Sluit

Marjolein van Mierlo toegetreden als Associate Partner bij Boer & Croon

'De kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel staan meer dan ooit onder druk. Een van de kernvragen is; hoe gaan we om met schaarste? Ik geloof erin dat de sector ouderenzorg een essentiële rol gaat vervullen in deze transformatie-opgave.'

Marjolein 1

Marjolein van Mierlo heeft zich als Associate Partner aangesloten bij Boer & Croon. Marjolein is vanuit verschillende perspectieven goed bekend met de actuele vraagstukken binnen de zorgsector. De transformatie naar passende zorg, het belang van anders werken en anders organiseren en de noodzaak tot (en dilemma’s bij) regionale samenwerking. Maar ook de vernieuwing van het bedrijfsmodel en het concretiseren hiervan door met verzekeraars in gesprek te gaan over passende bekostiging.

Grote opgave

Marjolein: 'Ik ervaar in mijn huidige interim-functie binnen de ouderenzorg dat het traditionele ‘lineaire denken’ niet meer volstaat voor het oplossen van de complexe problemen van vandaag. Alhoewel ik regionale accentverschillen zie, laat de brede lijn van de uitdaging in de ouderenzorg zich aftekenen langs de as van schaarste, in termen van krimpende budgetten, tariefsafslagen en personele krapte, versus een sterke groei van 75-plussers in de komende jaren, en dat in combinatie met stijgende kosten. De transformatie-opgave is te groot om als aanbieder individueel te dragen.'


Denken vanuit impact

'Ik geloof in de kracht van regionale samenwerking, over domeinen heen, en zie daarvan ook goede voorbeelden. Daar waar gemeente, ziekenhuis, ouderenzorgaanbieder, woningcorporatie, verzekeraar en huisartsenorganisatie elkaar treffen, komt beweging. De kunst daarbij is regie te blijven voeren op de opgave en te denken vanuit impact. Focus op initiatieven die meer én duurzaam impact maken op deze opgave, en zorg dat je daar met elkaar de juiste randvoorwaarden voor creëert. Passende zorg kan immers niet zonder passende randvoorwaarden. Ik merk in de praktijk dat in dat laatste vaak de spreekwoordelijke ‘steen in de schoen’ zit.'

Haar professionele loopbaan valt nagenoeg uiteen in drie gelijke delen. Als managementconsultant in de zorg is zij gevormd in vaardigheden als het ‘waarom’ van een vraagstuk te begrijpen en doorgronden, een gesprekspartner te zijn op alle niveaus en complexe vraagstukken tot structuur en overzicht terug te brengen. Als intern adviseur binnen onder meer de GGz en de ziekenhuiswereld heeft zij veel ervaring opgedaan in het politieke krachtenveld in een organisatie, in besluitvormingsprocessen en dynamiek binnen interne verhoudingen. Als manager in de VVT heeft zij geleerd ‘in de wind te staan’, en is er sterk beroep gedaan op haar besluitvaardigheid en kompas. Hier heeft zij ook ervaren dat een ingrijpende verandering van de ouderenzorg onvermijdelijk is.


Het gaat niet over het zoeken naar een maximum, maar naar een optimum.'


Herdefiniëren van de visie op ouderenzorg

'De krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende vergrijzing laten de samenleving meer en meer inzien dat de beschikbare professionele zorg voor ouderen in de nabije toekomst niet in staat zal zijn om alle vragen op te vangen. Belangrijk is dat we met elkaar eerder gaan nadenken over ouder worden en wat er nodig is om een leven te blijven leiden dat voor jou van waarde is, en waar niet alles meer vanzelfsprekend is. Hoe kan de ouderenzorg optimaal bijdragen aan een betekenisvol leven? Het gaat daarbij niet over het zoeken naar het maximum, maar naar een optimum. De maatschappelijke dialoog hierover zullen we met z’n allen moeten herijken.'


Blijven leren en inspireren

'Als MT-lid heb ik veel geleerd van de gesprekken met de toezichthouders. Ze hebben me geleerd te denken vanuit een ander perspectief en me uitgedaagd te blijven leren en experimenteren. Een goed functionerende en diverse Raad van Toezicht is cruciaal en ontzettend waardevol in de zorgsector van vandaag en morgen. Om die reden, heb ik vorig jaar besloten me verder te bekwamen in de rol als toezichthouder. Ik heb bij de NVTZ Academie een opleiding voor aankomend toezichthouders gevolgd. In de RvT-vergaderingen die ik heb bijgewoond heb ik vooral veel geleerd over boardroom dynamics, reflectiviteit zonder oordelen en dat governance meer is dan alleen het voldoen aan regels. Het gaat voor mij over het creëren van maatschappelijke waarde.'

Recent heeft Marjolein een MBA in Healthcare Management aan de Amsterdam Business School (UvA) afgerond. Hier heeft zij veel actuele kennis opgedaan op het gebied van onder meer digital health, social entrepreneurship, organisatietransformatie, ontwikkeling van (sustainable) businessmodellen en datagedreven ondernemerschap.


Boer & Croon: Get it Done-mentaliteit

'Boer & Croon is een club die goed bij mij past. Ze hebben die ondernemende en zakelijke instelling die juist nu in de zorgsector erg nodig is. Daarnaast houdt de pool van Associate Partners elkaar scherp, wordt er veel kennis gedeeld en onderling geconsulteerd. Ik ben ervan overtuigd dat ik een verbindende rol kan vervullen tussen verschillende generaties leiderschap, iets dat in de bredere maatschappelijke ontwikkelingen enorm waardevol is.'