Close

Close

Directeur Den Haag Werkt for Gemeente Den Haag

DH Logo

Bedrijfsinformatie

De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

De dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (SZW) van de gemeente Den Haag werkt met ongeveer 4.000 medewerkers en een groot aantal externe partners aan een inclusieve arbeidsmarkt in een schuldenzorgvrij Den Haag. De dienst biedt een vangnet voor ruim 100.000 burgers in de stad met als doel het creëren van bestaanszekerheid en het bieden van een perspectief zodat men naar vermogen mee kan doen in de samenleving. Het is daarmee verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, Wet sociale werkvoorziening, schuldhulpverlening en het gemeentelijk minimabeleid.
De dienst SZW bestaat uit een drietal directies: Inkomen, Participatie en Voorzieningen (IPV), Dienstverlening en Kwaliteit (D&K) en Den Haag Werkt (DHW).

De directie DHW is op 1 januari 2020 gestart vanuit een bundeling van het werkgeversservicepunt en de sociale werkvoorziening en staat voor een ‘Werk- en ontwikkelkans voor iedereen’. Kandidaten worden ondersteund met het ontwikkelen van vaardigheden en het wegnemen van belemmeringen voor het verkrijgen en behouden van werk. Werkgevers en sociaal ondernemers worden ondersteund bij het invullen van inclusief werkgeverschap en/of de invulling van social return. Ook kunnen bedrijven opdrachten bij DHW uitbesteden of een deel van het productieproces door mensen van DHW laten uitvoeren. Dit alles staat ten dienste van de centrale opdracht van DHW: ‘Zoveel mogelijk mensen aan het werk bij zo gewoon mogelijke werkgevers, in een zo gewoon mogelijke baan tegen een zo gewoon mogelijk loon’.

Het creëren en realiseren van een degelijk vangnet voor sociale werkgelegenheid is een belangrijk thema voor de Gemeente Den Haag. De Gemeenteraad en wethouders zijn nauw betrokken. De bevlogenheid van de Dienst is groot en opereert in een dynamische context. Deze setting geeft ruimte voor vernieuwing en integrale samenwerking in het hele domein. Initiatieven als de “STIP-banen” zijn daar voorbeeld van.

Voor meer informatie over Den Haag Werkt zie ook: www.denhaag.nl.

De organisatie


De Dienst SZW wordt gezamenlijk aangestuurd door Algemeen Directeur Fred Dukel en de directeuren van de drietal directies. De directie werkt vanuit het leiderschapsmodel van de 5 R-en: een goede Relatie, een heldere Richting, passende Ruimte, heldere afspraken over Rekenschap en gezamenlijke Reflectie.

Den Haag Werkt bestaat uit drie domeinen, die elk worden aangestuurd door een domeinmanager:
  • Domein Instroom & Arbeidsontwikkeling: gericht op het “werkfit” maken
  • Domein Werkgeversdienstverlening: ondersteunt en adviseert bedrijven rondom het plaatsen van kandidaten
  • Domein Werk in Opdracht: biedt een beschermende werkomgeving aan mensen die dat (nog) nodig hebben
De Afdeling Strategisch Accountmanagement, verbindt contacten tussen de interne organisatie en externe stakeholders.

Den Haag Werkt voert haar opgave uit in een dynamische omgeving, politiek-bestuurlijk maar ook in relatie tot de arbeidsmarkt. Dit vraagt om wendbaarheid, flexibiliteit en verbindend vermogen en een heldere koers. De pandemie en de maatregelen als ook de ontwikkelingen rondom de Energieacademie hebben grote impact gehad op de opbouw van de nieuwe organisatie. Daarnaast wacht een tijd van nieuwe ontwikkeling met nieuwe wetgeving vanuit het landelijke coalitieakkoord, een nieuw college en nieuw beleid. Vanaf nu zal de focus liggen op het goed borgen van de veranderingen, de verdere opbouw van de organisatie en het implementeren van nieuw ontwikkelde dienstverlening. Met als doel om deze, binnen de budgettaire kaders en in goede samenwerking met interne en externe partners, maximaal uit te voeren.

Functieomschrijving

De directeur

De directeur van Den Haag Werkt heeft kort geleden een nieuwe functie aanvaard buiten de gemeente Den Haag. Boer & Croon is gevraagd de zoektocht naar een nieuwe directeur te begeleiden, waarbij ook potentiële kandidaten uit de eigen organisatie de gelegenheid hebben te reageren.

De directeur Den Haag Werkt geeft vanuit integrale verantwoordelijkheid direct leiding aan een viertal (domein)managers op strategisch/tactisch niveau en indirect aan de overige ongeveer 650 ambtelijke medewerkers met daarnaast specifieke aandacht voor zo’n 2.000 doelgroep collega’s met een WW-dienstverband of in beschut werk. De directeur is onderdeel van het directieteam van de dienst SZW en werkt zowel binnen de dienst als daarbuiten samen met een groot aantal stakeholders aan het behalen van de gestelde doelen. Thema’s als opgave- en gebiedsgericht werken, data gedreven werken en samenwerking in maatschappelijke allianties staan centraal. Met het oog daarop wordt gezocht naar een inspirerend boegbeeld met oog voor de medewerkers, de behoeften van kwetsbare burgers, de werkgevers en de processen binnen deze grote operationele operatie.

Functie-eisen

Meer in het bijzonder wordt gezocht naar kandidaten die beschikken over de volgende kenmerken:
Aantoonbaar succesvol leiderschap in vergelijkbare functies bij grote, complexe organisaties met een veranderuitdaging
Kennis van en affiniteit met de opgaven en uitdagingen van het sociaal domein
Visie op de grote maatschappelijke dossiers binnen dat domein waar veel politieke, bestuurlijke en/of ambtelijke complexiteit aan de orde is
Kennis en ervaring op aspecten als het versterken van de samenwerking tussen beleid, uitvoering en ondersteuning, innovatie, leren en ontwikkelen, kostenbewustzijn en efficiënte bedrijfsvoering
Gericht op samenwerking, in staat om met tegenstrijdige belangen om te gaan, koersvast en vaardig in het managen van verwachtingen
Verbindend naar zowel de medewerkers als de buitenwereld in relaties en op inhoud
Zelfreflectief, in staat om verandering te realiseren door eigen voorbeeldgedrag, open voor feedback en effectief in de communicatie en samenwerking met anderen
Aantoonbaar betrokken met de burgers van Den Haag die hulp nodig hebben, zichtbaar in de stad en actief in stedelijke en regionale netwerken en allianties
Academisch werk- en denkniveau

Competenties en persoonlijkheid:


Is een toegankelijk boegbeeld, sociaal vaardig en verbindend, weet te inspireren en te enthousiasmeren
Is een integrale denker, gericht op samenwerking
Is duidelijk, consistent, en daadkrachtig, durft knopen door te hakken en brengt rust
Communicatief open en helder, spreekt mensen aan op hun verantwoordelijkheden en komt ook zelf de gemaakte afspraken na
Heeft een ondernemende en resultaatgerichte instelling, is vernieuwend en weet plannen om te zetten in realiteit
Hanteert een coachende stijl van leidinggeven, legt verantwoordelijkheden laag in de organisatie en geeft medewerkers ruimte en vertrouwen
Is maatschappelijk, politiek en bestuurlijk sensitief

Arbeidsvoorwaarden

De CAO-Gemeenten is op deze functie van toepassing. De honorering voor de directeur Den Haag Werkt is ingeschaald in schaal 17. De benoeming op arbeidsovereenkomst is voor onbepaalde tijd is en in de functie geldt een benoemingstermijn van 5 jaar te verlengen met 2 jaar.

Contactinformatie

De Gemeente Den Haag en Dienst SWZ wordt in deze procedure begeleid door Boer & Croon Executive Management (Boer & Croon). Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt uiteindelijk een aantal kandidaten voor aan de Gemeente Den Haag. Daar vindt de verdere selectie plaats. De selectiecommissie bestaat uit de gemeentesecretaris / algemeen directeur Den Haag (voorzitter) aangevuld met directeur P&O en de directeur Dienst SWZ. De benoemingsadviescommissie bestaat uit een GMT lid (voorzitter) aangevuld met directeuren/medewerkers van de dienst (max 4). De directeur Den Haag Werkt wordt benoemd door de gemeentesecretaris / algemeen directeur Den Haag. Vanuit Boer & Croon is Willemijn Boerse adviseur van de selectiecommissie.

Planning


De werving en voorselectie van kandidaten voor deze positie is uitbesteed aan Boer & Croon. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Gemeente Den Haag. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in mei.

Maart Search kandidaten en responstermijn (13 maart) / Gesprekken bij Boer & Croon / Voordracht van kandidaten bij de Gemeente Den Haag
Eerste helft April Selectie- en adviesgesprekken bij de Gemeente Den Haag
Tweede helft April Gesprek met de wethouder P&O en de aangewezen portefeuille wethouder
Eerste helft mei Arbeidsvoorwaardengesprek
Voordracht ter benoeming door gemeentesecretaris algemeen directeur Den Haag
Uiterlijk eind mei Benoeming

Reacties


Kandidaten kunnen zich melden door uiterlijk 13 maart een motivatiebrief en een curriculum vitae te uploaden. U kunt uw brief richten aan de Selectiecommissie Directeur Den Haag Werkt, t.a.v. mevrouw W.J. Broerse-Rienks. Voor vragen is zij te bereiken via het secretariaat van Boer & Croon (Marie Rahajaan, tel. 020-301 4307) of via haar mailadres: w.broerse@boercroon.nl.

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct!