Close

Close

Algemeen Directeur Divisie Zorg for GGzE

Logo G Gz E

Bedrijfsinformatie

GGzE biedt geestelijke gezondheidszorg voor mensen in Eindhoven en omgeving. Al meer dan 100 jaar levert GGzE de beste zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen bij wie de mentale gezondheid onder druk staat. Samen met de cliënt en zijn/haar naasten en directe omgeving zet GGzE zich in om het dagelijks leven van de cliënt aangenamer te maken. De ambitie van GGzE is dat ieder mens mee kan doen aan het dagelijks leven, op een manier die bij hem of haar past.

Ambitie GGzE

‘GGzE laat mensen groeien’. In haar meerjarenbeleidsplan 2019-2022 ‘GGzE Community voor mentale kracht; van inspiratie naar realisatie’ geeft GGzE zichzelf een duidelijke opdracht: het realiseren van onvoorwaardelijke cliëntgerichtheid. De filosofie en aanpak van GGzE, gebaseerd op het gedachtengoed van Planetree, zijn erop gericht om van GGzE een inspirerende, gastvrije en helende omgeving te maken voor cliënten, naasten, bezoekers en medewerkers. Een omgeving waar nieuwe verbindingen worden gelegd tussen mensen die bij ons in behandeling zijn, die bij ons langere tijd wonen, die onze gebouwen en mooie landgoed bezoeken en die bij ons betaald of als vrijwilliger werken.

De Planetree pijlers bij GGzE voor onvoorwaardelijke cliëntgerichtheid zijn:

1. Betere zorg: lokaal en digitaal
2. Helende omgeving: verder versterken van de community-gedachte
3. Gezonde organisatie: aandacht voor en door medewerkers

Met deze pijlers voelen we ons als een vis in het water in de creatieve en innovatieve regio Eindhoven en Zuidoost-Brabant. We kijken verder dan voor de hand liggende samenwerkingen en onderhouden levendige relaties met onder andere onderwijs (Design Academy Eindhoven) en het bedrijfsleven. GGzE is koploper op het gebied van zorginnovaties voor mentale gezondheid en geeft handen en voeten aan bestaande en nieuwe concepten als digitalisering, netwerkzorg, transdiagnostisch werken en ecosystemen voor mentale kracht. GGzE kijkt graag van buiten naar binnen en geeft rekenschap van wat de omgeving van de organisatie verwacht.

Samenwerken met andere sectoren en partners brengt ons de nodige energie en vernieuwing. Komende jaren staan in het licht van meer robuuste slagkracht door onze grote dromen voor mentale gezondheid samen met onze dagelijkse netwerkpartners in de eerstelijnszorg en het sociaal domein te vertalen naar tastbare en meetbare realiteit in de zorg zelf, maar zeker ook op de leefgebieden wijk, werk, onderwijs en vrije tijd.

Organisatie

GGzE bestaat naast een concernbrede staforganisatie uit twee zorgverlenende divisies: de divisie Zorg en de divisie De Woenselse Poort en uit een aantal sociale ondernemingen. De Woenselse Poort biedt forensische en intensieve zorg aan mensen met een psychiatrische aandoening die een in veel gevallen strafbaar feit hebben gepleegd. De divisie Zorg bestaat uit negen eenheden die mensen bij wie de mentale gezondheid onder druk staat, oud en jong, een op hen afgestemde behandeling en/of begeleiding bieden. Dat kan digitaal of fysiek, ambulant of klinisch, kortstondig of langer, meer generalistisch of specialistisch van aard zijn en vrijwillig of gedwongen plaatsvinden. De medewerkers van GGzE blijven altijd zoeken naar een aanbod dat innovatief, mensgericht en doelmatig is. Bij ons kom je voor werktijd langs voor lichttherapie in ons lichtcafé waar je koffie drinkt uit onze eigen branderij en die geschonken wordt door onze eigen opgeleide barista’s. Het benutten van ervaringsdeskundigheid bij GGzE is niet bijzonder, maar staand beleid.

GGzE heeft jaarlijks bijna 14.000 cliënten in zorg. Ruim 2.400 medewerkers (1.991 fte) en 370 vrijwilligers zetten zich dagelijks voor de organisatie in. De omzet over het jaar 2020 bedroeg € 196 miljoen, met een positief resultaat van € 1,0 mln. De balans is gezond.

GGzE heeft samen met Dimence Groep, GGZ Noord-Holland-Noord en Lentis de vereniging Volante (vliegwiel) opgericht om innovatie, waardegedreven zorg en samenwerking in de GGZ te stimuleren.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.ggze.nl.

Functieomschrijving

Ontwikkelingen Divisie Zorg

De GGZ als sector staat onder druk. Kwaliteitsparameters als tijdigheid, toegankelijkheid, doelmatigheid vertonen stagnerende uitkomsten. Ook in regio Eindhoven zijn de zorgkosten voor GGZ in zijn geheel, en rekening houdend met alle vormen van eerste- en tweedelijnszorg, hoog. We worden als regio uitgedaagd om een groter bereik te realiseren, meer burgers te ondersteunen en zelf- of samenredzaam te maken en meer doelmatige impact te realiseren, bij een in potentie oneindige vraag naar ondersteuning op het gebied mentale gezondheid. Ook een betere balans tussen het risico op overbehandeling van relatief milde problematiek en onderbehandeling en late (h)erkenning van zwaardere problematiek is aan de orde.

GGzE en specifiek divisie Zorg (120 miljoen omzet, 1100 FTE) staan daarom aan de vooravond van ‘Transitie Lokaal’. Met Transitie Lokaal geven we verder vorm en inhoud aan onze ambities op het gebied van tijdige, toegankelijke, doelmatige netwerkzorg en netwerkbehandeling en het versterken van mentale gezondheid van burgers en cliënten. Wetenschappelijke inzichten en vernieuwingen in de praktijk gaan daarbij hand in hand.

Binnen Transitie Lokaal hebben we een viertal transitieroutes geformuleerd:

1) Mentale kracht in de wijk: het realiseren van integrale gebiedsgerichte teams waarbinnen behandeling en begeleiding geboden wordt.
2) Innoveren, kwaliteit van zorg en doen: binnen deze route worden leerlijnen ontwikkeld gericht op transdiagnostisch werken, netwerkzorg en inzet van digitale en sociale innovaties.
3) Tijdige en toegankelijke zorg: binnen deze route richten we ons op de wachttijden problematiek waarbij we verder gaan dan ‘instrumentele’ transfertafels, maar ook de input meenemen ten behoeve van zorgvernieuwing en productontwikkeling.
4) Ecosystemen voor mentale kracht: binnen deze route geven we rekenschap van onze taak om een bijdrage te leveren aan laagdrempelig toegankelijke digitale platforms en lokale initiatieven en ‘krachtcentrales’ waarbij burgers in staat worden gesteld om -los van formele GGZ-zorg- met behoud van eigen regie en vanuit een multideskundig perspectief te werken aan hun mentale gezondheid. Samen met regionale netwerkpartners zijn we aan het bouwen aan onze ‘mentale drogisterij’, zie ook www.mentalekracht040.nl.

Het klinische deel van divisie Zorg heeft als specialistische aanbieder voor complexe doelgroepen met zorgzware multiproblematiek een stevige backbone functie voor de lokale, regionale en bovenregionale gemeenschap. De positionering kan en mag nog sterker door duidelijke doelgroepprofilering en een aantoonbare optimale ligduur en logistiek. Dit in relatie tot diverse financieringstitels, aanbod voor multicomplexe doelgroepen in de regio, in- door en uitstroomproblematiek én mogelijkheden. Ook voor het klinische deel van de divisie geldt dat anticiperen op veranderende financiering inclusief bijbehorende contractering en afstemming een belangrijk onderdeel van de kerntaak van de directie vormt. Sectoroverstijgende samenwerkingen die bij kunnen dragen aan kwaliteit van zorg worden verkend en uitgewerkt met een heldere (maatschappelijke) businesscase.

Zowel ‘Transitie Lokaal’ als de klinische profilering gaan hand in hand met ‘gerichte sturing’ volgens het kwaliteitsmodel Quadruple Aim. De innovatiekracht van GGzE wordt versterkt met het sturen op toegevoegde waarde voor cliënt, medewerker en maatschappij en het monitoren van een duurzame uitvoering en effect.

Zoals geschetst is de geestelijke gezondheidszorg enorm in beweging en met grote uitdagingen.
Een groeiende zorgvraag, nieuwe wetten en een tekort aan gekwalificeerd personeel, dat snel toeneemt, maken dat binden en boeien van personeel, last but not least, een belangrijk thema is. Ook onze eigen mensen en medewerkers laat GGzE graag groeien!

Profiel Algemeen Directeur Divisie Zorg

Het is onze ambitie om het ‘sterke merk’ wat GGzE is, nog sterker te maken door onze krachtige externe profilering op innovatie, digitalisering en complexe doelgroepen en verder te verstevigen met een stevige ruggengraat qua bedrijfsvoering. Dit alles met als uitdagende factor dat een deel van de divisie een aanzienlijke transitie in het vooruitzicht heeft. De uitdagingen van de directie van de divisie Zorg zijn gericht op het effectueren van genoemde verbeteringen en het ondersteunen, coachen en doorontwikkelen van managementvaardigheden hierin. Van het managementteam wordt verwacht dat er aan ‘de voorkant’ goede plannen worden gemaakt die niet alleen voorzien zijn van inhoudelijke onderbouwing, maar die ook tot uiting komen in kwalitatieve businesscases, inschattingen van kosteneffectiviteit en toegenomen cliënt- en medewerkertevredenheid die duurzame en impactvolle keuzes op het gebied van zorgaanbod rechtvaardigen.

Wij zijn op zoek naar een Algemeen Directeur Divisie Zorg met een sterke bedrijfsmatige achtergrond. De Directeur werkt in het directieteam van divisie Zorg samen met de directeur Behandeling en een toekomstige tweede directeur Behandeling. Zij vormen samen het duaal management en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het vertalen van de strategie naar tactische doelen met meetbare uitkomsten. Samen staan ze aan de lat voor een nieuwe traditie in aansturing waarbij innovatiekracht en planvorming conform de uitgangspunten Quadruple Aim elkaar vinden.

Functie-eisen

Eigenschappen waar we waarde aan hechten bij de Algemeen Directeur zijn de volgende:
 • Inspirerend: de directeur leeft gewenste leiderschapskwaliteiten en sturing zichtbaar voor, hij/zij bekrachtigt de talenten van het managementteam, zoekt een goed en/of nodig gesprek actief op en laat de medewerkers van Divisie Zorg groeien!
 • Resultaatgericht: de directeur richt zich op concreet meetbaar resultaat en duurzame impact, is in staat om strategische doelen te vertalen naar heldere uitkomsten in termen van onder andere unieke cliënten, ligduur en klantprijs en in relatie tot behandeleffect en mentale gezondheid van populatie/doelgroep. Snelle analyse en (bij)sturing is je tweede natuur. Je weet deze vaardigheden ook mee te geven aan en te ontwikkelen met het managementteam.
 • Bedrijfsmatig: de directeur is bekend met en bedreven in het complex samenspel van diverse financieringsstromen die gelijktijdig en domeinoverstijgend om proactieve aansturing vragen en doet voorstellen die in lijn zijn met inhoudelijke strategische doelen en gezonde bedrijfsvoering. Hij/zij is bedreven in procesoptimalisaties en kan deze aansturen. Hij/zij kan met passie en plezier schakelen op het grensvlak tussen zorg en ICT, financiën en inhoud, innovatie en borging, centraal-decentraal. Hij/zij signaleert kansen en risico’s ten aanzien van zorgverkoop en vervult samen met team zorgverkoop, directeur Behandeling, Raad van Bestuur een spilfunctie in het sturen op overeengekomen parameters op kwaliteit en doelmatigheid.
In verband met de omvang van de divisie, de veranderopgave van Transitie Lokaal en actuele sturing- en doelmatigheidsvraagstukken wordt de directie in de zomer versterkt met een tweede directeur Behandeling voor de duur van minimaal een jaar. De huidige directeur Behandeling richt zich op de bij Transitie Lokaal betrokken eenheden en blijft overzicht houden op de kwaliteit en veiligheid van zorg van de gehele divisie. De nieuwe directeur Behandeling richt zich op de eenheden die nog niet in de eerste fase van Transitie Lokaal meegaan. Specifiek ligt zijn/haar focus op gerichte sturing van kwaliteit en doelmatigheid van deze eenheden, herinrichting of optimalisatie van de klinische capaciteit inclusief de in- door- en uitstroom, betere vormgeving ambulante en klinische samenwerking en voorbereidingen voor transitie lokaal waar het jeugd betreft. Dit in nauwe samenwerking met de nieuwe Algemeen Directeur en de directeur Behandeling.

De Algemeen Directeur geeft leiding aan de gehele divisie wat betreft de ontwikkellijn gerichte sturing en met primaire focus op de leeftijdsgebonden en klinische eenheden (ZVW, LGGZ, WLZ). De directeur draagt binnen de transitie bij aan de hervorming van divisie Zorg voor de toekomst. Dit resulteert tot een nieuwe portefeuille. De directie is en blijft gezamenlijk en integraal verantwoordelijk voor de performance van de eenheden in het primaire proces. Zij werken als directieteam nauw samen met de overige directieleden zoals directeur Financiën en Informatie, geneesheer-directeur en directie Zorgdivisie De Woenselse Poort. Deze samenwerking kenmerkt zich door de verantwoordelijkheid om elkaar te helpen en te ondersteunen bij het behalen van de doelen en een gezamenlijk eigenaarschap van overkoepelende aandachtsgebieden die over meerdere directeuren worden verdeeld. Een ieder draagt proactief bij aan de organisatiestrategie en realiseert deze strategie binnen het eigen cluster. De directie legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur.

Wij zoeken een directeur die medewerkers actief stimuleert en inspireert om mee te veranderen met de strategische koers van de GGzE en zijn of haar managementteam ontwikkelt om bedrijfsmatiger te werken met aandacht voor het verbeteren van processen, werkwijzen en doelmatigheid. We vinden het belangrijk dat de directeur actief stuurt op samenwerking over de eenheden heen, zodat de zorg als geheel beter wordt. Dit alles vraagt een stijl van leidinggeven die je zou kunnen omschrijven als mensgericht en doortastend en zal van de Algemeen Directeur vragen om tijd en ruimte te maken om goede gesprekken te voeren. Functie-eisen
 • Afgeronde academische opleiding op het gebied van bedrijfsvoering (bijv. bedrijfskunde, bedrijfseconomie, MBA).
 • Ruime, bewezen succesvolle, leidinggevende ervaring in de zorg.
 • Bedrijfsmatige kennis op management- en directieniveau.
 • Kennis van en ervaring met logistieke processen en capaciteitsmanagement.
 • Ervaring in complexe zorgorganisaties, bij voorkeur in ziekenhuis en/of GGZ.
 • Heeft bewezen kennis en ervaring van procesmanagement (bijv. LEAN) en is in staat om procesverbeteringen te initiëren en implementeren.
 • Beschikt over financiële kennis en ervaring en heeft brede kennis van bedrijfsvoering van de gezondheidszorg en in de financiering daarvan; kan complexe financieringsstromen vertalen naar processen, financiën en administratie.
 • Kennis van en ervaring met het realiseren van veranderingsprocessen in complexe organisaties.
Kerncompetenties en persoonskenmerken:
 • Resultaatgericht en inspirerend.
 • Flexibel; GGZ is in transitie tot medio 2022 (wijkgerichte lokale zorg, voorbij de diagnose kijken). Functie zal komende tijd mee veranderen met deze transitie. Mogelijk worden extra uitdagingen meegegeven. De algemeen directeur is mede spelbepaler voor de komende 5 jaar.
 • Heldere visie op de toekomst van GGzE en de kwaliteiten om het beste uit jezelf en anderen te halen.
 • Energiek, enthousiast en in staat om out-of-the-box te denken; in staat om mensen te boeien en binden.
 • Heeft een hart voor zorg in het algemeen en GGZ in het bijzonder. Vanzelfsprekend heeft zij/hij affiniteit met de kwetsbare burger en de missie van GGzE. Hij/zij heeft feeling met forensische zorg en veiligheid van cliënten en medewerkers.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft in beginsel een fulltime positie. Ingeschaald in FWG 80 van de CAO GGZ (maximaal €9.473,- bruto per maand op basis van 36 uur per week, exclusief 8,33% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering. Beiden berekend over het verdiende jaarsalaris). Benoeming geldt voor onbepaalde tijd. GGzE heeft een uitstekend opleidingsklimaat. Je komt op het prachtige landgoed De Grote Beek te werken. Een auto van zaak behoort tot de mogelijkheden.

Contactinformatie

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan GGzE. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in mei.

Week 16 Plaatsing vacature
Week 17-18 Benaderen kandidaten en responstermijn (9 mei)
Week 18-19 Gesprekken bij Boer & Croon / Voordracht van kandidaten bij GGzE
Week 20-21 Selectie- en adviesgesprekken bij GGzE (1e gesprekken op donderdag 20 mei eind van de middag/avond) / Optioneel Management Drives onderzoek / Optioneel assessment / Arbeidsvoorwaardengesprek, referentieonderzoek en benoeming kandidaat.

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk zondag 9 mei uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw I. Frings. Voor vragen kunt u contact opnemen via het secretariaat van Boer & Croon (Loes Rustemeijer, tel 020 - 301 40 48).

Enthousiast geworden?

Solliciteer direct