Sluit

De pensioensector kan zich met scenarioplanning gebaseerd op de reële-optietheorie beter voorbereiden op de toekomst!

'De reële-optietheorie in combinatie met scenarioplanning helpen om zowel de kritische implementatietijdlijn in te schatten, als te bepalen wanneer het interessant is om de hiervoor benodigde IT-investeringen wel of niet te doen.' - Kees-Jan van Vliet.

Ontwerp zonder titel 13

'In de komende jaren gaat in de pensioensector meer veranderen dan in de afgelopen vier decennia. De meest in het oog lopende ontwikkelingen zijn de komst van veranderingen in wet- en regelgeving, waaronder de Wet Toekomst Pensioenen, strengere eisen die vanuit de maatschappij aan duurzaamheid worden gesteld en de vele kansen en risico´s die nieuwe technologieën bieden. Deze ontwikkelingen spelen allemaal min of meer tegelijkertijd, maar de capaciteit om al deze veranderingen op een goede manier te implementeren is gelimiteerd. Scenarioplanning biedt veel mogelijkheden om continu de juiste prioriteiten te kunnen stellen. Het voordeel van scenarioplanning is dat je de ontwikkelingen in de tijd kunt plaatsen en de interactie tussen de ontwikkelingen kunt beoordelen. Het nadeel is dat je de verschillende opties niet goed ten opzichte van elkaar kunt toetsen. De reële-optietheorie kan hiervoor een oplossing zijn.'

Reële-optietheorie

Hulpmiddel
'De reële-optietheorie kan een hulpmiddel zijn bij het nemen van complexe (strategische) beslissingen. Dit model is afkomstig uit de wereld van strategisch management en wordt onder andere gebruikt door multinationals in life sciences en grondstoffenwinning. De kracht ervan is dat je kansen en risico´s waardeert door ze terug te brengen tot een corporate finance-model. Door een veelheid aan onzekere factoren, waaronder technologische ontwikkelingen en stappen van concurrenten, is het lastig om overzicht te houden op de gevolgen van mogelijke beslissingen. Door de kansen en risico´s van bepaalde opties meetbaar te maken en gedurende een bepaalde tijd te monitoren binnen één model, is het mogelijk om tot een beter gefundeerde (strategische) besluitvorming te komen.'


Voorbeeld: integratie van mobiele betalingsapplicaties in de pensioensector

Modern betalingsverkeer
'In ons dagelijkse betalingsverkeer is het inmiddels de gewoonste zaak van de wereld om met mobiele apparaten via IT-bedrijven als Google Pay en Apple Pay te betalen. Een mogelijk scenario is dat in de toekomst pensioengegevens ook ontsloten gaan worden via dit soort mobiele platformen en eventueel deelnemers zelfs persoonlijke keuzes kunnen doorgeven. Dit roept de vraag op wanneer de pensioensector inspanningen wil gaan verrichten om hierop voorbereid te zijn. De reële-optietheorie in combinatie met scenarioplanning helpen om zowel de kritische implementatietijdlijn in te schatten, als te bepalen wanneer het interessant is om de hiervoor benodigde IT-investeringen wel of niet te doen.

Door de verschillende ontwikkelingen in scenario´s te plaatsen, te kwantificeren, en deze vervolgens te toetsen, kun je ze integraal beoordelen. Door alles meetbaar te maken kun je gedurende een langere periode de opties op een objectieve wijze blijven monitoren en bijsturen, Door deze integrale aanpak ben je als het ware aan één stuur aan het draaien in plaats van aan meerdere sturen bij het maken van gefundeerde beslissingen.'


Gezond verstand

Niet zaligmakend
'De reële-optietheorie is een interessant hulpmiddel om aan scenarioplanning te doen. Toch is het niet zaligmakend. Het is een theorie, en in de praktijk is het in enige mate meer een kunst dan wetenschap. Je moet dus wel je gezonde verstand blijven gebruiken en continu blijven toetsen of datgene wat je aan het meten wel relevant blijft. Verder moeten scenario´s elkaar wel echt uitsluiten, anders percipieer je de impact van bepaalde zaken groter dan ze in werkelijkheid zijn. Je loopt dan risico dat je een kunstmatige wereld gaat creëren die weinig met de werkelijkheid van doen heeft.'


Integreren in de organisatie

Scenario's in kaart brengen
'Boer & Croon kan organisaties helpen om scenario´s in kaart te brengen, te kwantificeren en een omgeving creëren waarbinnen de opties met enige regelmaat getoetst kunnen worden. Opdrachtgevers krijgen hiermee ruimte om zich te richten op het nemen van de juiste besluiten. Boer & Croon ondersteunt haar klanten ook bij het integreren van deze vorm van resilient scenarioplanning in hun organisatie.

De vraag is wie hier de lead in moet nemen. Is dit de CFO of het hoofd IT? In de regel zie je dat de hele board hier over meedenkt aan de hand van het dashboard van de CFO. Dat is in lijn met de functie van de moderne CFO, die de strategische besluitvorming duurzaam faciliteert.'