Close

Directeur Expect Jeugd for Partners voor Jeugd

Direct solliciteren
Logo uitgeknipt voor onze site

Bedrijfsinformatie

Partners voor Jeugd is een landelijk samenwerkingsverband van organisaties die actief zijn in de jeugdbescherming, jeugdreclassering en jeugdhulp in gezinsvormen, te weten William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, William Schrikker Gezinsvormen en De Jeugd- & Gezinsbeschermers. Voor de vakinhoudelijke ondersteuning, borging van de zorgkwaliteit en expertise alsook het leveren van expertise aan externe partijen maakt naast deze drie uitvoeringsorganisaties een expertisecentrum onderdeel uit van het samenwerkingsverband: Expect Jeugd. De organisatie zet zich in om kwetsbare kinderen en jongeren te beschermen en te versterken, zodat zij veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Partners voor Jeugd verricht hiervoor verschillende activiteiten, zowel voor kinderen en jongeren als de ouders. De organisatie is de spil tussen de gemeente en de cliënt. Altijd gericht op het zo snel mogelijk organiseren van de juiste zorg en de juiste plek voor de cliënt. De organisatie heeft 1.400 medewerkers en ruim 13.000 cliënten. De omzet bedroeg in 2021 ruim € 136 miljoen.

Structuur
Partners voor Jeugd is een concern en kent de volgende vier werkmaatschappijen:
 • William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (WSS JB&JR)
 • William Schrikker Gezinsvormen (WSGV)
 • De Jeugd- & Gezinsbeschermers (DJGB)
 • Expect Jeugd expertisecentrum (EJ)
Het onderdeel Bedrijfsondersteuning (BO) is verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte ondersteuning van deze werkmaatschappijen.

De werkmaatschappijen en Bedrijfsondersteuning worden aangestuurd door directeuren, die samen het Partner Overleg vormen. Het geheel staat onder leiding van een tweehoofdige Raad van Bestuur.

Voor meer informatie over de organisatie en het organogram zie: www.partnersvoorjeugd.nl.

Expect Jeugd

Expect Jeugd is een uniek onderdeel van Partners voor Jeugd. Sinds de oprichting in 2003 heeft het expertisecentrum een stevige positie verworven binnen en buiten het concern. De primaire taak van het expertisecentrum is het verder ontwikkelen en delen van kennis en expertise voor passende zorg en ondersteuning van een bijzondere doelgroep, namelijk: kinderen (van ouders) met een beperking en/of ernstige opvoed- en opgroeiproblemen. Expect Jeugd verbindt wetenschappelijke kennis met praktijkkennis en ervaringskennis en vertaalt dit in concreet toepasbare kennis, methoden, tools, en opleidingen. Samen met diverse partners uit wetenschap en praktijk wil Expect Jeugd het verschil maken voor de doelgroepen van Partners voor Jeugd.
Hiertoe houdt Expect Jeugd zich bezig met het ontwikkelen en delen van (vakinhoudelijke) kennis, het organiseren van het leren en ontwikkelen (gericht op vakinhoudelijke ontwikkeling) binnen en buiten Partners voor Jeugd, de (door)ontwikkeling van en onderzoek naar methoden en tools, monitoren en ontwikkelen van de zorginhoudelijke kwaliteit, verzorgen van de juridische ondersteuning in het primaire proces en inhoudelijke consultatie bij complexe casuïstiek.

Expect staat voor EXpertise, Praktijkkennis, Ervaringskennis, Co-creatie en Toepassing. Expect Jeugd staat voor verwachting en hoop en de naam geeft uitdrukking aan de missie, visie en kernwaarden van het expertisecentrum.

Missie
Het is de missie van Partners voor Jeugd om kwetsbare kinderen en jongeren te beschermen en versterken, zodat zij veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Het is belangrijk dat kinderen, jongeren en hun ouders snel en effectief geholpen worden. Door professionals die weten en doen wat werkt. Binnen organisaties die daarvoor de juiste randvoorwaarden scheppen. De bijdrage van Expect Jeugd aan deze missie is tweeledig:
1. Expect Jeugd versterkt het vakmanschap van professionals die met deze kwetsbare gezinnen en jongeren werken, zodat zij weten wat werkt, geïnspireerd zijn, zich goed toegerust voelen voor hun vak en verantwoorde hulp kunnen leveren aan de doelgroepen van Partners voor Jeugd.
2. Expect Jeugd maakt zich sterk voor de specifieke behoeften van de doelgroepen bij organisaties, beleidsmakers en financiers, zodat deze tijdig onderkend worden en passende hulp en ondersteuning voldoende beschikbaar komt.
Expect Jeugd werkt voor en met professionals, organisaties en beleidsmakers in de jeugdbeschermings- en jeugdstrafrechtketen, zowel in het preventieve als in het gedwongen kader.

Visie
Werken vanuit partnerschap: expertise is niet iets wat gebracht wordt, maar wat in gezamenlijkheid door co-creatie tot stand komt. Wij doen dit door praktijkkennis te stimuleren, uit te dagen en te verbinden met ervaringskennis en theoretische kennis over wat werkt. De kennis en ervaringen vanuit de casuïstiek zijn het vertrekpunt. In een heen en weer proces ontstaat zo nieuwe kennis die breed toepasbaar wordt gemaakt in de vorm van bruikbare kennisproducten (zoals trainingen en tools).

Kernwaarden
 • Moedig
 • Verbindend
 • Respectvol
 • Reultaatgericht
 • Betrouwbaar
Expect Jeugd wordt aangestuurd door een directeur. De huidige directeur maakt binnenkort de overstap naar een andere positie buiten de organisatie, waardoor er een vacature ontstaat. In dit profiel gaan wij verder in op de positie van directeur Expect Jeugd.

Functieomschrijving

Uitdagingen / Strategische agenda Expect Jeugd

De externe ontwikkelingen in de jeugdzorg, -bescherming en -reclassering en de toenemende aandacht voor mensen met een LVB en kinderen die te maken krijgen met een hoogconflict-scheiding van hun ouders, brengen kansen en bedreigingen met zich mee. Voor de kwetsbare doelgroepen van Partners voor Jeugd, maar ook voor Expect Jeugd zelf. De toekomst van het stelsel van jeugdbescherming en jeugdreclassering is nog ongewis, maar er is een duidelijke beweging naar meer regionalisering, meer preventieve en vroegtijdige hulp in en om het lokale team, meer generalistisch werken met ‘invliegen’ van specialismen en het zoeken naar goede manieren om regionaal multidisciplinair en domeinoverstijgend samen te werken. Dit is belangrijk om in ogenschouw te nemen voor een landelijk (en niet regionaal ingebed) expertisecentrum dat zich vooral richt op cliënten met specialistische behoeften.

Kansen liggen in de behoefte aan landelijke kennisdeling, professionalisering, onderzoek en ontwikkeling zoals we zien in de steeds verdergaande samenwerking rond effectieve jeugdbescherming en jeugdreclassering en (in beperkte mate) in het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. De ambitie en de opdracht voor Expect Jeugd is daarom om de kennisdeling en het vakmanschap over de doelgroepen van Partners voor Jeugd te versterken en de bijzondere behoeften van cliënten met een beperking en/of ernstige opvoed- en opgroeiproblematiek effectief onder de aandacht te brengen.

Hiertoe is het onder andere van belang om de relatie te versterken met ministeries (VWS, J&V) en gemeenten in de fase van beleidsvorming rondom kwetsbare doelgroepen en meer projecten uit te voeren met externe financiering. Door hierop te focussen nemen de mogelijkheden toe om de doelgroep te ondersteunen.

Belangrijkste doestellingen:
1. Positioneren als hét landelijke expertisecentrum voor het beschermen en versterken van kinderen, jongeren en hun ouders, die kwetsbaar zijn door een beperking of complexe problematiek, door een goede inhoudelijke positionering, het onderhouden van het netwerk en het creëren van draagvlak met relevante stakeholders. Daaronder valt niet alleen de jeugdzorg, maar ook de VG-sector en de volwassenzorg.
2. Relevant houden van producten en diensten door het verbinden van kennis en ervaring van professionals, wetenschappers en deze toepasbaar maken, samen lerend doen wat werkt (co-creatie).
3. Toonaangevend zijn in innovatieve werkwijzen voor de jeugdbescherming, jeugdreclassering en jeugdhulp en daarin optimaal de samenwerking zoeken over de grenzen van disciplines en sectoren, binnen en buiten Partners voor Jeugd.
4. Blijven opkomen voor de specifieke behoeften van kwetsbare cliënten en van de professionals die met hen werken.

Functie

De directeur geeft direct leiding aan een tweetal managers, de directiesecretaris en twee ondersteunende medewerkers. De directeur geeft sturing en elan aan Expect Jeugd, gericht op het verder ontwikkelen van een cultuur waarin medewerkers zich thuis voelen en optimaal kunnen ontwikkelen.

De directeur is verantwoordelijk voor het realiseren van de strategische doelstellingen, de kwaliteit van de dienstverlening en een gezonde (financiële) bedrijfsvoering van Expect Jeugd. Continueert interne en externe samenwerkingsverbanden en bouwt deze uit waaronder met andere instellingen voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en jeugdhulp, alsook aanpalende sectoren; samen lerend doen wat werkt. Daarnaast is de directeur verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid in het primaire proces van Partners voor Jeugd en daarin sparringpartner van de directeuren in het primaire proces en de Raad van Bestuur.

De directeur rapporteert aan de Raad van Bestuur en maakt onderdeel uit van het Partner Overleg. Hij/zij is medeverantwoordelijk voor en levert een bijdrage aan de bredere ontwikkeling van Partners voor Jeugd.

Functie-eisen

Partners voor Jeugd is op zoek naar een ervaren en verbindende leidinggevende. Gericht op samenwerking zowel in- als extern, waarbij het nemen van verantwoordelijkheid door medewerkers wordt gestimuleerd, waarin afspraken worden nagekomen en waarbij inhoud en bedrijfsvoering hand in hand gaan.

Hij/zij doet dit vanuit een grote betrokkenheid en inhoudelijke kennis, op een mensgerichte manier, duidelijk en resultaatgericht. Transparant, open en eerlijk. Communiceert makkelijk en weet mensen mee te nemen in veranderingen en ontwikkelingen. Met ervaring in het (bege)leiden van veranderprocessen.

Functie-eisen
 • Afgeronde academische opleiding;
 • Bedrijfsmatig sterk en met cijfermatig inzicht;
 • Aantoonbare affiniteit met en bij voorkeur ervaring in de jeugdzorg of aanpalende sector met vergelijkbare dynamieken;
 • Aantoonbare ervaring met veranderprocessen en vraagstukken in complexe (zorg)organisaties en in staat om uitgezette lijnen vast te houden;
 • Ervaring (in de samenwerking) en bekendheid met gemeenten en andere relevante stakeholders is een pré.
Gevraagde competenties
 • Verbindend leiderschap gestoeld op het geven van vertrouwen en ruimte aan professionals binnen de geschetste kaders;
 • Gericht op samenwerking en het bevorderen van samenwerking tussen anderen;
 • Resultaatgericht: stelt doelen en heeft bewezen bij uitstek gericht te zijn op en in staat te zijn tot het daadwerkelijk bereiken van resultaat;
 • Communicatief: toegankelijk en inspirerend voor anderen en daagt hen uit;
 • Open, transparant, eerlijk;
 • Relativeringsvermogen: kan goed omgaan met de dynamiek in de sector;
 • Innovatief: in staat los te komen van bestaande structuren en processen en te komen met nieuwe ideeën en initiatieven;
 • Motivatie voor het werken in een collegiaal team; in staat en bereid collegiale verantwoordelijkheid te dragen voor het gehele beleid;
 • Daadkrachtig, stevig, gezaghebbend en in balans; pakt door vanuit resultaatgerichtheid.
Diversiteit
Het cliëntenbestand van Partners voor Jeugd is even divers als de samenleving. Partners voor Jeugd streeft naar een personeelsbestand dat hiervan een goede afspiegeling is en wil een diverse en inclusieve organisatie zijn die ruimte biedt aan iedereen, op alle niveaus.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en vergoeding

Het betreft een positie voor 36 uur per week. Ingeschaald in schaal 14 van de CAO Jeugdzorg (maximaal € 8.792,- bruto per maand in 2023) op basis van 36 uur per week, exclusief 8% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering; beide berekend over het verdiende jaarsalaris. De standplaats is Amsterdam.

De secundaire arbeidsvoorwaarden (conform CAO Jeugdzorg) zijn goed en omvatten onder meer:
 • Werk dat ertoe doet en waarmee je een betekenisvolle bijdrage kunt leveren aan een veilige en kansrijke jeugd voor kwetsbare kinderen en jongeren.
 • Volop mogelijkheden voor ontwikkeling, met onder andere toegang tot het opleidingen- en expertisecentrum van Partners voor Jeugd.
 • Een NS-Businesscard, een goede reiskostenvergoeding, laptop en iPhone.

Contactinformatie

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor het begeleiden van het proces van werving en selectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Partners voor Jeugd. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in december.
 • Week 45-46: Benaderen kandidaten en responstermijn (20 november)
 • Week 47-48: Gesprekken bij Boer & Croon / Presentatie van kandidaten
 • Week 49-50: Vervolggesprekken bij Partners voor Jeugd / Referentiecheck en benoeming kandidaat
Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 20 november uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan Anne van Herwijnen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anne van Herwijnen (via 020 - 301 4100).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct!