Close

Close

Bestuurder for Ouder- en Kindteams Amsterdam

Logo OKT

Bedrijfsinformatie

Ouder- en Kindteams Amsterdam bestaan uit medewerkers uit de GGD en SAG en ouder- en kindadviseurs en jeugdpsychologen van de Stichting Ouder en Kindteams Amsterdam. Met ingang van 2021 is de Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam uitgebreid met medewerkers van Samen Doen, een stichting die huishoudens met complexe hulpvragen en risicogroepen in Amsterdam ondersteunt.

Visie en missie
Ouder- en Kindteams Amsterdam werkt volgens de visie: Doen wat nodig is. OKT levert in de volle breedte een directe en essentiële bijdrage aan het opvoedkundig klimaat van de stad Amsterdam. De organisatie zet zich in om kinderen en jongeren in Amsterdam veilig en gezond op te kunnen laten groeien, waardoor zij zich ontwikkelen tot veerkrachtige volwassenen die met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Hierbij zijn drie kernwaarden van belang, namelijk laagdrempelig, aansluiten en versterken.

Samen met de kinderen en jongeren, hun ouders en omgeving, doet OKT wat nodig is, zodat kinderen, jongeren en hun ouders grip houden of krijgen op hun leven. Hierbij streeft OKT naar naar gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren. Daarom spant zij zich extra in voor de wijken en gezinnen die ondersteuning of jeugdhulp het meest nodig hebben.

Besturings- en toezichtsfilosofie
OKT wordt bestuurd vanuit vier uitgangspunten: de besturingsfilosofie. Deze punten zijn (1) samenwerken = grenzenwerk, (2) autonomie & reflectie, (3) ernaast, erachter en ervoor en (4) alledaags en divers. Deze besturingsfilosofie en kernwaarden zijn leidend in de organisatie.

De toezichtsfilosofie is gebaseerd op deze besturingsfilosofie
 1. Samenwerking & verbinden - Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga samen. De Raad van Toezicht houdt toezicht vanuit partnerschap met het bestuur, door te klankborden, met elkaar én met de bestuurder.
 2. Autonomie & reflectie – Twijfel doet niets af aan je autonomie, juist in de reflectie bepaal je wie je bent. De professionals bij de Ouder- en Kindteams kenmerken zich door een hoge mate van autonomie. Een onmisbare voorwaarde is het toepassen van reflectie. De Raad van Toezicht beoordeelt of het reflecteren goed geborgd is in de organisatie.
 3. Ernaast, erachter & ervoor – Daar zijn waar je nodig bent. De Raad van Toezicht doet wat nodig is vanuit zijn rol in relatie tot het bestuur.
 4. Alledaags & divers - Het hoeft niet perfect te zijn om prachtig te zijn. De professionals in de Ouder- en Kindteams zijn specialisten in het alledaagse. Er is veel diversiteit in de teams en de Raad van Toezicht. Die diversiteit schuurt én verrijkt.
Organisatiestructuur
Het werk van Ouder- en Kindteams Amsterdam draait om kinderen, jongeren en ouders. De besturingsfilosofie en kernwaarden zijn leidend in de organisatie. Vlak bij de gezinnen staan de netwerkpartners: door met hen samen te werken, versterken zij de positie van kinderen, jongeren en en de opvoedvaardigheden van ouders in de wijk.
De ondersteuning staat om de teams heen: huisvesting, strategie & ontwikkeling, financiën & control, HR & leerlijn, ICT, communicatie, secretariaat, de teamleiders, OR, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Al deze collega’s en toezichthouders leveren vanuit hun rol en verantwoordelijkheid een bijdrage aan het opgroeien van kinderen en jongeren in Amsterdam. Adviezen, ervaringen en verhalen van netwerkpartners en cliënten stromen door de verschillende ringen heen, van buiten naar binnen en andersom.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.oktamsterdam.nl

Functieomschrijving

Uitdaging
Momenteel signaleert OKT een drietal belangrijke maatschappelijke trends die invloed hebben op het werk:
 1. Door groeiende verschillen tussen groepen en kansenongelijkheid ontstaat er een scherpe sociaal-economische tweedeling in de stad;
 2. Groeiend gebruik van jeugdhulp in combinatie met personeelstekort in onderwijs en zorg en zorgen over betaalbaar jeugdstelsel;
 3. De online leefwereld als belangrijke alledaagse plek voor kinderen, jongeren en ouders.
Deze uitdagingen zetten accenten in de werkzaamheden van de organisatie, door nieuwe en scherpere keuzes te maken gerelateerd aan bovenstaande ontwikkelingen. OKT streeft naar krachtige, duurzame en structurele oplossingen door in de leefwereld van jeugdigen te werken, op straat, thuis, op school en online. Daarom zal zij zich de komende jaren specifiek richten op:

Vergroten van kansen
Door zich meer te concentreren op gezinnen in een kwetsbare positie en de inzet aan te passen aan de specifieke vragen in wijken en scholen.

Versterken van het alledaagse leven en integrale ondersteuning over de domeinen heen OKT werkt op plekken waar zij zichtbaar en benaderbaar is voor haar doelgroep. Zij verbindt zich met (in)formele organisaties, met als doel dat de ondersteuning niet afhankelijk is van haar inzet, maar gedragen worden door alle betrokkenen. Daarnaast werkt OKT intensief samen met het onderwijs en buurtteams, zodat de hulpvraag in een vroeg stadium wordt gesignaleerd. Verder zet zij zich in om op wijk- en gemeenteniveau veelvoorkomende problemen bij de bron aan te pakken, samen met o.a. huisartsen, onderwijs, jongerenwerk en informele organisaties. Tot slot, wil OKT intensief in dialoog blijven met de gemeente om samen met de netwerkpartners duurzame oplossingen te vinden.

Ruimte voor het nieuwe vakmanschap
OKT werkt met professionals die enerzijds gemeenschappen benutten en versterken, en daar de oplossingen vandaan laten komen in plaats van zelf te helpen, en anderzijds gezinnen met complexe problemen intensief en soms langdurig ondersteunen. OKT wil daarom deze professionals helpen hun wijkvakmanschap hierin verder te ontwikkelen.

Functie-eisen

De gemeente Amsterdam is de enige opdrachtgever van Ouder- en Kindteams Amsterdam. Dit houdt in dat zij zeggenschap heeft over o.a. de aanstelling van de bestuurder. Met behulp van medezeggenschap, bestaande uit de OR, ouders, kinderen en medewerkers en externe netwerkpartners, wordt het bestuur zowel gevraagd als ongevraagd geadviseerd. Daarnaast houdt een onafhankelijke raad toezicht op OKT.

De nieuwe bestuurder geeft samen met de directeur leiding aan de Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam. OKT bestaat in 2021 na het invlechten van de wijkteams van Samen Doen uit 600 medewerkers (22 ouder- en kindteams, 1 team gericht op het voortgezet onderwijs Zuid/Centrum en 1 team gericht op het MBO). De portefeuilles en teamleiders zijn tussen de bestuurder en directeur verdeeld en zij dienen elkaar te allen tijde te kunnen vervangen. De bedrijfsvoeringsportefeuille valt onder de verantwoordelijkheid van de bestuurder.

De bestuurder is eindverantwoordelijk en rapporteert aan de RvT. Tevens is de bestuurder de eerste gesprekspartner voor de gemeente Amsterdam. Het werk bestaat uit brede ondersteuning van het netwerkgericht wijkteam met collectief preventief aanbod en jeugdhulp. De aan te trekken bestuurder heeft als speciale opdracht om vanuit de Stichting OKT een actieve bijdrage te leveren aan de transformatie in het brede sociaal domein en het jeugddomein in Amsterdam.

Resultaatgebieden:
 • Bestendigen en verstevigen van de strategische koers.
 • Realiseren van een goede samenwerking binnen het veld en de verschillende domeinen: gemeente, sociaal domein en buurtteams Amsterdam, onderwijs, welzijn, jeugdzorg en de veiligheidsketen.
 • Doorontwikkelen van de interne organisatie met als doel om kwalitatief goede samenwerkingsgerichte dienstverlening te kunnen bieden.
 • Medezeggenschap (OR, adviesraad) en participatie door jongeren en ervaringsdeskundigen verankeren.

Profiel
Ouder- en Kindteams zoekt een bestuurder die vanuit verbinding de samenwerking zoekt met de verschillende partijen, zowel intern als in het veld. Een boegbeeld die de visie van OKT uitdraagt en vertegenwoordigt en het vermogen heeft om aansluiting te vinden bij zowel de in- als externe stakeholders. Iemand die luistert, met oog voor de medewerkers en kinderen, jongeren en gezinnen, in staat is hen te bereiken en mee te nemen in veranderingen. Dit alles vanuit passie voor de doelgroep en de dienstverlening van OKT.

Functie-eisen
 • Ervaring als bestuurder of als directeur binnen een complexe organisatie.
 • Ervaring met verandermanagement, met name gericht op het bestendigen en doorontwikkelen van de reeds ingezette ontwikkelingen.
 • Een heldere visie op de transformatie in het sociaal domein en jeugddomein.
 • Ervaring met het politiek bestuurlijke krachtenveld. Iemand met bestuurlijke sensitiviteit die om kan gaan met de complexe (gemeente)politiek en uiteenlopende belangen.
 • Bewezen vermogen om moeiteloos te kunnen schakelen tussen strategie en praktische oplossingen die de uitvoering ondersteunen. Kan goed aansluiten op beide niveaus en deze moeiteloos verbinden.
 • Bedrijfskundige en organisatorische kennis.
 • Inhoudelijke kennis van en ervaring in sociaal domein of (preventieve) jeugdhulp.
 • Kennis van Amsterdam is een pré.

Persoonskenmerken
 • Omgevingssensitief. Gericht zijn op samenwerking met verschillende partijen, zowel intern als extern. Ruimte kunnen geven aan professionals.
 • Cultuursensitief. Oog en oor voor diversiteit in de volle breedte en daarmee om kunnen gaan.
 • Visiegedreven.
 • Toegankelijk, betrouwbaar en communicatief sterk.
 • Een warme persoonlijkheid met een groot hart voor de sector: een mensenmens en verbinder.
 • Makkelijk kunnen schakelen en adaptief zijn.
 • Dienstbaar leiderschap.
 • Persoonlijke betrokkenheid en passie voor de meest kwetsbare gezinnen in de stad.
 • Passen in een grootstedelijke omgeving.
 • Heeft relativeringsvermogen, energie en humor, passend in de Amsterdamse context.Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime positie waarbij de maximum bezoldiging via inschaling in de WNT € 141.000,- bedraagt (zorg klasse II).

Contactinformatie

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan OKT. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in maart.

Week 4-5 Benaderen kandidaten en responstermijn (7 februari)
Week 6-7 Gesprekken bij Boer & Croon
Week 7 Voordracht van kandidaten
Week 9 Selectie- en vervolggesprekken bij OKT
Week 10 Arbeidsvoorwaardengesprek, inwinnen referenties, benoemings-gesprek

Reactie
Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 7 februari uw cv en motivatiebrief. Deze kunt u uploaden via onderstaand formulier. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt via Marie Rahajaan (020 - 301 43 07).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct