Close

Close

Bestuurder for Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland

Hknhuisartsen 400x250 1

Bedrijfsinformatie

Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN) is een coöperatie voor en door huisartsen in de Kop van Noord-Holland. Haar missie is om uitstekend georganiseerde, toegankelijke en persoonsgerichte huisartsenzorg te faciliteren in de regio. HKN behartigt de belangen van de aangesloten huisartsen en ondersteunt hen in hun werkzaamheden en praktijkorganisatie. Dit doet HKN vanuit de kernwaarden: verbinding, kwaliteit, professionaliteit, ondernemerschap en daadkracht. De regio betreft de gemeenten Texel, Schagen, Den Helder en een gedeelte van Hollands Kroon. Het gebied telt circa 150.000 inwoners en 44 huisartsenpraktijken.

Governance

De HKN behartigt de belangen van de leden en ontwikkelt, in afstemming met hen, strategie en beleid om optimaal in te spelen op de uitdagingen en ontwikkelingen in de regio. De HKN wordt geleid door een coöperatiebestuur van vijf huisartsen. De leden zijn vertegenwoordigd in de Algemene ledenvergadering (ALV). De leden van het coöperatiebestuur worden op voordracht van het bestuur door de ALV gekozen.

De HKN-werkorganisatie ondersteunt de huisartsen met het regionaal organiseren van ANW-zorg en Ketenzorg, het maken van samenwerkingsafspraken en het faciliteren in de praktijkvoering en patiëntenzorg. De werkorganisatie bestaat uit vier dochtermaatschappijen waarin de verschillende activiteiten zijn ondergebracht: 1) HKN-Acute zorg BV, 2) HKN-Chronische zorg BV, 3) De Kanoet BV, 4) HKN-Praktijk BV. De HKN is enig aandeelhouder van de houdstermaatschappij HKN-huisartsen BV en de dochtermaatschappijen. Er werken in totaal 83 medewerkers (ca. 45 FTE) bij de HKN-werkorganisatie.

HKN BV heeft daarnaast samen met Huisartsenorganisatie Noord Kennemerland (HONK) en GGZ Noord-Holland Noord Vicino opgericht. Vicino richt zich op het verlenen van geestelijke gezondheidszorg vanuit de huisartsenpraktijk.

De bestuurder bestuurt de organisatie, in nauwe samenwerking met het managementteam. Het managementteam van HKN-Huisartsen BV bestaat uit vijf personen. De bestuurder werkt samen met de Personeelsvertegenwoordiging en de Cliëntenraad, die hun wettelijk advies- en instemmingsrecht ten aanzien van het beleid kunnen uitoefenen.

De Raad van Commissarissen (RvC) is in persoon een raad voor alle BV’s en bestaat momenteel uit drie leden. De RvC houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur van HKN en op de daaraan verbonden ondernemingen. Daarnaast fungeert de RvC als klankbord voor de Raad van Bestuur en vervult zij de werkgeversrol richting de Raad van Bestuur.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.hknhuisartsen.nl.

Uitdagingen

De huisartsenzorg is volop in verandering en ontwikkeling. In de regio Noord-Holland Noord is sprake van een toenemende zorgvraag, een beperkte instroom van huisartsen en beschikbaarheid van ondersteunende medewerkers, waardoor de continuïteit van de huisartsenzorg onder druk staat. De toekomstbestendigheid van de huisartsenzorg in de regio staat hoog op de agenda van HKN-Huisartsen en is ook de komende jaren een belangrijke uitdaging. Samenwerking met (keten)partners is daarbij essentieel.

In de komende jaren zal voor HKN-Huisartsen daarnaast het accent liggen op het intensiveren van de onderlinge samenwerking en het versterken van de interne organisatie, o.a. op het gebied van bedrijfsvoering en de inrichting van de managementstructuur. Digitalisering en ontwikkelingen in ICT bieden volop kansen om de ontwikkelagenda van HKN te ondersteunen.

Functie van bestuurder

Vanwege het vertrek van de huidige bestuurder rond de zomer van 2022 is HKN Huisartsen op zoek naar een nieuwe kandidaat voor deze positie. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten en resultaten van HKN BV. Hij/zij is het gezicht naar buiten, onderhoudt de relaties met externe stakeholders op strategisch niveau, vervult een verbindende functie, met de regionale huisartsen en het bestuur van de coöperatie en is verantwoordelijk voor de interne bedrijfsvoering.

Resultaatgebieden:
 • Mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een strategische toekomstvisie met betrekking tot de beschikbaarheid van adequate huisartsenzorg in de regio, (de betekenis daarvan voor) de strategie voor de organisatie, zorgdragen dat de juiste keuzes worden gemaakt en de ambities en doelen worden gerealiseerd.
 • Doorvertalen van missie, visie en strategie naar beleid en realistische doelstellingen voor de HKN-werkorganisatie.
 • Intern en extern uitdragen van de missie en doelen van de huisartsenorganisatie en bouwen en onderhouden van relaties met externe stakeholders.
 • Signaleren van kansen voor vernieuwing en verbetering, onder andere op het gebied van digitalisering, en deze vertalen naar toepassingsmogelijkheden voor HKN.
 • Aansturen van de HKN-werkorganisatie, door (binnen heldere kaders) ruimte te geven aan het managementteam en medewerkers, het beste in hen naar boven te halen en te sturen op resultaat.
 • Zorgdragen voor een gezonde, effectieve bedrijfsvoering en inrichting van de managementstructuur en het verder professionaliseren daarvan.
 • Optimaliseren van de communicatie en samenwerking binnen HKN en met de huisartsen en het bestuur van de coöperatie; onderhouden van een constructieve samenwerkingsrelatie met de Raad van Commissarissen.
 • Bewaken en stimuleren van de tevredenheid van cliënten en medewerkers en fungeren als gesprekspartner voor de Personeelsvertegenwoordiging en de Cliëntenraad.


Functieomschrijving

HKN-Huisartsen is op zoek naar een inspirerende en verbindende bestuurder die de samenwerking zoekt en stimuleert, zowel binnen als buiten de organisatie. Iemand met strategische denkkracht, die de toekomstige ontwikkelingen in de huisartsenzorg weet te vertalen naar beleid voor de organisatie en daarin keuzes durft te maken. Een leider die in staat is de organisatie goed zichtbaar te maken in de regio, in de juiste balans met aandacht voor de professionalisering van de interne organisatie en ontwikkeling van management en medewerkers.

Functie-eisen

Functie-eisen
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Ervaring als bestuurder of in een directierol binnen een grote organisatie met integrale verantwoordelijkheid.
 • Ervaring in de zorg; ervaring in de eerstelijnszorg is een pré.
 • Ervaren verandermanager.
 • Ervaring met moderne bedrijfsvoering onder andere op het gebied van financiën en ICT.

Competenties en persoonlijkheidskenmerken
 • Beschikt over bestuurlijke vaardigheden, is doortastend en besluitvaardig.
 • Heeft strategisch denkvermogen, overzicht en is in staat voor de korte en langere termijn prioriteiten te stellen en keuzes te maken.
 • Is verbindend: luistert, haalt kennis en ideeën op, is zichtbaar en benaderbaar.
 • Is innovatief, volgt ontwikkelingen in de (huisartsen)zorg op de voet, op zoek naar kansen en mogelijkheden voor verbetering van de organisatie van de zorg en/of van werkwijzen.
 • Aantoonbaar in staat om in te spelen op externe ontwikkelingen en om veranderingen in relatie daarmee daadwerkelijk te (doen) realiseren.
 • Een netwerker, goed in het opbouwen en onderhouden van contacten, zowel intern als extern.
 • Beschikt over sterke onderhandelingsvaardigheden.
 • Heeft overtuigingskracht, vasthoudendheid en kan omgaan met weerstand, zowel binnen de organisatie als bij stakeholders.
 • Dienende leiderschapsstijl waarmee ruimte en vertrouwen wordt gegeven aan medewerkers om hun werk te doen binnen duidelijke kaders.
 • Kennis en begrip van de specifieke ontwikkelingen in de huisartsenzorg in de regio is een pré.


Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de Wet Normering Topinkomens (WNT, klasse 2).

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan HKN Huisartsen. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in juni.

Week 18 Plaatsing advertentie online
Week 19-20 Benaderen kandidaten en responstermijn (22 mei)
Week 21-22 Gesprekken bij Boer & Croon
Week 23-24 Presentatie van kandidaten / Selectie- en adviesgesprekken bij HKN
Week 25-26 Inwinnen referenties en benoeming kandidaat

Contactinformatie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 22 mei uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw J. van der Kruijs. Voor vragen kunt u contact opnemen met Janneke van der Kruijs (via 020 - 301 4004).