Close

Close

Commissielid for Nationaal Groeifonds

Format afbeeldingen Insights 2

Bedrijfsinformatie

Het Nationaal Groeifonds is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Het fonds is ingesteld om projecten te ondersteunen die gericht zijn op structurele economische groei. Het kabinet heeft voor deze aanpak gekozen vanuit de constatering dat er grote opgaven zijn voor ons land en dat er op meerdere terreinen stevige transities aan de orde zijn. Onze productie groeit minder snel dan voorheen. Onze bevolking vergrijst. Andere landen worden met de dag concurrerender. Daarnaast moeten we maatregelen nemen tegen klimaatverandering. Welvaart lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. We moeten continu werken aan het versterken van onze economie, zodat Nederland een aantrekkelijk land blijft om in te leven en te ondernemen. Gelukkig zijn er ook veel kansen. Door extra geld beschikbaar te stellen hoopt het kabinet dat een deel van die kansen tijdig kan worden benut en dat noodzakelijke transities kunnen worden bevorderd. Precies daarvoor is het Nationaal Groeifonds in het leven geroepen.

Voor het Nationaal Groeifonds trekt het kabinet voor de komende 5 jaar € 20 miljard uit. Dit bedrag is bestemd voor gerichte en eenmalige publieke investeringen en uitdrukkelijk niet bedoeld voor terugkerende overheidsuitgaven. De voorkeur gaat uit naar projecten die de meeste kansen bieden voor structurele en duurzame economische groei op een aantal terreinen: (1) kennisontwikkeling, (2) onderzoek, ontwikkeling en innovatie en (3) infrastructuur. Ondernemers, (mkb-)bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen krijgen een belangrijke rol bij het aandragen van investeringsvoorstellen. Het ministerie dat over een specifiek onderwerp gaat, dient een voorstel vervolgens formeel in. Een investeringsvoorstel heeft een minimumomvang van 30 miljoen euro, er geldt geen maximumomvang per project.

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën beheren gezamenlijk het fonds namens het kabinet. Voor een objectief en politiek onafhankelijk oordeel over de ingediende investeringsvoorstellen heeft het kabinet een onafhankelijke commissie ingesteld. Geld wordt pas beschikbaar gesteld na een positief advies van de commissie en een besluit van het kabinet. Tot slot moet de Tweede Kamer instemmen met de verdeling van geld over de drie investeringsterreinen.

Functieomschrijving

De adviescommissie is op 4 september 2020 ingesteld door de Minister van Financiën en de Minister van Economische Zaken en Klimaat. De commissie opereert zelfstandig en beslist over haar eigen werkwijze en gebruik van analytische methoden.

Zij borgt dat voorstellen voor investeringen op de drie terreinen van het fonds op onafhankelijke en deskundige wijze worden beoordeeld. De commissie kan een integrale afweging maken over de meest doeltreffende
doelmatige besteding van fondsmiddelen en prioritering. De commissie streeft naar een evenwichtige verdeling van middelen over de verschillende fondsterreinen. Bij de totstandkoming van haar advies kan de commissie voor een belangrijk deel de analyses benutten die worden gedaan door stafdirectie van de commissie en experts.

Het takenpakket van de commissie omvat verschillende elementen:
 1. Beoordeling van investeringsvoorstellen: De commissie beoordeelt ingediende investeringsvoorstellen op hun impact op het verdienvermogen en op de aan een voorstel verbonden maatschappelijke lasten en baten, en selecteert een totaalpakket aan projecten die op een doelmatige en doeltreffende manier bijdragen aan de doelstellingen van het fonds, waaronder het bereiken van duurzame economische groei. De commissie is verantwoordelijk voor het toetsingskader en de toepassing ervan.
 2. Monitoring van de voortgang: Van projecten waaraan uit het Groeifonds middelen zijn toegekend wordt de voortgang door de commissie op periodieke basis bewaakt.
 3. Verantwoording: De commissie legt in een jaarlijks verslag verantwoording af over haar werk. Hierin licht ze bijvoorbeeld toe hoe de adviezen tot stand zijn gekomen, welk proces hierbij is doorlopen en welke analytische methoden zijn gebruikt. Ook de evaluaties van afgeronde projecten en de tussentijdse evaluaties van lopende projecten worden hierin opgenomen, inclusief eventuele lessen die getrokken worden voor de beoordeling van toekomstige projecten.
Meer informatie over het Nationaal Groeifonds en de adviescommissie is te vinden op www.nationaalgroeifonds.nl. Hier vindt u eveneens het rapport van de 1e beoordelingsronde van 2021.

Functie-eisen

De adviescommissie voor het Nationaal Groeifonds bestaat uit tien leden. Door het vertrek van één van de huidige leden wordt gezocht naar een nieuw commissielid, dat per 1 januari 2022 kan starten.

De leden nemen op persoonlijke titel deel aan de commissie en oefenen hun adviesfunctie onafhankelijk uit. De commissie draagt een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbij ieder lid een specifieke deskundigheid heeft.

Een en ander laat zich vertalen in de volgende algemene functie-eisen en competenties:
 • Brede (werk)ervaring en deskundigheid op het gebied van één of meer van de fondsterreinen:
 • kennisontwikkeling
 • onderzoek, ontwikkeling & innovatie
 • infrastructuur
 • Kennis van en ervaring met grootschalige investeringsprojecten en (maatschappelijke) transities
 • Onafhankelijkheid en geen (in)directe belangen bij de projecten die (kunnen) worden beoordeeld
 • (Inter)nationale bestuurlijke ervaring op senior posities binnen het bedrijfsleven of in de publieke sector
 • Affiniteit en ervaring met publiek-private samenwerkingsverbanden
 • Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel
Meer specifiek voor de onderhavige vacature gelden de volgende functie-eisen:
 • (Inter)nationale bestuurlijke ervaring in het bedrijfsleven in eindverantwoordelijke functies (niveau Raad van Bestuur)
 • Bestuurlijke ervaring op het terrein van R&D en innovatie
 • Bestuurlijke ervaring in publiek-private samenwerkingsverbanden
 • Kennis van en ervaring met innovaties op het terrein van landbouw, voedsel, en/of energie is een pré
Verder wordt bij de samenstelling van de commissie aandacht besteed aan diversiteit, zoals een evenwichtige man-/vrouwverhouding en verschillende (wetenschappelijke) achtergronden.

Arbeidsvoorwaarden

De leden van de commissie hebben recht op een vaste vergoeding per maand, waarbij het salaris wordt vastgesteld op schaal 18 van paragraaf 6.3 van de CAO Rijk en de arbeidsduurfactor op 0,111. Indien de gewerkte uren daartoe aanleiding geven wordt achteraf een aangepaste arbeidsduurfactor per kalenderjaar vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant. De huidige leden van de commissie hebben tot op heden ervoor gekozen de bezoldiging niet te ontvangen.

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon draagt een aantal kandidaten voor aan de Commissie National Groeifonds. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in december:

Week 44 Plaatsing vacature online en in een aantal offline media
Week 45-46 Responstermijn (tot 17 november)
Week 47-48 Selectiegesprekken bij het Nationaal Groeifonds
Week 49-50 Benoeming kandidaat

Een integriteitstoets kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.


Contactinformatie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 17 november uw cv en eventuele motivatiebrief. U kunt deze uploaden via onderstaande link. Uw motivatiebrief en cv kunt u richten aan Boer & Croon, t.a.v. de heer drs. S.Y. Leistra. Voor vragen kunt u hem bereiken via het secretariaat van Boer & Croon (020-3014307).

N.B. Gelet op het niveau van de werkzaamheden en de vereiste kwaliteiten in de commissie worden alleen kandidaten die voldoen aan alle gestelde hoge eisen uitgenodigd om te reageren.

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct