Close

Close

Directeur Bedrijfsondersteuning for Partners voor Jeugd

Logo Partners voor Jeugd website 2

Bedrijfsinformatie

Partners voor Jeugd is een landelijk samenwerkingsverband van organisaties die actief zijn in de (preventieve) jeugdbescherming, jeugdreclassering en jeugdhulp in gezinsvormen, te weten William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, William Schrikker Gezinsvormen en De Jeugd- & Gezinsbeschermers. De organisatie zet zich in om kwetsbare kinderen en jongeren te beschermen en versterken, zodat zij veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Partners voor Jeugd verricht hiervoor verschillende activiteiten, zowel voor kinderen, jongeren als de ouders. De organisatie is de spil tussen de gemeente en de cliënt. Altijd gericht op het zo snel mogelijk organiseren van de juiste zorg en de juiste plek voor de cliënt. De organisatie heeft ca. 1.500 medewerkers en ruim 12.000 cliënten. De omzet bedroeg in 2020 ruim € 130,5 miljoen.

Missie en visie

Integrale ondersteuning van gezinnen en jongeren
Het kind staat centraal in het handelen van alle professionals binnen Partners voor Jeugd. Elk kind heeft het recht om zich te ontwikkelen en op te groeien in een veilige omgeving. Als daarbij problemen ontstaan, al dan niet als gevolg van een beperking bij het kind of bij (één van) hun ouders, dan bieden de experts van Partners voor Jeugd hulp. Dit gebeurt in nauwe samenwerking en afstemming met het netwerk en de gemeenten. Partners voor Jeugd heeft alle specialismen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering in huis. Ze bieden maatwerk en integrale hulpverlening in alle situaties, omdat immers, elk gezin en elke situatie anders is. Ook verrichten ze activiteiten op het terrein van opvoedondersteuning, pleegzorg en gezinshuiszorg.

Betrouwbare kwaliteit
De werkmaatschappijen van Partners voor Jeugd hebben tientallen jaren ervaring in de jeugdbescherming, in de jeugdreclassering en in pleegzorg, gezinshuiszorg en opvoedondersteuning. Zowel in het gedwongen als in het vrijwillig kader. Zij bieden betrouwbare kwaliteit voor die gezinnen die het (tijdelijk) niet op eigen kracht redden. De strategie is er op gericht om kinderen zo lang mogelijk thuis te laten opgroeien, in de gezinsvorm die past bij de problematiek van het kind en zijn of haar ouders. Door samenwerking en een efficiënte bedrijfsondersteuning kunnen ze vanuit schaalvoordeel en brede inhoudelijke expertise de beschikbare middelen optimaal inzetten voor de ondersteuning van gezinnen die dat nodig hebben.

De afgelopen periode heeft Partners voor Jeugd gewerkt aan de herijking van de visie en strategie, met het streven deze in 2021 af te ronden. Deze herijking vormt ook de opmaat naar een nieuw strategisch meerjarenplan.

Structuur
Partners voor Jeugd is een concern en kent de volgende vier werkmaatschappijen:
 • William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (WSS JB&JR)
 • William Schrikker Gezinsvormen (WSGV)
 • De Jeugd- & Gezinsbeschermers (DJGB)
 • Expertise Centrum (EC)
Het onderdeel Bedrijfsondersteuning (BO) is verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte ondersteuning van deze werkmaatschappijen.

De werkmaatschappijen en Bedrijfsondersteuning worden aangestuurd door directeuren, die samen het PartnerOverleg vormen. Het geheel staat onder leiding van een tweehoofdige Raad van Bestuur.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.partnersvoorjeugd.nl.

Functieomschrijving

Context

Sinds 2015 is de context waarin Partners voor Jeugd werkt sterk veranderd. Waar de organisatie voorheen subsidie ontving van de overheid en direct kon werken voor de cliënt, moeten er nu contracten gesloten worden met gemeenten. Hierdoor is het bedrijfsmodel van de organisatie sterk veranderd en is de druk op de organisatie toegenomen, zowel voor de jeugdzorgprofessionals in het primair proces als voor de ondersteunende bedrijfsonderdelen.

Met het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming komt hier de komende jaren een grote nieuwe ontwikkeling bij. Het toekomstscenario biedt perspectief hoe de jeugdbeschermingsketen er in de toekomst slimmer en effectiever uit kan zien, waarbij het belang van kind en gezin centraal staat. Belangrijk uitgangspunt is dat er voor kind en gezin één vast gezicht is. Rondom het kind is er een lokaal team.

Partners voor Jeugd wil actief inspelen op en meedoen aan deze ontwikkelingen. Van belang is dat de organisatie hierop voorbereid is.

Professionalisering
Om binnen deze sterk verander(en)de context de missie van de organisatie waar te kunnen blijven maken, is het van belang de ondersteunende werkzaamheden zo effectief en efficiënt mogelijk te organiseren. De afgelopen jaren zijn hierin al belangrijke stappen gezet. Een verdere professionaliseringsslag is nodig, waarin een optimaal samenspel gecreëerd wordt tussen de cliëntgerichte werkzaamheden en de ondersteunende processen van de organisatie. Uitgangspunt daarbij is dat de ondersteunende bedrijfsonderdelen het werk in het primaire proces mogelijk maken en iedereen met elkaar bijdraagt aan de beste zorg voor het kind. De medewerkers maken hierin het verschil. Door samen te werken, verantwoordelijkheid te voelen en te pakken en door zich te committeren aan deze opgave. Bedrijfsondersteuning
Binnen Partners voor Jeugd is de verantwoordelijkheid voor alle bedrijfsondersteunende diensten en processen belegd bij Bedrijfsondersteuning. De medewerkers van Bedrijfsondersteuning doen wat nodig is om de andere werkmaatschappijen en gemeenten goed te bedienen en dragen op die manier bij aan de doelstelling van de organisatie om kinderen veilig te laten opgroeien.

Wegens vertrek van de huidige directeur Bedrijfsondersteuning per 1 december 2021, is Partners voor Jeugd op zoek naar een nieuwe directeur voor dit organisatieonderdeel. Van de nieuwe directeur Bedrijfsondersteuning wordt een bijdrage verwacht in het (her)ontwikkelen van een strategie voor de ondersteunende diensten. Ook wordt van hem/haar een belangrijke bijdrage gevraagd in het verder professionaliseren en optimaliseren van de ondersteunende diensten, om de dienstverlening goed aan te laten blijven sluiten op de vragen en behoeften van klanten. Functie

De directeur Bedrijfsondersteuning is integraal en landelijk verantwoordelijk voor de bedrijfsondersteuningsdiensten (met uitzondering van de afdeling HRM) en ondersteunende (beleids)processen, gericht op doelmatig en efficiënt cliëntgericht werken. De totale formatie is 88 FTE en er werken bijna 135 medewerkers. Bedrijfsondersteuning bestaat uit de volgende afdelingen:
 • ICT
 • Financiën
 • Verkoopondersteuning
 • Communicatie
 • Facilitair
 • Cliëntbureau
De directeur Bedrijfsondersteuning geeft direct leiding aan de managers van deze afdelingen en wordt ondersteund door een directiesecretaris en een secretariaat. De directeur rapporteert aan de Raad van Bestuur.

Functie-eisen

Partners voor Jeugd is op zoek naar een verbindende en inspirerende directeur Bedrijfsondersteuning met een besluitvaardige en coachende stijl van leidinggeven. De organisatie zoekt iemand met ervaring binnen het brede terrein van bedrijfsvoering op strategisch niveau in een dienstverlenende organisatie. Een ervaren verandermanager met executiekracht, die gericht is op continue verbetering.

De nieuwe directeur stimuleert de managers en medewerkers van Bedrijfsondersteuning op een coachende wijze bij het vertalen van de organisatiestrategie naar hun vakgebied en inspireert hen bij het dragen van verantwoordelijkheid op het tactische en operationele vlak. Hij/zij optimaliseert de samenwerking tussen de verschillende onderdelen en gaat de verbinding aan met anderen in de organisatie. Op een mensgerichte en betrokken manier, maar ook duidelijk en resultaatgericht.

Functie-vereisten
 • Afgeronde academische opleiding, met aanvullende opleidingen op het gebied van leiderschap en (verander)management.
 • Kennis van en ervaring met het brede terrein van bedrijfsvoering, waaronder financiën, ICT en facilitaire zaken.
 • Leidinggevende ervaring, zowel direct als indirect middels een managementteam.
 • Ervaring op strategisch niveau in een complexe, dienstverlenende organisatie.
 • Aantoonbare ervaring met verandermanagement en vraagstukken op het gebied van organisatie- en leiderschapsontwikkeling.
 • Kennis van en ervaring in de jeugd(zorg) of sociaal domein is een pré.
Gevraagde competenties en persoonskenmerken
 • Strategisch sterk, heeft overzicht en is in staat de strategie van de organisatie te vertalen naar wat nodig is voor een goede bedrijfsvoering.
 • Gericht op ontwikkeling en leiderschap: van de organisatie, het managementteam van Bedrijfsondersteuning en van zichzelf.
 • Brengt een goede balans tussen zakelijkheid en mensgerichtheid: stuurt op resultaten en is scherp op de inhoud waar nodig, maar met behoud van relatie.
 • Verbindend, toegankelijk en gericht op samenwerking met de directeuren van de andere werkmaatschappijen.
 • Gaat de dialoog aan, is transparant, en weet verwachtingen te managen.
 • Gericht op het continu verbeteren van werkwijzen en processen, proactief en in staat om vanuit de cliënt/klant te denken.
 • Faciliterend, stimulerend, positief, energiek, met flair en humor.
 • Met lef, ziet kansen, durft risico’s te nemen en beschikt over executiekracht.
 • Formuleert kort en bondig en komt snel tot de kern.
Diversiteit
Het cliëntenbestand van Partners voor Jeugd is even divers als de samenleving. Partners voor Jeugd streeft naar een personeelsbestand dat hiervan een goede afspiegeling is en wil een diverse en inclusieve organisatie zijn die ruimte biedt aan iedereen, op alle niveaus.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een positie voor 36 uur per week. Ingeschaald in schaal 14 van de CAO Jeugdzorg (maximaal € 8125,- bruto per maand op basis van 36 uur per week, exclusief 8% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering. Beide berekend over het verdiende jaarsalaris). De standplaats is Amsterdam.

De secundaire arbeidsvoorwaarden (conform CAO Jeugdzorg) zijn goed en omvatten onder meer:
 • Werk dat ertoe doet en waarmee je een betekenisvolle bijdrage kunt leveren aan een veilige en kansrijke jeugd voor kwetsbare kinderen en jongeren.
 • Volop mogelijkheden voor ontwikkeling, met ondere andere toegang tot het opleidingen- en expertisecentrum van Partners voor Jeugd.
 • Een jaarcontract met uitzicht op een vast contract.
 • Een NS-Businesscard, een goede reiskostenvergoeding, laptop en iPhone.

Contactinformatie

Boer & Croon is verantwoordelijk voor het begeleiden van het proces van werving en selectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Partners voor Jeugd. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in oktober.

Week 36 Plaatsing advertentie online
Week 36-37 Benaderen kandidaten en responstermijn (t/m 19 september)
Week 38-39 Gesprekken bij Boer & Croon / Presentatie van kandidaten
Week 40-41 Vervolggesprekken bij Partners voor Jeugd / Referentiecheck en benoeming kandidaat

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 19 september uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw J. van der Kruijs. Voor vragen kunt u contact opnemen met Janneke van der Kruijs (via 020 - 301 43 07).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct!