Close

Close

Directeur Bedrijfsvoering for iHUB

Ihub logo witte achtergrond

Bedrijfsinformatie

Bij iHUB worden jeugdzorg, (voortgezet) speciaal onderwijs en jeugd GGZ onder één dak vormgegeven. Cliënten, leerlingen en hun ouders nog betere zorg en/of onderwijs bieden, passend bij hun leefwereld en de veranderende samenleving, dat is de drijfveer voor iHUB met haar merken Altra, Horizon, De Nieuwe Kans, De Opvoedpoli. iHUB werkt vanuit de waarden stoutmoedig, verbindend, deskundig, betrokken en koersgericht.

iHUB gelooft in de kracht van families en opereert vanuit de levenslust van een kind. In ieder leven gebeuren dingen waardoor je als persoon uit balans raakt. Een familie kan te maken krijgen met schulden, geweld, depressies, verslaving, psychische crisis of andere (gedrags)problemen maar ze heeft het vermogen om terug te veren en er sterker en wijzer uit te komen. iHUB heeft specialisten die families weer in hun kracht kunnen zetten en streeft naar een veerkrachtige generatie waarbij ouders en jongeren zelf de regie hebben over hun leven. Een generatie die handelt vanuit eigen kracht en mogelijkheden. Iedereen wil meedoen en ertoe doen. In een veerkrachtige generatie doen de kinderen en ouders van nu, straks volwaardig mee in de samenleving.

Om deze veerkrachtige generatie daadwerkelijk te realiseren heeft iHUB drie strategische doelen geformuleerd die de organisatie richting geeft en houvast biedt:
1. Ontwikkelen naar een vitale, lerende organisatie met aandacht en ruimte voor alle medewerkers.
2. Aantoonbaar ondersteunen van de veerkracht van kinderen met als uitgangspunt het kind en zijn relaties, autonomie en competenties.
3. Een leidende rol hebben in de transformatie van het ecosysteem van jeugdzorg en speciaal onderwijs.

De zorgactiviteiten van de merken van iHUB zijn ondergebracht in iHUB Zorg BV, de onderwijsactiviteiten in Stichting iHUB Onderwijs. De verschillende vormen van zorgverlening en speciaal onderwijs van de merken binnen iHUB zijn binnen vijf zorg- en drie onderwijsregio’s gebundeld en worden aangestuurd door regiodirecteuren. Hierdoor wordt het mogelijk om dichtbij cliënten in hun eigen regio, maar ook over de grenzen van de merken heen de krachten te bundelen tot een samenhangend pakket van oplossingen die werken.

In de gehele iHUB organisatie werken ca. 2.800 medewerkers op ongeveer 50 locaties in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland, met een totale omzet van ca. € 200 mln.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.ihub.nu.

Context

In 2016 werd de iHUB Alliantie opgericht om de samenwerking en innovatie van de deelnemende organisaties in de jeugdzorg en speciaal onderwijs te verbeteren. In 2018 is gestart met het opzetten en ontwikkelen van een overkoepelend Service Centrum om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren en de schaalvoordelen van een grotere organisatie vorm en inhoud te geven. Het Service Centrum is ondergebracht in Service Centrum iHUB BV. In 2021 werden ook Horizon, OVP, Altra en DNK juridisch geïntegreerd in Stichting iHUB.

De ondersteunende diensten Administratie en Control, Zorgadministratie, HRM, ICT, Facilitaire zaken, Huisvesting en Inkoop, Communicatie en Verkoop zijn centraal gebundeld in het Service Centrum. Waarbij de inkoopfaciliteit is uitbesteed aan een externe partij. Alle medewerkers van het Service Centrum hebben hun eigen leidinggevende binnen het Service Centrum. De relatie met de bestuurders, leidinggevenden en medewerkers van de werkmaatschappijen is hiermee een klantrelatie.

De vorming van het Service Centrum om het primair proces verder te ontlasten is inmiddels gereed en er komt steeds meer grip op de financiën. Komende jaren wil de organisatie verder professionaliseren, zodat vanuit deze basis de inhoud verder kan floreren vanuit een stabiele organisatie en aansturing. De processen, systemen en procedures zijn deels geharmoniseerd en zullen de komende jaren verder geïntegreerd worden. Voor de ondersteunende afdelingen zijn veelal nieuwe afdelingsmanagers aangetrokken om de meer complexe en grotere afdelingen op te bouwen.

Functieomschrijving

Uitdagingen

Nu de basis van de diverse afdelingen van het Service Centrum staat en de organisatie ook juridisch is verankerd in Stichting iHUB met daaronder de Stichting Onderwijs, BV Zorg en BV Service Centrum, komt het Service Centrum in een volgende fase.

De dynamiek in de sector jeugdzorg en speciaal onderwijs vraagt om een wendbaar en flexibel Service Centrum. De samenwerking en afstemming tussen het Service Centrum, de regiodirecteuren en de Raad van Bestuur dient hiervoor verder verstevigd te worden. Daarnaast wil iHUB het verandervermogen van de organisatie vergroten door focus aan te brengen, processen optimaal in te richten, voorspelbaarder te zijn en het eigenaarschap en de executiekracht te vergroten.

De komende jaren zal voor het Service Centrum dan ook in het teken staan van verdere harmonisering, stabilisering en consolidering van de (financiële) processen. Hierbij ligt het accent op afdelingsoverstijgende processen, zoals order-2-cash, purchase to pay en record to report. Waar diverse systemen al geïntegreerd en geautomatiseerd zijn, dienen ook de processen aangepast te worden en efficiency voordelen verzilverd te worden.

Met strategisch personeelsbeleid dienen de afdelingen verder ontwikkeld te worden, passend bij de gemoderniseerde en geharmoniseerde systemen en processen. iHUB heeft de ambitie om het planmatig werken de komende jaren verder te verbeteren, middels concretisering van doelen voor de financiële afdelingen passend binnen de meerjarenstrategie.

Er zijn al stevige stappen gezet in het optimaliseren van de planning & control-cyclus, echter dient de afstemming en samenwerking tussen de afdelingen de komende jaren verbeterd te worden om de dienstverlening naar de regiodirecteuren te optimaliseren en proactief inzicht te krijgen in de (financiële) ontwikkelingen. Ook de kwaliteit van analyses en businesscases dient hiervoor verbeterd te worden. Met een steviger Service Centrum zal de dienstverlening van de ondersteunende diensten aan de regio’s verbeteren. Doordat de basisprocessen op orde komen, ontstaat meer ruimte om op basis van de specifieke regionale vraagstukken, proactief en adviserend richting de regio’s op te treden.

Naast het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening heeft het Service Centrum de ambitie om het kostenniveau te verlagen en meer flexibel te maken in relatie tot de omzet. Het bijsturen en uitvoeren van het meerjarenplan Service Centrum 2.0, samen met het verbeteren van de kwaliteit van ondersteuning en verdere kostenverlaging, zal veel aandacht vragen van de directeur Bedrijfsvoering.

Directeur Bedrijfsvoering

Jasper ten Dam, het huidige lid Raad van Bestuur met de financiële portefeuille, wordt per 1 november 2021 voorzitter. Lieke van Domburgh is per 1 oktober jongstleden gestart als lid Raad van Bestuur met een inhoudelijk profiel. Het bestuur heeft de wens om wat meer op afstand van het Service Centrum te komen staan na jaren van intensieve ontwikkelingen, waardoor de directeur Bedrijfsvoering een deel van het Service Centrum onder zijn/haar hoede kan nemen.

De directeur Bedrijfsvoering is mede verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van iHUB, in nauwe samenwerking met de regiodirecteuren en de managers van de stafafdelingen. Hij/zij stuurt direct de managers van de afdelingen Zorgadministratie, Financial Accounting, Business Control, Zorgverkoop, Vastgoed & Facilitair en ICT aan en in totaal ca. 120 medewerkers. De directeur Bedrijfsvoering maakt deel uit van het directieteam van iHUB, fungeert als sparringpartner voor de regiodirecteuren en rapporteert aan de voorzitter Raad van Bestuur.

Resultaatgebieden
 • Verantwoordelijk voor een sluitende begroting en financieel gezonde organisatie.
 • Stemt het financiële beleid af op de zorginhoudelijke doelen en is verantwoordelijk voor het creëren van optimale bedrijfsmatige randvoorwaarden.
 • Realiseert de kwalitatieve en kwantitatieve doelen in het kader van de overeengekomen jaarplannen en de inzet van mensen en middelen.
 • Is verantwoordelijk voor het succesvol opzetten en afronden van veranderprocessen.
 • Is gesprekspartner voor de regiodirecteuren en de Raad van Bestuur.
 • Onderhoudt contacten met zorgverzekeraars, gemeenten en andere ketenpartners.

Functie-eisen

 • Beschikt over een afgeronde academische opleiding in een bedrijfseconomische richting.
 • Stevige financiële kennis en ervaring.
 • Leidinggevende ervaring op vergelijkbaar niveau of in staat een stap te maken.
 • Ervaring in de breedte van bedrijfsvoering.
 • Ervaring in het maatschappelijk domein en met het aansturen van professionals.
 • Ervaring met het kantelen van een organisatie.
 • Ervaring met het professionaliseren van bedrijfsvoering.
 • Kennis van het proces order to cash.
 • Ervaring met contractonderhandelingen en zorgverkoop is een pré.
 • Affiniteit met ICT en vastgoed.
 • Affiniteit met jeugdzorg en/of speciaal onderwijs.
Persoonskenmerken
 • Verbindend, gericht op samenwerking zowel in- als extern.
 • Betrokken, open en transparant.
 • Gevoel voor interne verhoudingen in een complexe context.
 • Brengt rust en luistert goed, sterke communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Sterk op zowel inhoud en structuur als proces en relatie.
 • Sterk analytisch vermogen, met visie en helicopterview.
 • Wil verder bouwen aan een organisatie met professionals, die in ontwikkeling is naar een professionele organisatie.
 • Onderschrijft de koers en besturingsfilosofie van iHUB en beschikt over de executiekracht om de koers daadwerkelijk te realiseren.
 • Sluit op basis van persoonlijkheid aan bij de waarden en visie van iHUB (stoutmoedig, deskundig, verbindend, betrokken, koersgericht).
Het cliëntenbestand van iHUB is even divers als de samenleving. iHUB streeft naar een personeelsbestand dat hiervan een goede afspiegeling is en wil een diverse en inclusieve organisatie zijn die ruimte biedt aan iedereen, op alle niveaus.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en vergoeding

Het betreft een positie van 36 uur per week waarbij de bezoldiging conform schaal 15 cao Jeugdzorg is (maximaal € 9.500,96 bruto per maand). Standplaats Den Haag, daarnaast reizen langs verschillende locaties en regio’s. Voor benoeming dient een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te worden overlegd.

Contactinformatie

Selectietraject

De werving en voorselectie van kandidaten voor deze positie is uitbesteed aan Boer & Croon. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan iHUB. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een assessment maakt onderdeel uit van het proces. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in februari.

Week 50-1 Benaderen kandidaten en responstermijn (9 januari)
Week 2-3 Gesprekken bij Boer & Croon / Voordracht van kandidaten
Week 4-6 Selectie- en adviesgesprekken bij iHUB / Assessment / Arbeidsvoorwaardengesprek en inwinnen referenties

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 9 januari uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt (020 - 3014307).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct