Sluit

ESG: binnenkort controleert de accountant ook op duurzaamheid

Europa zet grote stappen in de richting van een duurzame toekomst. Dat is niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheden, maar vooral van het bedrijfsleven. Het is daarom zaak om niet langer te wachten met de voorbereidingen, want de komende jaren gaat er veel veranderen op het gebied van de manier van werken, evenals de interne- en externe rapportage. Robbert Kock, manager Finance & Technology zet het op een rijtje.

Portret BC 01 11 2021 18

Dit jaar staat ESG, vanwege een stelsel van EU-reguleringen, hoog op de agenda van het bedrijfsleven. ESG staat voor Environmental, Social and Governance en refereert aan de drie centrale factoren waarmee de duurzaamheid en de maatschappelijke impact van een investering kunnen worden afgemeten.

Nieuwe Europese wetgeving rondom ESG (de ‘CSRD’) gaat in vanaf 2024/2025. Dit was eerder voorzien voor 2023, maar in de lopende consultatieronde is besloten tot een gefaseerde invoering. Het is echter duidelijk dat het een enorme impact op de bedrijfsvoering zal gaan hebben. Er is dan ook alle reden om de organisatie hier snel voor klaar te stomen.


De 'Green Deal'

Robbert Kock: 'Als het woord duurzaamheid valt komt vroeg of laat de vraag op: wie gaat dit betalen? De EU, de Nederlandse overheid of het bedrijfsleven? Of draaien de consumenten ervoor op? Veel doeleinden kunnen niet worden behaald zonder publieke financiering vanuit de EU en de Nederlandse overheid. Het is duidelijk dat de overheid een belangrijke rol heeft in dit verhaal. Je hoort bijvoorbeeld in de bouwsector dat, hoewel de overheid wil verduurzamen, bij aanbestedingen ook de prijs een doorslaggevend criterium is.'

'Met de Green Deal van EU-commissaris Frans Timmermans wil men bedrijven ertoe aanzetten om te communiceren in hoeverre hun activiteiten bijdragen aan de Europese ambitie om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten (ten opzichte van 1990) en in 2050 zelfs helemaal energieneutraal te zijn. Hiervoor is een raamwerk opgesteld, de EU-Taxonomy, waar per branche wordt aangegeven welke economische activiteiten impact hebben op het klimaat en welke maatregelen genomen moeten worden om als groene investering te gelden.'


Motivatie tot verduurzaming

'Door uniforme Europese standaarden om over deze zaken in het jaarverslag te rapporteren, kan dit door een externe accountant wordt getoetst, net zoals deze de financiële cijfers controleert. Op die manier weet een investeerder of een bepaalde investering duurzaam is of niet. En dat een groene investering in een Nederlands bedrijf aan dezelfde voorwaarden voldoet als bijvoorbeeld een Spaans fonds. Dat geldt overigens niet alleen voor investeerders, maar ook voor financiers, werknemers en consumenten. Ik beperk me nu even tot het thema duurzaamheid, maar ESG verplicht ook rapportage op het gebied van mensenrechten en governance.'

'De meeste bedrijven zijn allang bezig met deze thema's. Het is dan ook niet zo dat de ESG alleen als een last wordt ervaren. We merken uit onze rondetafelbijeenkomst dat CFO's intrinsiek gemotiveerd zijn om hun bedrijf (en zo onze samenleving) te verduurzamen. Het gegeven dat de EU duidelijke kaders stelt, zorgt voor een uniforme meting van de prestaties op het gebied van duurzaamheid, sociale zaken en governance, en daarmee voor meer duidelijkheid voor alle stakeholders. Maar regulering is geen doel op zich en het betekent ook dat er veel moet veranderen op het gebied van de manier van werken, targets, interne- en externe rapportage.'


De bijdrage van het Finance & Technology team

'Ons Finance & Technology team helpt klanten om hun rapportage op orde te krijgen. Dat betekent dat de informatiesystemen moeten worden aangepast. Er moeten ineens veel zaken worden geregistreerd. Voor de hand liggende zaken als de CO2-uitstoot of het verpakkingsmateriaal dat tijdens het productieproces wordt gebruikt. Maar ook complexere vraagstukken, bijvoorbeeld toeleveranciers die grondstoffen uit landen halen waar deze op minder milieuvriendelijke wijze worden gedolven, en waar de positie van arbeiders onder druk staat. Je moet goed weten welke informatie je nodig hebt en welke data tot je beschikking staan. Wij zijn druk bezig om dat soort informatiestromen, vanaf de strategie tot aan de rapportage, op een juiste manier op te zetten en te waarborgen dat dit op een betrouwbare manier wordt vastgelegd zodat men daar aan het eind van het jaar verantwoording over kan afleggen.'


De uitdaging voor de CFO

'Het is duidelijk dat de invoering van ESG verandermanagement nodig maakt. Het dashboard van de CFO wordt uitgebreid met parameters op het gebied van duurzaamheid, sociale zaken en governance. Maar de echte uitdaging voor de CFO is om ervoor te zorgen dat men binnen de gehele organisatie gemotiveerd en zich bewust wordt dat er behalve financiële targets ook op klimaat en sociaal niveau targets worden gesteld. En dat moet in processen worden vastgelegd met checks and balances, op zo´n manier dat een accountant dat uiteindelijk kan controleren. Binnen de accountancy verandert er natuurlijk ook een hoop. Het takenpakket van de accountant wordt aanzienlijk uitgebreid.'


Onze expertises

'Binnen ons team hebben wij mensen met een achtergrond in de accountancy, ikzelf ben daar een voorbeeld van. Dus wij kunnen helpen op het gebied van compliance. Daarnaast doen wij veel op het gebied van programmamanagement, in dit geval de inrichting van het informatiehuis en de implementatie daarvan.'

Boer & Croon organiseerde op 31 maart een rondetafelbijeenkomst met twaalf CFO's uit verschillende branches om te bespreken wat dit voor hun organisatie betekent en waar zij tegenaan lopen.