Close

Close

Algemeen directeur Kinder- en Jeugdpsychiatrie for Yulius

Logo Yulius

Bedrijfsinformatie

Organisatie Yulius is specialist in de behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met psychiatrische problemen. Samen werken zij aan het bieden van perspectief, door het vergroten van vertrouwen en zelfredzaamheid. De meeste mensen worden in hun eigen omgeving begeleid en behandeld: thuis, in de wijk, bij de huisarts of op een polikliniek. Soms zijn de klachten zo ernstig dat tijdelijke opname of verblijf in een beschermde woonomgeving nodig is.

Yulius is ook specialist op het gebied van speciaal onderwijs voor bijna 1.500 kinderen en jongeren met psychiatrische problemen. Yulius heeft drie basisscholen en elf middelbare scholen voor vmbo en havo. Daarnaast geven zij advies aan het regulier onderwijs over de begeleiding van leerlingen met psychiatrische problemen.

Bij Yulius werken circa 1.700 mensen. Samen zetten zij zich 24/7 in om de zorg en het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag en behoefte van de cliënten en leerlingen. De medewerkers werken verspreid over circa 60 locaties in de regio Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. Het hoofdkantoor staat in Dordrecht. De omzet bedraagt ruim € 130 miljoen.

De centrale ambitie van Yulius is mensen te helpen om hun eigen regie op het leven te behouden of te hervinden. Het brede scala aan ambulante zorg (crisiszorg, IHT, FACT, Wmo-begeleiding, Polizorg) is altijd in ontwikkeling om aan de laatste (kwaliteits-) standaarden te voldoen. Met een sterk innovatieprogramma bewerkstelligt Yulius zorg die aansluit op de persoonlijke situatie van de cliënt en zijn of haar omgeving. Yulius helpt mensen om op die manier naast patiënt, vooral ook hun rol als partner, buurtgenoot of werknemer te blijven vervullen in het dagelijks leven. In overleg met cliënten wordt daarom gezocht naar verbinding met partners zoals wijkteams, woningcorporaties, huisartsen of anderen in de wijk.

Yulius is te typeren als een dynamische organisatie, met korte communicatielijnen en informele omgangsvormen. Medewerkers zijn gericht op samenwerking om cliënten de best mogelijke zorg te kunnen geven. Binnen Yulius krijg je als professional volop de ruimte om jezelf te ontwikkelen.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.yulius.nl

Strategie
In de afgelopen periode heeft Yulius ingezet op het (verder) verbeteren van de financiële positie en het ontwikkelen van een koers die gericht is op een toekomstbestendige en onderscheidende positie in de markt. Daarbij is gekozen voor een waardenstrategie die, in lijn met het verleden, gericht is op maximale aandacht voor de cliënt waarbij medewerkers vanuit mogelijkheden samen met de cliënt en zijn of haar omgeving kijken naar wat nodig is. Samen betekent ook in samenspraak met collega’s, partners en stakeholders.

De leidende principes die de nieuwe richting van Yulius verwoorden en sturing geven aan het dagelijks handelen is:

Samen het verschil!
Luisteren. Doen. Ontplooien.


Samen het verschil. Yulius biedt cliënten, leerlingen, hun naasten, collega’s en maatschappelijke partners een duurzaam perspectief. We investeren in samenwerking, ook als het moeilijk wordt. We pakken regie in samenwerkingsprocessen en over het eigen proces. Daarbij luisteren we naar wat voor de ander het verschil maakt en nemen we verantwoordelijkheid. We respecteren elkaar, werken vanuit vertrouwen en zorgen ervoor dat men zich thuis voelt bij Yulius.

Luisteren. Wij luisteren eerst om te begrijpen wat voor cliënten, leerlingen, hun naasten, collega’s en maatschappelijke partners het verschil maakt. Dat doen we met ons hart en ons verstand. Zonder vooroordeel en voordat we handelen.

Doen. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daartoe tonen we toekomstbestendig ondernemerschap en doen we het goede voor cliënten, leerlingen, collega’s en partners. Dit doen we verstandig en op basis van onze expertise.

Ontplooien. Wij geven iedereen de ruimte om te herstellen, ontwikkelen, leren en groeien. Dit doen we door het hebben van oprechte aandacht en het stimuleren van talenten. Daarbij geven we de ruimte en mogelijkheden om te ontplooien. Het maken van fouten hoort daarbij, daar leren we van waardoor we blijven verbeteren.

Topstructuur
Ondersteunend aan de nieuwe richting is gekozen voor een nieuwe topstructuur, waarbij zorg en bedrijfsvoering hand in hand gaan. Die keuze betekent dat Yulius sinds 2020 wordt bestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur en ook op divisieniveau een duale aansturing is ingevoerd, waarbij algemeen directeuren en zorginhoudelijk directeuren samen integraal verantwoordelijk zijn.

De organisatie kent drie inhoudelijke directies: een directie Onderwijs, een directie Volwassenenzorg en een directie Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP). Ter ondersteuning van het primair proces is er een directie bedrijfsvoering.

Functieomschrijving

Kinder- en Jeugdpsychiatrie

De divisie Kinder- en Jeugdpsychiatrie biedt hoogwaardige diagnostiek en behandeling aan kinderen, jongeren en gezinnen, die door complexe psychiatrische stoornissen zijn vastgelopen in hun ontwikkeling. De divisie hanteert een multidisciplinaire werkwijze. Door middel van systeemgerichte, (hoog)specialistische diagnostiek en/of behandeling wordt de ontwikkeling van het kind in interactie met zijn omgeving weer op gang gebracht. Binnen de directie werken ca. 550 medewerkers (400 fte). De omzet in 2020 bedroeg ca. € 41 miljoen.

De divisie wordt aangestuurd door een algemeen directeur en twee directeuren zorg (een directeur acute zorg en een directeur specialistische zorg). Samen zijn zij integraal verantwoordelijk voor de divisie en dragen zij zorg voor een optimale afstemming tussen het primaire zorgproces en de bedrijfsvoering.

Op dit moment wordt de positie van algemeen directeur Kinder- en Jeugdpsychiatrie op interim-basis vervuld. Yulius is op zoek naar een nieuwe algemeen directeur die zorgt voor bestendiging en doorontwikkeling van de ingezette koers.

Uitdagingen

De divisie Kinder- en Jeugdpsychiatrie komt uit een roerige periode. Ingrijpende veranderingen in de buitenwereld, zoals de invoering van de Jeugdwet, en tegenvallende financiële resultaten maakten bijsturing noodzakelijk. De afgelopen periode is daarom stevig ingezet op het op orde brengen van de bedrijfsvoering, het creëren van interne samenhang en stabiliteit.

Mede door Corona is deze roerige periode nog niet voorbij. Zo zijn er zorgen over kwetsbare kinderen of gezinnen, die nu niet, of in een andere vorm, de hulp kunnen ontvangen die zij normaal krijgen. Hierbij wordt een beroep gedaan op de flexibiliteit en het uithoudingsvermogen van medewerkers van Yulius om kinderen en gezinnen zo goed mogelijk te blijven ondersteunen en opvangen. De zorgvraag neemt toe, wat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden.

Van de nieuwe algemeen directeur wordt gevraagd om binnen deze dynamische setting een duurzaam gezonde doorontwikkeling te realiseren. Hiervoor zijn onder andere de volgende zaken van belang:
 • Positioneren van de (hoog)specialistische Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij externe stakeholders, onder andere met het oog op gemeentelijke aanbestedingsprocedures voor de jeugdzorg;
 • Verstevigen van de strategische samenwerking in de regio;
 • Verstevigen van de interne samenwerking, binnen de divisie en met de andere divisies;
 • Het (verder) op orde brengen en houden van financiën en formatie;
Een ander belangrijk onderdeel van de uitdaging is het verder handen en voeten geven aan de nieuwe topstructuur binnen de divisie en het neerzetten van een stevig directieteam, waarin de taken en verantwoordelijkheden helder zijn. Het realiseren van een duurzaam gezonde positie en alle veranderingen die daarvoor nodig zijn, is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het betrekken van de medewerkers van de divisie Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij de veranderingen is van groot belang. Dit betekent: in verbinding staan, dichtbij medewerkers, en tegelijkertijd het geheel blijven overzien.

Functie

De algemeen directeur Kinder- en Jeugdpsychiatrie is samen met de twee directeuren Zorg integraal verantwoordelijk voor de directie Kinder- en Jeugdpsychiatrie van Yulius. Samen dragen zij zorg voor een optimale afstemming tussen het primaire zorgproces en de bedrijfsvoering en voor het aanjagen van ontwikkeling, kwaliteit van behandeling, innovatie, onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling.

De algemeen directeur geeft leiding aan de 11 teamleiders binnen de divisie, waaronder de teamleider decentrale zorgadministratie (DZA), en aan de senior adviseur bedrijfsvoering. De functionele aansturing van het deel ‘Kwaliteit van zorg’ is belegd bij de directeuren Zorg.

De algemeen directeur rapporteert aan de Raad van Bestuur en is lid van het Management Team van Yulius, dat zich bezighoudt met strategische vraagstukken en het uitdragen van de gezamenlijke waarden, leidende principes en visie. De algemeen directeur draagt hieraan actief bij en is mede verantwoordelijk voor de strategische koers en samenhang binnen Yulius.

Functie-eisen

Yulius is op zoek naar een stevige en gedreven leider, met (bij voorkeur) een bedrijfskundige achtergrond, die bestuurt vanuit een grote betrokkenheid bij de werkvloer. Een leider die in staat is om als boegbeeld op inspirerende wijze verbindingen te leggen met interne en externe stakeholders. De nieuwe algemeen directeur heeft ervaring met het (bege)leiden van veranderprocessen en weet deze in goede banen te leiden. Het bouwen van excellente teams waarin medewerkers met plezier presteren is voor Yulius de komende jaren topprioriteit. Van de algemeen directeur wordt dan ook verwacht dat hij/zij, samen met de collega-directeuren, stuurt op de autonomie van professionals en op het nemen van professionele verantwoordelijkheid.

Functievereisten
 • Afgeronde academische opleiding, bij voorkeur op bedrijfskundig vlak.
 • Ruime leidinggevende ervaring op strategisch niveau binnen de zorg.
 • Ervaring binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie of de jeugdzorg is nadrukkelijk een pré.
 • Ervaren verandermanager.
 • Staat achter de gekozen strategie van Yulius en wil hier verder vorm en inhoud aan geven.
 • Ervaring met aanbestedingen en stakeholdermanagement.
 • Bereid zich voor langere tijd te verbinden aan Yulius.
Persoonskenmerken
 • Brengt senioriteit, kan goed omgaan met de dynamiek in de sector, is koersvast.
 • Heeft overzicht, brengt structuur en maakt zaken af.
 • Verbindend en een teamspeler.
 • Strategisch, overstijgend en organisatiesensitief.
 • Focus, met daadkracht en resultaatgericht.
 • Geeft mensen, binnen heldere kaders, vertrouwen, ruimte en verantwoordelijkheid.
 • Zichtbaar, open en laagdrempelig benaderbaar.
 • Legt makkelijk in- en externe contacten.
 • Creatief, innovatief en ondernemend.
 • Relativeringsvermogen en humor.
 • Gedreven, gemotiveerd en een harde werker.

Arbeidsvoorwaarden

Inzet en vergoeding

Het betreft een fulltime positie (36 uur per week) waarbij het salaris is ingeschaald conform cao GGZ FWG 80 (max € 9.278,- bruto per maand). Je ontvangt een contract voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar met de mogelijkheid tot een contract voor onbepaalde tijd.

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Yulius. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in maart.

Week 7 Plaatsing vacatures online
Week 8-9 Benaderen kandidaten en responstermijn (7 maart)
Week 10-11 Gesprekken bij Boer & Croon / Presentatie van kandidaten
Week 12-13 Vervolggesprekken bij Yulius / Optioneel assessment / Inwinnen referenties en benoeming kandidaat

Contactinformatie

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 7 maart uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw J. van der Kruijs. Voor vragen kunt u contact opnemen met Janneke van der Kruijs via 020 - 301 43 07.

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct