Close

Close

Positions

Work via B&C(7)

YESS(1)

Working at B&C(3)

UMCU
Work via B&C

Lid Raad van Commissarissen portefeuille Financiën for Dokter Drenthe

UitdagingenHet veranderende zorglandschap vormt ook voor Dokter Drenthe een uitdaging. Dat vraagt om een visie op de toekomst: toekomstbestendige huisartsenzorg. Omdat de zorg van later niet meer vanzelfsprekend is. Dokter Drenthe vernieuwt waar dat nodig is en neemt uit het oude mee wat waardevol is. Met digitale oplossingen waar de kwaliteit van zorg beter van wordt, zodat de huisartsen de juiste zorg kunnen bieden. De organisatie geeft meer ruimte aan de huisarts en meer gereedschap aan de patiënt voor zelfzorg. Toekomstbestendige huisartsenzorgDokter Drenthe werkt programmatisch aan vijf veranderopgaven die bijdragen aan toekomstbestendige huisartsenzorg in Drenthe. Al haar diensten komen hieruit voort:1. Persoonsgerichte en integrale zorg.Meer tijd voor 'het andere gesprek' in de huisartsenpraktijk. Dokter Drenthe heeft het niet meer over ziekte, maar over gezondheid. Bij complexe problematiek stapt zij af van protocollen en kijkt naar wensen en behoeften. Waar wil de patiënt zelf aan werken? Zij gelooft in deze manier van zorg verlenen. Inmiddels is 95% van de huisartsen aangesloten om op deze manier te gaan werken. 2. Praktijkorganisatie.Huisartsen met een eigen praktijk zijn niet alleen huisarts. Ze zijn ook werkgever, ondernemer en verantwoordelijk voor de communicatie. Niet iedere huisarts heeft daar tijd voor of vindt dat leuk om te doen. Daarom biedt Dokter Drenthe allerlei HR-, ICT-, communicatie- en financiële diensten aan die huisartsen ontlasten. Denk aan het overnemen van de functioneringsgesprekken, de inrichting van telefonie en (digitale) werkplekken en de praktijkwebsite.3. Drenthe werkt.Dokter Drenthe helpt ook door het stimuleren en faciliteren van praktijkovernames, het promoten van het huisartsenvak en het ondersteunen van huisartsen bij de steeds complexere problematiek waar huisartsen in landelijk gebied voor staan. 4. Werkdrukvermindering in de ANW.De huisartsenspoedposten van Dokter Drenthe worden drukbezocht en dat geeft druk op de organisaties. Dokter Drenthe faciliteert hier met digitale oplossingen, waaronder chat met digi-artsen op afstand, en heldere communicatie over mogelijke alternatieven.5. Open, inzicht en samen.Dokter Drenthe biedt een digitaliseringsprogramma voor het digitaliseren van het contact tussen patiënt en huisartspraktijk en de aanpassingen in de bedrijfsvoering die hiervoor nodig zijn. Positie lid Raad van CommissarissenIn verband met het eindigen van de tweede zittingstermijn van één van de leden van de RvC is er een vacature ontstaan binnen de RvC voor een lid met de portefeuille Financiën, tevens voorzitter auditcommissie Financiën.Algemeen profielDokter Drenthe kent een tripartite model waarin binnen de governance het coöperatiebestuur, de RvC en RvB samenwerken. Deze manier van werken is relatief jong en in de driehoek wordt gewerkt aan optimaliseren van de samenwerking. De RvC houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van Dokter Drenthe en heeft als voornaamste taak toezichthouden op de RvB en op de werkzaamheden van Dokter Drenthe. De RvC staat de RvB met gevraagd en ongevraagd advies bij en fungeert als sparringpartner. Daarnaast voert de RvC voor de RvB de formele werkgeverstaken uit, zoals beloningen en beoordelingen. De RvC adviseert de AVA over benoemingen en ontslag van de RvB. De RvC adviseert de Drentse huisartsen bij beleidsbeslissingen over de strategische koers van het coöperatief verband en van Dokter Drenthe. De RvC is vertegenwoordigd op de algemene leden vergaderingen (ALV) van het coöperatief verband van de huisartsen. De RvC zorgt ervoor in zijn oordeel onafhankelijk te zijn. Elke commissaris werkt à titre personnel: zonder mandaat en onafhankelijk. Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling van deskundigheden en eigenschappen tussen de leden van de Raad van Commissarissen (diversiteit). De Raad kent de volgende drie specifieke deskundigheden/ profielen: Zorginhoudelijk en kwaliteitFinancieel-economischBestuurlijk-juridisch De zittingsperiode van de leden van de Raad van Commissarissen is maximaal vier jaar. Er kan slechts één keer worden herbenoemd. Bij herbenoeming wordt het desbetreffende lid beoordeeld op basis van zijn competenties in relatie tot de (herijkte) profielschets. De RvC kent een rooster van herbenoeming en aftreden. De RvB en RvC bepalen samen, in samenspraak met het bestuur van de DHC, de inrichting van de governance, die voldoet aan de Governancecode Zorg.De leden van de Raad van Commissarissen zijn lid van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg). Binnen Dokter Drenthe en de Raad van Commissarissen wordt gestreefd naar een open en prettige manier van samenwerken. Werkzaamheden van de RvCNaast bovengenoemde verantwoordelijkheden, het houden van toezicht en controle op, en het adviseren van, de RvB bij: De realisatie van de doelstellingen van Dokter Drenthe;De strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van Dokter Drenthe;De opzet en werking van interne risico-, beheersings-, en Controlesystemen;Het kwaliteitsbeleid;Het financiële verslagleggingsproces; Het goedkeuren van de jaarrekening en de begroting; Het in behandeling nemen van, en beslissingen nemen over, mogelijke tegenstrijdige belangen tussen Dokter Drenthe, en de RvB en de accountant.

28 sep. 2023

Gelre Ziekenhuizen
Work via B&C

Manager integraal capaciteitsmanagement for Gelre ziekenhuizen

Integraal capaciteitsmanagement De capaciteitsorganisatie is in 2018 opgericht en is sterk in ontwikkeling. Op dit moment heeft de afdeling nog vooral een adviserende rol richting de vakgroepen en het capaciteitsorgaan. De focus ligt daarbij op het meetbaar en stuurbaar maken van de capaciteit en hoe om te gaan met capaciteitsknelpunten. Doel is om de ziekenhuisbrede capaciteit zo optimaal mogelijk af te stemmen op de zorgvraag. De afdeling ontwikkelt zich naar een regisserende en dirigende rol. De afdeling ICM moet in staat zijn om besluiten te nemen over toewijzing van capaciteit, deze uit te (laten) voeren en de effecten ervan te monitoren. Het capaciteitsorgaan, bestaande uit bedrijfskundig en medisch managers onder voorzitterschap van de manager integraal capaciteitsmanagement (ICM), vervult hierin een centrale rol. De afdeling ICM is een stafafdeling die op alle drie de niveaus – operationeel, tactisch en strategisch – bijdraagt aan het realiseren van een optimale inzet en sturing van capaciteiten. Om de beoogde rol effectief te kunnen vervullen is een onafhankelijke positie van belang. In de nieuwe bestuursstructuur wordt de afdeling daarom rechtstreeks onder de Raad van Bestuur gepositioneerd in plaats van in de lijnorganisatie.Met deze doorontwikkeling draagt de afdeling op langere termijn optimaal bij aan het verwezenlijken van strategische doelstellingen van Gelre ziekenhuizen.Manager integraal capaciteitsmanagementDe manager integraal capaciteitsmanagement geeft leiding aan de afdeling ICM en is (daarmee) verantwoordelijk voor het voeren van regie over de planning en toewijzing van de capaciteiten van het ziekenhuis. Doel hiervan is een optimale service aan en doorstroom van de patiënt en het optimaal doelmatig benutten van de capaciteiten binnen Gelre. In de huidige situatie geeft de manager ICM direct leiding aan het capaciteitsadviesteam (5,89 fte), de teamleider Planbureau (OK- en opnameplanning) en de teamleider Transbureau. De totale formatie binnen de afdeling ICM bedraagt 27,19 fte. In de toekomst wordt dit uitgebreid met het Hospital Control Center, dat momenteel wordt ingericht, en mogelijk ook de flexpool en de centrale roosterplanning. De belangrijkste accenten voor de manager ICM de komende periode zijn: Meer bewustzijn binnen de organisatie creëren voor de toegevoegde waarde van capaciteitsmanagement, onder andere door vanuit capaciteitsmanagement een wezenlijke bijdrage te leveren aan het verbeteren van de financiële positie (Gezond Gelre) en de verdere uitwerking en implementatie van de locatieprofilering.Verder inrichten van processen en structuren voor het toewijzen van capaciteit; zowel strategisch, tactisch als operationeel. Opnieuw inrichten van management- en stuurinformatie; zorgen voor de juiste dashboards, het in gebruik nemen hiervan en onderdeel maken van de sturing.Verstevigen van de positie van het capaciteitsorgaan, in de rol van regisseur van capaciteiten in het ziekenhuis. Doorontwikkeling van de afdeling ICM, waaronder het verstevigen van de rol van de capaciteitsadviseurs, het centraliseren van de planning van alle specialismen, het verder professionaliseren van het transferbureau, de roostering en planning van vast en flexibel personeel in een organisatorische eenheid en het verder vormgeven van het Hospital Control Center. De manager ICM is direct onder de Raad van Bestuur gepositioneerd, neemt deel aan het overleg van bedrijfskundig managers en blijft ook in de nieuwe organisatie voorzitter van het capaciteitsorgaan.

13 sep. 2023

Gemeente Groningen 1
Work via B&C

Bestuurder for Zaans Medisch Centrum

BestuursmodelHet ZMC kent een Raad van Toezicht (RvT) en Raad van Bestuur (RvB). De RvB is statutair en integraal verantwoordelijk voor de besturing van de organisatie. De RvT is het toezichthoudende orgaan en houdt conform statuten en reglementen toezicht op de wijze waarop de RvB de organisatie bestuurt. Het ZMC wordt bestuurd door een volledig collegiale RvB met twee gelijkwaardige bestuurders (zonder voorzitter). Dit model sluit goed aan bij de besturingsfilosofie van het ZMC, dat gebaseerd is op duale verantwoordelijkheid op alle niveaus van de organisatie en de RvB geeft hiermee het goede voorbeeld. ZMC verwacht ook van medewerkers dat zij werken op basis van professionele samenwerking en gedeeld leiderschap. Bovendien faciliteert deze inrichting van de RvB onderling overleg en het bereiken van consensus. Dit leidt tot gezamenlijke besluitvorming en bevordert de zorgvuldigheid en gedragenheid van besluiten. Het collegiaal bestuur straalt ZMC’s kernwaarde ‘samen’ uit.De duale verantwoordelijkheid is op strategisch niveau vormgegeven in het bestuurlijk overleg (BO), een overleg van RvB, verpleegkundige raad (VR) en medische staf (vertegenwoordigd door telkens twee leden van het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB), de Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD) en de Vereniging Medische Staf (VMS)). Op tactisch niveau heeft elk cluster een medisch manager die samen met de managers zorg verantwoordelijk is voor de integrale bedrijfsvoering van het cluster. Zij worden hierin ondersteund door de managers van de stafdiensten. Het ZMC kent, naast de VMS, de volgende advies-/ medezeggenschapsorganen: de verpleegkundige raad (VR), die de belangen vanuit de verpleegkundige zorg behartigt, de ondernemingsraad (OR), die de belangen van de medewerkers behartigt en de patiëntenraad (PTR), die belangen van de patiënten behartigt.De Raad van BestuurDe RvB van het ZMC bepaalt het beleid van, en is integraal eindverantwoordelijk voor de totale organisatie. De raad doet dat in samenwerking met het bestuur van de medische staf, het management en de adviesorganen. De RvB legt verantwoording af aan de RvT. De secretaris van de RvB ondersteunt de raad bij de uitvoering van de werkzaamheden.De RvB hanteert als uitgangspunten voor haar handelen onder meer: Het Integraal Zorgakkoord (IZA) 2022;De Governancecode Zorg 2022;Het Kader Goed Bestuur 2020 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa);Het reglement van de RvB. De RvB bestaat uit een bestuurder bedrijfsvoering en een bestuurder medisch. Zij zijn gezamenlijk integraal eindverantwoordelijk.De leden van de RvB besturen het ZMC maar zijn ook eindverantwoordelijk voor het management. Hierin werkt de RvB collegiaal samen. De leden zijn zichtbaar binnen en buiten de organisatie, toegankelijk en reageren proactief op ontwikkelingen. De leden vullen elkaar aan in kennis en competenties en weten elkaar te inspireren. Met een heldere strategische koers, expertise en bevlogenheid wil de RvB de positie van het ZMC als hét ziekenhuis voor inwoners van de Zaanstreek bestendigen.

4 sep. 2023

Zorgbalans
Work via B&C

Lid Raad van Toezicht op voordracht OR, tevens lid van de Commissies Goed Werk en Goede Zorg for Zorgbalans

De Raad van Toezicht van Zorgbalans houdt, als werkgever van de Raad van Bestuur, toezicht op het behalen van de doelen die afgesproken zijn. Naast deze wettelijke taken adviseert de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur. Tweemaandelijks vindt er een overleg plaats tussen Raad van Toezicht en de bestuurder en worden actuele onderwerpen besproken. Met de Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad, de Verzorgenden en Verpleegkundigen Adviesraad (VVAR) en de Vakgroep Specialisten Ouderengeneeskunde overlegt de Raad van Toezicht twee keer per jaar. Daarnaast voeren de leden meermaals per jaar gesprekken met bewoners en cliënten en nemen ze deel aan verschillende commissies gericht op de hoofdthema’s ‘Goede Zorg’, ‘Goed Werk’ en ‘Economisch Duurzaam’. Dit alles met het doel zo goed mogelijk toezicht te houden en breed geïnformeerd te zijn over wat er echt belangrijk is voor de cliënten en medewerkers van Zorgbalans. De leden van de Raad van Toezicht zijn tevens lid van de Raad van Commissarissen van FlexiCura; de dochteronderneming van Zorgbalans. Stichting Zorgbalans en FlexiCura BV hebben elk een eigen economisch bedrijfsmodel waardoor de bedrijfsuitvoering verschilt. Drie adviescommissiesVanuit de commissies ‘Economisch Duurzaam’ (CED), ‘Goed Werk’ (CGW) en ‘Goede Zorg’ (CGZ), geeft de Raad van Toezicht invulling aan de adviestaak. Deelname aan de commissies geeft de leden van de Raad van Toezicht breder inzicht in de organisatie. De CED is een voortzetting van de vroegere auditcommissie. De drie commissies hebben een vaste afvaardiging vanuit de Raad van Toezicht en het directieteam, aangevuld met experts uit de organisatie en medezeggenschap. Vermenging van toezicht en advies in de CGW en CGZ wordt vermeden door in deze adviescommissies geen onderwerpen te bespreken die binnen afzienbare tijd ter besluitvorming voorliggen. Met ingang van 1 januari 2024 worden de CGW en CGZ geïntegreerd. Scholing Raad van ToezichtDe Raad van Toezicht bestaat uit leden die gezamenlijk bestuurlijke ervaring in de zorgsector en verdieping en kennis op de thema’s die binnen Zorgbalans van belang zijn, inbrengen. Door deelname aan het programma Goed Toezicht van de NVTZ en jaarlijkse zelfevaluatie, houden de leden hun toezichthoudende kennis en kunde actueel. Vacature binnen de Raad van ToezichtDe Raad van Toezicht bestaat op dit moment (sinds 1 januari 2023) uit de volgende vijf leden, te weten: mevrouw B.J.M. (Gita) Gallé, voorzitter (bekleedt de cliëntenraad zetel en is voorzitter van de remuneratiecommissie en lid Commissie Goede Zorg); de heer A. (Aad) Koster, vicevoorzitter (bekleedt de OR zetel en is lid van de remuneratiecommissie, lid Commissie Goede Zorg en lid Commissie Goed Werk);de heer R. (Robin) Alma (en voorzitter Commissie Economisch Duurzaam);mevrouw T. (Thirza) Tamboer (en lid van de commissie Goed Werk);dhr. M (Michel) de Haan (en lid Commissie Economisch Duurzaam). Door het verstrijken van de tweede zittingstermijn van de heer Aad Koster ontstaat er een vacature binnen de Raad van Toezicht bij Zorgbalans met het aandachtsgebied medewerkers die tevens lid is van de commissies Goed Werk en Goede Zorg. Het betreft een zetel op voordracht van de OR. In de nieuwe samenstelling zal de heer Robin Alma de rol van vicevoorzitter van de Raad van Toezicht en voorzitter van de remuneratie-commissie vervullen en is mevrouw Gita Gallé lid van de remuneratiecommissie.

31 aug. 2023

SGOK 1
Work via B&C

Twee leden Raad van Toezicht for Stichting Oude Groninger Kerken

Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. In 2022 zijn een nieuwe voorzitter en één nieuw lid aangetreden. Door het verlopen van hun zittingstermijn nemen nu opnieuw twee leden afscheid van de Raad.Voor deze beide posities worden kandidaten gezocht, die samen met de zittende leden door hun niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden kunnen bijdragen aan de realisatie van de missie en de doelstellingen van de stichting.

31 aug. 2023

Gemeente Groningen
Work via B&C

Voorzitter Rekenkamer for Gemeente Groningen

FunctieDe voorzitter leidt de vergaderingen van de Rekenkamer en vertegenwoordigt de Rekenkamer binnen en buiten de gemeente. De voorzitter maakt deel uit van een collegiaal bestuur waarin besluiten gezamenlijk worden genomen. Samen met de andere rekenkamerleden en de secretaris/onderzoeker houdt de voorzitter de algemene koers, de voortgang en financiële aspecten van de Rekenkamer in het oog. Bovendien draagt de voorzitter mede zorg voor de doorontwikkeling van de recent ingezette professionalisering van de Rekenkamer.De Rekenkamer wordt ondersteund door de secretaris/onderzoeker. De secretaris/onderzoeker voert onderzoek uit, adviseert de Rekenkamer en is de schakel tussen Rekenkamer, ambtelijke organisatie, gemeenteraad, griffie en externe partijen waaronder onderzoeksbureaus. In samenwerking en afstemming met de voorzitter stelt de secretaris/onderzoeker het jaarverslag op en wordt regie gevoerd op het tot stand brengen en uitvoeren van het onderzoekprogramma van de Rekenkamer. De voorzitter van de Rekenkamer is functioneel leidinggevende van de secretaris/onderzoeker.

25 aug. 2023

Gemeente Groningen
Work via B&C

Ombudsman for Gemeente Groningen

FunctieDe ombudsman is verantwoordelijk voor klachtenbehandeling en -onderzoek en het oplossen van klachten met betrekking tot de gemeentelijke dienstverlening, inclusief de dienstverlening van het Noordelijk Belastingkantoor, Stichting WIJ, de GGD en Beschermd Wonen en Opvang. In de praktijk betekent dit dat inwoners met klachten direct bij de ombudsman terecht kunnen. Via de bestaande klachtenprocedure en op het spreekuur.Naar aanleiding van de klacht gaat de ombudsman in gesprek met de inwoner en past hoor en wederhoor toe en is altijd gericht op onafhankelijke oordeelsvorming. Vervolgens adviseert de ombudsman schriftelijk met betrekking tot de klacht en de gewenste oplossingsrichting en deelt dit met de betrokken organisatie. De ombudsman blijft tot het einde van de procedure betrokken om zich ervan te vergewissen dat de klacht ook daadwerkelijk is opgelost. Door het directe contact met inwoners en kennis over de aard van de klachten, is de ombudsman in staat trends en verbeterpunten te signaleren. De ombudsman brengt deze proactief onder de aandacht van het gemeentebestuur en/of het ambtelijk apparaat, zodat er lering uit getrokken kan worden. Een effectief netwerk met politiek, bestuur en ambtenaren en diverse instituties is voor deze rol cruciaal.

25 aug. 2023

Zorgpleinnoord 5
YESS

Research Consultant for YESS Boer & Croon

YESS Boer & Croon is looking for an enthusiastic and ambitious Research Consultant to support in the executive search process.

11 jul. 2023

Linked In Instagram bericht vierkant 10
Working at B&C

HR Talent Acquisition Specialist (Solutions & Backoffice) for Boer & Croon

Are you enthusiastic and passionate about finding and selecting the very best candidates? Do you want to work for one of the fastest growing management agencies at a top location in Amsterdam? Then you are the colleague we are looking for at Boer & Croon! Read the vacancy below:

24 feb. 2023

Partner finance technology 2
Working at B&C

HR Talent Acquisition Specialist (Young Executives) for Boer & Croon

Working for one of the fastest growing management agencies in a prime location in Amsterdam? To expand our team, we are looking for an enthusiastic and proactive HR Talent Acquisition Specialist to join us!

17 jan. 2023

Vacature pagina website 2
Working at B&C

Consultant Finance & Technology for Boer & Croon

Does your talent lie in strategy implementation and are you ready to take on real responsibility? Perhaps you see yourself as the CFO, CIO or CTO of the future. If so, we are looking for you!

21 nov. 2022

Closed positions