Close

Close

Positions

Working at B&C(3)

Work via B&C(1)

YESS(1)

Business Partner interim
Working at B&C

HR Business Partner (interim) for Boer & Croon

FunctieWij zijn op zoek naar een tijdelijke HR Business Partners wegens vervanging tijdens verlof vanaf ongeveer augustus 2023 t/m februari 2024. De HR Business Partner maakt deel uit van het HR- en Recruitment team. We verwachten initiatief en een ondernemende rol in HR- projecten die gaan over diversiteit, performancemanagement, HR analytics, cultuur, medewerkerstevredenheid en vitaliteit. Je signaleert nieuw en gewenst beleid en je bent medeverantwoordelijk voor het bedenken, uitwerken, implementeren en evalueren van een HR-beleid dat bijdraagt aan het behalen van onze organisatiedoelen.We zien graag in jou een volwaardig gesprekspartner, helder en stevig in je communicatie. Je bent je bewust van je impact en dat geeft je energie.

6 jun. 2023

Coloriet
Work via B&C

Lid Raad van Commissarissen aandachtsgebied Kwaliteit & Veiligheid for Coloriet

SamenwerkingenColoriet heeft ervoor gekozen om haar positie uit te breiden in Oostelijk Flevoland. Dit doet Coloriet onder andere door haar krachten te bundelen in een strategische alliantie met Woonzorg Flevoland, waarmee zij een aantal diensten en activiteiten gaat samenvoegen o.a. op het vlak van HR, innovatie, vastgoed, wijkzorg en behandeling. Een mooi voorbeeld van deze bundeling van krachten is de oprichting van Getijde (tijdelijk verblijf Flevoland). Hier kunnen kwetsbare ouderen en chronisch zieken tijdelijk verblijven als er nog geen goede diagnose gesteld kon worden, er langer herstel nodig is of nog geen plek vrij is in een verpleeghuis. Hierbij is ook ziekenhuis St Jansdal betrokken. Coloriet en Woonzorg Flevoland hebben samen een strategische ontwikkelagenda opgesteld die als goede basis fungeert om de samenwerking verder vorm te geven.Innovatie & transitieVoor Coloriet is innovatie een belangrijk aandachtspunt voor de organisatie; er is een duidelijke behoefte zich hier de komende jaren verder op te richten. Coloriet zit midden in een transitie waarbij Coloriet wil veranderen, zich wil ontwikkelen en wil vernieuwen. Het versterken van het professioneel leiderschap van de zorgprofessionals en het door ontwikkelen van het middle-management zijn hierbij belangrijke issues. De leiderschapsontwikkeling van zowel teams, middle-management als directie en de beweging naar ‘anders werken’ vanuit het concept ‘passende zorg’ vraagt veel van de organisatie. Coloriet realiseert zich dat sociale en technologische innovatie hierbij een belangrijke rol kunnen spelen en wil daar meer op inzetten. Dit transitietraject is vanuit verschillende perspectieven belangrijk voor een duurzame bedrijfsvoering en vraagt de komende jaren nog de nodige aandacht. Een forse wijziging met impact voor zowel de directie, de nieuwe managers als de teams daaronder. Lid Raad van CommissarissenColoriet zoekt een nieuw lid voor de Raad van Commissarissen. Deze commissaris is onderdeel van de commissie Kwaliteit en Veiligheid. Gezien dit aandachtsveld is het belangrijk dat het nieuwe lid kennis van en affiniteit met de ouderenzorg heeft. De te benoemen commissaris is op voordracht van het Platform Cliëntenraden (PCR). Het PCR heeft in deze procedure dan ook een belangrijke plek. Coloriet hecht sterk aan een diverse samenstelling van de Raad van Commissarissen. In dat verband geniet bij gelijke geschiktheid een vrouw de voorkeur. Ook streeft de Raad van Commissarissen verjonging na.De Raad van Commissarissen houdt integraal toezicht op de realisatie van de doelstellingen van Coloriet, het (strategisch) beleid, het functioneren van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie en fungeert als werkgever van de bestuurder. De Raad van Commissarissen is tevens adviseur en klankbord voor de bestuurder. De relatie tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur kenmerkt zich als constructief, positief en transparant. De Raad van Commissarissen is een multidisciplinair team en maatschappelijk breed geïnformeerd. Elk lid van de raad is een “high” level generalist met de benodigde kwaliteiten om de verschillende aspecten integraal af te wegen. De Raad van Commissarissen voert de taken uit vanuit een onafhankelijke positieIn dit kader bewaakt de Raad van Commissarissen: Realisatie van de (statutaire) doelstellingen van de organisatieStrategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de organisatieOpzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemenFinanciële verslagleggingKwaliteit en veiligheid van zorgNaleving van wet- en regelgevingVerhouding met belanghebbenden Als organisatie op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de organisatieContinuïteit van het bestuur van de organisatie De Raad van Commissarissen heeft drie commissies ingericht waarbij meerdere leden van de Raad van Commissarissen betrokken zijn: Auditcommissie; deze commissie wordt betrokken bij het beleid van Coloriet op financieel en vastgoed gebied. Hieronder vallen o.a. de jaarrekening, de begroting, risicomanagement, treasury, investeringen, (strategisch) vastgoedbeleid, ICT en de bedrijfsvoering van Coloriet. Commissie Kwaliteit en Veiligheid; deze commissie wordt betrokken bij het kwaliteits- en veiligheidsbeleid van Coloriet en de gang van zaken rondom het leveren van (medische) zorg. Tevens wordt de commissie betrokken bij vraagstukken aangaande cliëntvertegenwoordiging. Ook actuele issues zoals de arbeidsmarktkrapte (HR-beleid) en de transitie naar VBHC (Value Based Healthcare) zijn gespreksonderwerpen in deze commissie.Remuneratiecommissie; deze commissie is onder andere verantwoordelijk voor het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de Raad van Bestuur, het beloningsbeleid en vraagstukken aangaande HR en medezeggenschap. De Raad van Commissarissen komt zes tot acht maal per jaar bijeen, naast aanvullende bijeenkomsten met de OR, het PCR, het directieteam en (werk)bezoeken aan locaties. Jaarlijks evalueert de Raad van Commissarissen zijn eigen functioneren. Uitgangspunt is waarde-gericht toezicht vanuit een reflectieve en open stijl van samenwerken, gericht op elkaar aanspreken met oog voor verschillende belangen.

11 mei 2023

Linked In Instagram bericht vierkant 10
Working at B&C

HR Talent Acquisition Specialist (Solutions & Backoffice) for Boer & Croon

Are you enthusiastic and passionate about finding and selecting the very best candidates? Do you want to work for one of the fastest growing management agencies at a top location in Amsterdam? Then you are the colleague we are looking for at Boer & Croon! Read the vacancy below:

24 feb. 2023

Linked In Instagram bericht vierkant
YESS

Research Consultant for YESS Boer & Croon

YESS Boer & Croon is looking for an enthusiastic and ambitious Research Consultant to support in the executive search process.

4 jan. 2023

Vacature pagina website 2
Working at B&C

Consultant Finance & Technology for Boer & Croon

Does your talent lie in strategy implementation and are you ready to take on real responsibility? Perhaps you see yourself as the CFO, CIO or CTO of the future. If so, we are looking for you!

21 nov. 2022