Close

Close

Bestuurder for Dianet

Logo Dianet21

Bedrijfsinformatie

Dianet is een privaatrechtelijke stichting en behoort als zelfstandig dialysecentrum tot de categorale ziekenhuizen. De statutaire hoofdvestiging bevindt zich in Utrecht. Dianet bestaat uit twee dialysecentra locaties in Utrecht (logistiek in Lunetten en een dialysecentrum naast het Diakonessenhuis) en in Amsterdam (2 afdelingen in het Amsterdam UMC). Thuishemodialyse vindt plaats in vrijwel heel Nederland, zowel bij de patiënt thuis als in zogenaamde Dianet-hubs.

Missie
Dianet verbetert de kwaliteit van het leven van mensen die geraakt worden door nierfalen en moeten dialyseren. Vanuit geregisseerd partnerschap verbindt zij expertise en professionaliteit aan de eigen regie en capaciteiten van zowel de patiënt als de directe (gezins)omgeving. Zo biedt zij duurzaam passende zorg.

Visie
Dianet is de aangewezen organisatie om dialyse, op veilige en passende wijze, te verplaatsen naar de thuissituatie. Dit doet zij vanuit het solide fundament van de dialysecentra in Amsterdam en Utrecht waar respectievelijk academische dialysezorg en operational excellence centraal staan. Hiervoor gaat zij duurzame samenwerkingsrelaties aan met nefrologen en ziekenhuizen voor wie zij de natuurlijke professionele partner is op het gebied van thuisdialyse. Dianet empowert zowel de patiënten als medewerkers en innoveert haar dienstverlening om de kwaliteit van het leven van de patiënt en zijn leefomgeving maximaal te bevorderen. Dianet levert topzorg tegen concurrerende en kostendekkende tarieven. Voor de gepassioneerde en professionele medewerkers binnen Dianet is zij een aantrekkelijke werkgever en biedt zij de beste werkomgeving.

Kernwaarden
De kernwaarden die Dianet wil benadrukken in het kader van de strategische opdracht zijn: respectvol, verantwoordelijk, deskundig en innovatief.

Resultaatverantwoordelijke eenheid (RVE)
Dianet telt drie resultaat verantwoordelijke eenheden: Oost (locatie Utrecht), West (locatie Amsterdam) en thuisdialyse (locatie Utrecht). Het primaire proces is leidend binnen de RVE’s. Aan het hoofd van elke RVE staat een medisch directeur, die samen met de directeur zorg de eenheid aanstuurt. De medisch directeur is primair aanspreekpunt voor de medisch inhoudelijke zorg. De directeur zorg is verantwoordelijk voor de zorgprocessen.

Bij Dianet werken in totaal ca. 260 fte medewerkers. De omzet bedraagt in 2021 ca. € 38 miljoen.

Voor meer informatie over de organisatie zie www.dianet.nl.

Governance

Raad van Bestuur
Het dagelijks bestuur van Dianet is in handen van de eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de strategie, het beleid, de financiën en de realisatie van de organisatiedoelstellingen van Dianet.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) van Dianet bestaat uit 5 leden en houdt toezicht op de voorbereiding en uitvoering van het beleid van Dianet. Daarnaast houdt de RvT toezicht op de bedrijfsvoering door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Dianet. De RvT adviseert de Raad van Bestuur van Dianet en functioneert als klankbord.

Directieteam
Het directieteam (DT) is het hoogste overlegorgaan. Het DT bestaat uit de bestuurder, de drie medisch directeuren, waarvan er één kwaliteit en veiligheid in portefeuille heeft, de directeur bedrijfsvoering en de directeur zorg.

Adviesgremia
Dianet kent een ondernemingsraad (OR), een cliëntenraad, verpleegkundige staf en de medische staf.
 • De OR is de zelfstandige vertegenwoordiging van de medewerkers en voert overleg met de bestuurder over het goed functioneren van de organisatie.
 • De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle patiënten van Dianet. Zij toetst de beleidsvoornemens van de organisatie vanuit het patiëntenperspectief en heeft een adviserende rol. Daarnaast heeft zij op onderdelen een instemmingsrecht. In de cliëntenraad hebben patiënten (of partners van patiënten) van Dianet zitting.
 • De verpleegkundige staf (Brede raad) geeft gevraagd en ongevraagd advies over zaken betreffende de kwaliteit van verpleegkundige zorg.
 • De medische staf adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die de specialisten aangaan zoals de strategische keuzes van de organisatie, de organisatie en de kwaliteit van de zorgverlening, de veiligheid van patiënten, de opleiding voor professionals en wetenschappelijk onderzoek.

Functieomschrijving

Uitdagingen

In 2019 is Dianet een strategische toekomstverkenning gestart om een lange termijnscenario voor Dianet op te stellen. Dit heeft geresulteerd in de formulering van een nieuw hoofddoel voor 2030: ‘In 2030 is Dianet dé specialist en het kenniscentrum voor nierfalen en een aantal comorbiditeiten.’

Het hoofddoel heeft zich vertaald in zes verschillende subdoelen, allen met een hoog ambitieniveau. Deze subdoelen zijn erop gericht dat de patiënt waar mogelijk en gewenst de regie heeft, de zorg en ondersteuning van Dianet altijd en overal beschikbaar is en zo dicht mogelijk bij de patiënt thuis verleend wordt. Daarnaast heeft Dianet de ambitie een aantrekkelijk werkgever te zijn, een vooraanstaand opleider van verpleegkundigen en een gerenommeerd onderzoeks- en kenniscentrum voor dialyse.

Voor concretisering en scherpte dient de strategie van Dianet nog een vertaalslag te krijgen door middel van een meerjarenplan, waarbij oog is voor excellente uitvoering en inbedding in de organisatie. Zodat iedereen binnen Dianet zich kan committeren aan een breed gedragen en gemeenschappelijk doel.

Er zijn diverse randvoorwaarden voor het succesvol uitvoeren van deze strategie. Om zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij de patiënt thuis te kunnen organiseren, dienen afspraken gemaakt te worden met locaties over toegankelijkheid, kwaliteit en prijs. Digitalisering speelt een belangrijke rol bij het kunnen bieden van zorg en ondersteuning waar en wanneer de patiënt dat wil.

Daarnaast valt te denken aan de randvoorwaarde rondom personeelsinzet. De uitvoering staat of valt met ‘goed werkgeverschap’. Ook Dianet ervaart de gevolgen van de arbeidsmarktproblematiek in alle facetten; in- en uitstroom, ziekteverzuim, preventie, opleiding etc. Om groei te realiseren ligt hier een grote en blijvende uitdaging.

Dialyseren in de eigen omgeving is voor patiënten vaak prettiger en comfortabeler dan in een dialysecentrum. Maar soms kunnen of willen patiënten niet thuis dialyseren. Dianet heeft daarom dialysehubs ingericht. Een dialysehub is een locatie, bijvoorbeeld in een zorginstelling of gezondheidscentrum, waar een patiënt kan dialyseren. Een hub beschikt over twee dialyseplaatsen en er is altijd een dialyseverpleegkundige aanwezig die assisteert tijdens de dialyses. Op dit moment heeft Dianet tien dialysehubs en de ambitie dit aantal verder uit te breiden.

Het aangaan van succesvolle stakeholderrelaties is cruciaal als je (in) de dialyseketen wilt innoveren. Naast alle interne stakeholders zal het effectief aangaan van allianties met externe stakeholders van groot belang zijn. Hierbij valt te denken aan samenwerkende ziekenhuizen, leveranciers en ziektekostenverzekeraars.

Al met al zijn het forse uitdagingen waar het huidige Dianet en daarmee de toekomstige bestuurder voor staan om de doelstelling voor 2030 te behalen. Daar hoort een organisatie bij die proactief, wendbaar en innoverend is, en een bestuurder die dat aanjaagt, motiveert en voorleeft.

Bestuurder

Als gevolg van het vertrek van de zittende bestuurder per 1 september jongstleden wordt deze positie vanaf die datum op interim basis vervuld. De interim bestuurder is verantwoordelijk voor het maken van een analyse van Dianet: waar staat de organisatie, hoe ziet de toekomst eruit, wat betekent dit voor de bestuurlijke opdracht en welke besturingsstructuur past daarbij? De Raad van Toezicht van Dianet is nu op zoek naar een kandidaat voor vaste invulling van deze positie. De bestuurder van Dianet is statutair eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie, voor het bepalen van de koers en de vertaling en realisatie hiervan, samen met de organisatie.

Resultaatgebieden
 • Het implementeren van de meerjarenstrategie en deze intern en extern uitdragen. Met als uitgangspunt de missie van Dianet: het verbeteren van de kwaliteit van het leven van mensen die geraakt worden door nierfalen en moeten dialyseren.
 • Inrichten en (waar nodig) aanpassen van de organisatiestructuur. Dit behelst ook het belangrijke aspect van personeelsinzet / ‘goed werkgeverschap’.
 • Versterken van de verbinding binnen de organisatie en van medewerkers aan de organisatiedoelstellingen.
 • Doorbouwen aan een open en verandergerichte cultuur.
 • Zorgdragen voor (lange termijn) financiering om de strategische keuzes te kunnen realiseren.
 • Opbouwen en onderhouden van stakeholdermanagement.
 • Verkoop pand Brennerbaan in Utrecht en aankoop nieuwe (logistieke) locatie.

Functie-eisen

 • Academische achtergrond/werk- en denkniveau.
 • Ervaring als bestuurder of in een directierol binnen een grote organisatie met integrale verantwoordelijkheid.
 • Beschikt over een breed profiel, met zowel oog voor inhoud als bedrijfsvoering.
 • Bekend met de bestuurlijke complexiteit in het maatschappelijke veld.
 • Ervaring binnen de zorg (bijvoorbeeld met de chronische patiënt) of maatschappelijke sector is een pré.
 • Aantoonbare ervaring in het veranderen en ontwikkelen van een organisatie(onderdeel).
 • Ervaring en affiniteit met stakeholdermanagement en externe vertegenwoordiging.
 • Affiniteit met en zicht op digitalisering.
Persoonskenmerken
 • Stevig, schroomt niet in te grijpen als omstandigheden dat noodzakelijk maken.
 • Heeft strategisch inzicht en is ambitieus.
 • Zichtbaar, sociaal vaardig, benaderbaar en gericht op samenwerking.
 • Ondernemend en gericht op vernieuwing, in combinatie met een zakelijke blik, financieel inzicht, implementatie- en realisatiekracht.
 • Stimuleert en initieert veranderingen.
 • Verbindend en open. Een mensenmens, empathisch leider die iedereen binnen de organisatie mee weet te nemen en dienend aan het primaire proces.
 • Onderhandelingsvaardig, weet de belangen van Dianet te vertegenwoordigen.
 • Gericht op het ontwikkelen van mensen en organisaties, met oog voor cultuuraspecten.
 • Natuurlijk gezag en een boegbeeld. Weet de juiste balans te vinden tussen aandacht voor de interne organisatie alsook de blik naar buiten.
 • Concreet en helder in de communicatie, is consequent en komt afspraken na.
 • Hecht waarde aan en staat open voor medezeggenschap.
 • Stijlflexibiliteit, geen groot ego en denkt out of the box.
 • Bereid zich voor meerdere jaren aan Dianet te verbinden.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime positie waarbij de maximum bezoldiging conform inschaling WNT klasse IV is (max € 193.000,- bruto per jaar).

Contactinformatie

De werving en voorselectie van kandidaten voor deze positie is uitbesteed aan Boer & Croon. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Dianet. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in januari.

Week 47-48 Plaatsing vacature online / Benaderen kandidaten en responstermijn (5 december)
Week 49-50 Gesprekken met kandidaten bij Boer & Croon
Week 51 Voordracht van kandidaten
Week 2 Gesprek selectiecommissie Raad van Toezicht Dianet
Week 3 Gesprekken met adviescommissie(s) (inclusief adviesgremia)
Week 4 Optioneel gesprek voltallige Raad van Toezicht / Optioneel assessment / Arbeidsvoorwaardengesprek / Inwinnen referenties en benoeming

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 5 december uw CV en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen via het secretariaat (020- 3014307).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct!