laat onderzoek doen naar relevante ontwikkelingen, naar mogelijkheden voor innovatie en maakt impact- en risicoanalyses;
 • Signaleert kansen en risico’s in de zorgmarkt en ondersteunt collega’s om hierop in te spelen;
 • Is verantwoordelijk voor het genereren van subsidies voor onderzoek en/of
  productontwikkeling;
 • Is verantwoordelijk voor het marketingbeleid en zorgt voor een aantrekkelijke
  (markt)positionering van Lentis GGZ;
 • Monitort (inter)nationale ontwikkelingen binnen de GGZ en vertaalt nieuwe inhoudelijke mogelijkheden naar intern R&D beleid.

  Omgevingsmanagement:
 • Onderzoekt en initieert nieuwe samenwerkingsmogelijkheden en vertegenwoordigt daarbij de organisatie;
 • Onderhoudt contacten en bouwt een netwerk op strategisch niveau met in- en externe stakeholders;
 • Onderhandelt met opdrachtgevers, financiers en andere samenwerkingspartners en sluit contracten af binnen verstrekt mandaat;
 • Initieert contacten met de landelijke politiek en adviseert namens de organisatie de politiek;
 • Is verantwoordelijk voor klanttevredenheidsonderzoek en onderneemt actie om de
  klanttevredenheid verder te vergroten;
 • Participeert in diverse in- en externe overlegvormen (landelijk en regionaal), zoals onder meer bij het ministerie van VWS, de NZa en de koepelorganisatie.

Functie-eisen

Profiel Lentis GGZ is op zoek naar een verbindend en inspirerend netwerker met een brede kennis van (ontwikkelingen in) de GGZ. In de nieuwe organisatie wil Lentis GGZ focussen op kwalitatief hoogwaardige zorg, waarbij vraag en aanbod optimaal worden afgestemd. De nieuwe directeur Markt & Ontwikkeling begrijpt als geen ander dat een effectieve synchronisatie van de binnen- en buitenwereld van essentieel belang is voor een gezonde en duurzame financiering van de zorg.

Functie-vereisten
• Een relevante academische masteropleiding op het gebied van de GGZ (bijv. gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog, psychiater) en/of op het gebied van bedrijfsvoering (bijv. bedrijfskundige, bedrijfseconoom, MBA);
• Bewezen succesvolle ervaring in een vergelijkbare functie op het gebied van zorgverkoop, verkregen in een zorgorganisatie;
• Kennis van marktontwikkelingen, landelijk beleid en financieringsstromen in de GGZ, en in staat deze te vertalen in beleidskeuzes en kaders;
• Kennis van wetenschappelijke en vakinhoudelijke ontwikkelingen in de GGZ ten behoeve van het vertalen naar beleidskeuzes en kaders;
• Kennis van en ervaring met het realiseren van veranderingsprocessen in complexe organisaties.

Persoonlijkheidskenmerken
• Een verbindend en inspirerend netwerker met een brede kennis van (ontwikkelingen in) de branche;
• Iemand die snel verbanden legt, oog heeft voor kansen en win-win situaties en daarbij het cliëntperspectief, het maatschappelijk belang en het organisatiebelang aan elkaar weet te verbinden;
• Kennis van zaken en een besluitvaardige en coachende stijl van leidinggeven op basis van geïnformeerd vertrouwen;
• Organisatiesensitiviteit en een goed ontwikkeld gevoel voor mensen met hun specifieke belangen en drijfveren;
• Focus op continu leren, innovatie en vernieuwing;
• Een sterk ontwikkeld gedragsrepertoire ten behoeve van het aangaan van relaties met relevante stakeholders en met collega’s;
• Lef, moed en ondernemerschap;
• De bereidheid en het vermogen om teamprestatie boven het individuele belang te stellen;
• Streeft een hoog kwaliteitsniveau na;
• De bereidheid en het vermogen om continu te reflecteren op het eigen functioneren, feedback te vragen en te ontvangen en daarvan te leren, niet alleen binnen het eigen aandachtsgebied maar ook op het gebied van persoonlijke vaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en arbeidsvoorwaarden

Het betreft in beginsel een fulltime positie. Ingeschaald in FWG75 van de CAO GGZ.
(maximaal € 7.934- bruto per maand op basis van 36 uur per week, exclusief 8,33%
vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering. Beiden berekend over het verdiende
jaarsalaris).

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Lentis GGZ. Daar vindt de verdere selectie plaats. Het beoogde tijdsschema voor de procedure ziet er als volgt uit:

Week 7 Plaatsing vacature online
Week 8-10 Search kandidaten en responstermijn (17 maart)
Week 11-12 Preselectie-gesprekken bij Boer & Croon / Voordracht kandidaten / Gesprekken bij Lentis
Week 13 Assessment* / Referentiecheck en benoeming kandidaat

* Alle kandidaten voor de posities in het nieuwe directieteam maken een ontwikkelassessment. Het assessment is afgestemd op de competentieprofielen van de directieprofielen.

Contactinformatie

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 17 maart 2021 uw cv en motivatiebrief. U kunt uw brief richten aan Boer & Croon, t.a.v. mevrouw J. van der Kruijs. Voor vragen kunt u haar bereiken via het secretariaat van Boer & Croon (020-3014307).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct